วันเสาร์ ที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ.2565

วันเสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ.2565

ข่าวในพระราชส านัก
พระบรมมหาราชวัง
วันเสาร์ ที่ ๒๖ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๕
วันนี้ เวลา ๑๖.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปในการบ าเพ็ญพระราชกุศลออกเมรุพระราชทานศพ
หม่อมเจ้าภีศเดช รัชนี ป.จ.,ม.ป.ช.,ม.ว.ม.,ภ.ป.ร.๓,ว.ป.ร.๑,ร.จ.ท. ณ ศาลาบัณณรศภาค วัดเบญจมบพิตร
ดุสิตวนาราม เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
อนึ่ง เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๙.๔๕ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต พระราชทาน
พระบรมราชวโรกาสให้ คณะบุคคลต่าง ๆ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ตามล าดับดังนี้
– นายโชติวัฒน์ เหลืองประเสริฐ ประธานศาลฎีกา น า ผู้พิพากษาประจ าศาล เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท
ถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่
ในการนี้ นายรุ่งศักดิ์ วงศ์กระสัน เลขาธิการประธานศาลฎีกา นายครรชิต วงศ์ไทย เลขาธิการ
สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม และนายธีรศักดิ์ เงยวิจิตร เลขาธิการส านักงานศาลยุติธรรม
ร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทด้วย
– นายวรพจน์ วิศรุตพิชญ์ ประธานศาลปกครองสูงสุด น า ตุลาการศาลปกครองสูงสุด
จ านวน ๓ ราย ได้แก่ นายสมชาย กิจสนาโยธิน นายบรรยาย นาคยศ และพลโท สุรพงศ์ เปรมบัญญัติ
เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่
ในการนี้ นางสมฤดี ธัญญสิริ เลขาธิการส านักงานศาลปกครอง และนางสาวสุรางคณา
หิรัญวัฒนสิน รองเลขาธิการส านักงานศาลปกครอง ร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทด้วย