วันพฤหัสบดี ที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567

วันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567

ข่าวในพระราชสานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันพฤหัสบดี ที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๗
วันนี้ เวลา ๐๘.๐๔ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดาเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปยังท่าอากาศยานดอนเมือง เพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่ง เสด็จพระราชดาเนินไปทรงเปิดงานกิจกรรมเดินตามรอยพ่อ ณ สหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัย จากัด บ้านนกเหาะ และทอดพระเนตรการดาเนินงานของกลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงบ้านโพนฮาด อาเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๐.๓๐ น. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เสด็จโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังศุโขทัย ไปยังท่าอากาศยานกองบัญชากองทัพอากาศ ดอนเมือง เพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่ง เสด็จไปทอดพระเนตรนิทรรศการและการจัดแสดงผลิตภัณฑ์ผ้าไทย และงานหัตถกรรมชุมชนภูมิปัญญาไทย ณ หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี อาเภอเมืองอุบลราชธานี และบ้านคาปุน อาเภอวารินชาราบ จังหวัดอุบลราชธานี