วันอาทิตย์ ที่ 25 เมษายน พ.ศ.2564

วันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน พ.ศ.2564

ข่าวในพระราชสานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันอาทิตย์ ที่ ๒๕ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๔
วันนี้ เวลา ๐๙.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปวางพวงมาลาถวายราชสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ พระบรมราชานุสรณ์ อาเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี
เวลา ๑๔.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง องคมนตรี เชิญหิรัญบัฏและเครื่องยศสมณศักดิ์ ไปถวายแด่พระพรหมวชิรโสภณ วิมลศีลาจารนิวิฐ วิจิตรธรรมปฏิภาณ โกศลศาสนกิจบริหาร ปริยัติภารธุราทร ธรรมยุตติกคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี ณ วัดบึงพระลานชัย อาเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๔.๔๕ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า โปรดกระหม่อมให้ พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง องคมนตรี เชิญสัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตร ไปถวายแด่ พระราชพัชรญาณมุนี ภาวนาวิธีธุราทร ยติคณิสสร บวรสังฆารามคามวาสี ณ วัดประชาคมวนาราม อาเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด