วันพฤหัสบดี ที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ.2566

วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ.2566

ข่าวในพระราชสำนัก

พระบรมมหาราชวัง

วันพฤหัสบดี  ที่  ๒๓  พฤศจิกายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๖

 

วันนี้   เวลา  ๐๗.๐๘  น.  สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี                                เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปทรงเปิดงานสัมมนาทางวิชาการเฉลิมพระเกียรติ
พลเอกหญิง ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ

สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ ๖๘ พรรษา ๒ เมษายน ๒๕๖๖ เรื่อง “ย่ำแดนมังกร :
พัฒนาการจีนใหม่ภายใต้พรรคคอมมิวนิสต์ จากมุมมองของผู้ที่เคยเยือนจีนมากกว่า ๕๐ ครั้ง และการเปิดตัว
ของหอจดหมายเหตุต่างประเทศ ทูลกระหม่อมอาจารย์ ครั้งที่ ๖” และทรงปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “ย่ำแดนมังกร :
พัฒนาการจีนใหม่ภายใต้พรรคคอมมิวนิสต์ จากมุมมองของผู้ที่เคยเยือนจีนมากกว่า ๕๐ ครั้ง”  ณ กองวิชาการ
ประวัติศาสตร์ ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก ต่อจากนั้น
เวลา  ๑๓.๐๘  น.  สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดำเนินโดยเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง จากสนามเฮลิคอปเตอร์ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก ไปทรงถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดกฤษณเวฬุพุทธาราม (วัดไผ่ดำ)
และทรงเยี่ยมโรงเรียนพระปริยัติธรรม วัดไผ่ดำ แผนกสามัญศึกษา อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี เสร็จแล้ว
เสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารห้องประชุมรดีศรีและวิชชาคารอรอำไพ ทรงพระสุหร่ายและทรงเจิมป้าย

“ห้องประชุมรดีศรี” และ “วิชชาคารอรอำไพ” จากนั้น เสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารห้องสมุด “กฤษณเวฬุ” ทอดพระเนตรวีดิทัศน์การจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนพระปริยัติธรรม วัดไผ่ดำ แผนกธรรม-บาลี
และแผนกสามัญศึกษาในปีที่ผ่านมา สมควรแก่เวลาจึงประทับรถยนต์พระที่นั่ง ไปยังสนามเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราว
สนามกีฬา อำเภออินทร์บุรี เพื่อประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับ
เวลา  ๑๐.๐๒  น.  สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จโดยรถยนต์พระที่นั่ง ไปยังท่าอากาศยานกองบัญชาการกองทัพอากาศ ดอนเมือง เพื่อประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง เสด็จไปทรงปฏิบัติพระกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา
จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดสุรินทร์ และจังหวัดศรีสะเกษ ระหว่างวันที่ ๒๓ – ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๖
ในโอกาสนี้ ประทับแรม ณ ตำหนักทิพย์พิมาน อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
ในวันเดียวกันนี้  เวลา  ๑๐.๓๐  น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมให้ นายพลากร  สุวรรณรัฐ องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปมอบปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จ
การศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕  ณ หอประชุมราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี อำเภอคลองหลวง
จังหวัดปทุมธานี