วันอาทิตย์ ที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ.2566

วันอาทิตย์ที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ.2566

ข่าวในพระราชสานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันอาทิตย์ ที่ ๒๖ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๖
วันนี้ เวลา ๑๗.๑๗ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายเอกชัย ยังวาณิช ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ บริษัท เสถียรสเตนเลสสตีล จากัด (มหาชน) นา คณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท ฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายผลิตภัณฑ์เครื่องครัวสเตนเลสสตีล เพื่อพระราชทาน แก่กองทุนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศล ตามพระราชอัธยาศัย เวลา ๑๗.๕๖ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดาเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปในการพระราชทานเพลิงศพ หม่อมราชวงศ์นิวัตวาร ณ ป้อมเพชร ท.จ.,ต.จ. ณ เมรุวัดมกุฏกษัตริยาราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
เวลา ๑๘.๓๔ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดาเนินไปในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมศพ หม่อมราชวงศ์สดศรี ปันยารชุน ม.ว.ม.,ป.ช.,ต.จ.,ภ.ป.ร.๔ ณ ศาลาร้อยปี วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
เวลา ๑๖.๔๑ น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ เสด็จไปทรงบาเพ็ญพระกุศล
ถวายผ้าพระกฐิน ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทาน เชิญไปทอดถวายยังที่ชุมนุมสงฆ์ ณ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ อาเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
เวลา ๑๐.๔๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี พร้อมด้วยมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่ราษฎรที่ว่าการอาเภอสวี และพื้นที่อาเภอสวี จังหวัดชุมพร
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๔.๑๕ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า โปรดกระหม่อมให้ พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี พร้อมด้วยมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่ราษฎร ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านสองแพรก และพื้นที่อาเภอกระบุรี จังหวัดระนอง
อนึ่ง เมื่อวันเสาร์ ที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๗.๕๖ น. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เสด็จออก ณ วังศุโขทัย พระราชทานพระวโรกาสให้ นายเปโดร สวาห์เลน (Mr. Pedro Zwahlen) เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอานาจเต็มแห่งสมาพันธรัฐสวิสประจาประเทศไทย เฝ้า