วันอาทิตย์ ที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ.2565

วันอาทิตย์ที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ.2565

ข่าวในพระราชสำนัก

พระบรมมหาราชวัง

วันอาทิตย์  ที่  ๒๗  พฤศจิกายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๕

วันนี้  เวลา  ๑๗.๑๗  น.  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไปในการพระราชทานเพลิงศพ

หม่อมเจ้าภีศเดช  รัชนี ป.จ.,ม.ป.ช.,ม.ว.ม.,ภ.ป.ร.๓,ว.ป.ร.๑,ร.จ.ท. ณ เมรุหลวงหน้าพลับพลาอิศริยาภรณ์

วัดเทพศิรินทราวาส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร

ในวันเดียวกันนี้  เวลา  ๑๐.๐๐  น.  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า

โปรดกระหม่อมให้ นายพลากร  สุวรรณรัฐ องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศล

ออกเมรุพระราชทานศพ หม่อมเจ้าภีศเดช  รัชนี ป.จ.,ม.ป.ช.,ม.ว.ม.,ภ.ป.ร.๓,ว.ป.ร.๑,ร.จ.ท. ณ ศาลาบัณณรศภาค

วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

อนึ่ง เมื่อวันเสาร์ ที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๕  เวลา  ๒๐.๑๔  น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไปทอดพระเนตรการแสดงคอนเสิร์ตรายการ “รอยัล คอนเสิร์ต – ออร์เคสตรัล คอมโพสิชันส์ บาย เฮอร์ รอยัล ไฮเนสส์ พรินเซสส์ สิริวัณณวรี” (Royal Concert – Orchestral Compositions by H.R.H. Princess Sirivannavari) เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคล

เฉลิมพระชนมพรรษา ๗๐ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

ในการนี้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา องค์อุปถัมภ์
มูลนิธิรอยัลแบงค์คอกซิมโฟนีออร์เคสตร้า และองค์ประธานจัดงาน ฯ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ

ครั้นเสด็จพระราชดำเนินถึง นายอิทธิพล  คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม
ผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม  นายฮาราลด์  ลิงค์ ประธานกรรมการมูลนิธิรอยัลแบงค์คอกซิมโฟนีออร์เคสตร้า

ในพระอุปถัมภ์ ฯ และคณะกรรมการจัดงาน ฯ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ จากนั้น เสด็จเข้าหอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ นางนวลพรรณ  ล่ำซำ กรรมการมูลนิธิ ฯเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสูจิบัตรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว นางกอบกาญจน์
วัฒนวรางกูร กรรมการมูลนิธิ ฯ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสูจิบัตรแด่สมเด็จพระนางเจ้า ฯ
พระบรมราชินี เสร็จแล้ว สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา กราบบังคมทูลรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงาน ฯ และกราบบังคมทูลเชิญทอดพระเนตรการแสดงคอนเสิร์ตรายการ “รอยัล คอนเสิร์ต –

ออร์เคสตรัล คอมโพสิชันส์ บาย เฮอร์ รอยัล ไฮเนสส์ พรินเซสส์ สิริวัณณวรี” (Royal Concert – Orchestral Compositions by H.R.H. Princess Sirivannavari) ซึ่งบรรเลงบทเพลงในพระนิพนธ์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ

เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา จำนวน ๔ บทเพลง เมื่อจบการแสดง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมให้เชิญช่อดอกไม้พระราชทานแก่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา
และศิลปิน  สมควรแก่เวลา จึงประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับ

 

/พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว…

 

 

 

 

 

 

–  ๒  –

 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรับวงดุริยางค์รอยัล
แบงค์คอกซิมโฟนีออร์เคสตร้า ไว้ในพระราชูปถัมภ์ ตั้งแต่เมื่อครั้งทรงดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรม
โอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร เมื่อพุทธศักราช ๒๕๒๕ ต่อมาในพุทธศักราช ๒๕๒๘ ได้จดทะเบียนจัดตั้ง

เป็นมูลนิธิชื่อ มูลนิธิวงดุริยางค์ซิมโฟนีกรุงเทพ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร และได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ใช้ชื่อ Royal Bangkok Symphony orchestra (RBSO)

จนถึงปัจจุบัน และเมื่อวันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๖๑ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า

โปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงสืบสาน รักษา และต่อยอด

งานดนตรีของวงรอยัลแบงค์คอกซิมโฟนีออร์เคสตร้า ให้เจริญก้าวหน้าและเผยแพร่ผลงานดนตรีสืบไป

ด้วยพระปรีชาสามารถด้านดนตรี ที่ทรงได้รับแรงบันดาลพระทัยตั้งแต่เมื่อครั้งทรงพระเยาว์จากพระบาทสมเด็จ

พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทำให้ทรงตระหนักและซาบซึ้งในคุณค่า

ของดนตรี ทรงนิพนธ์บทเพลงแล้ว จำนวน ๘ บทเพลง และทรงตั้งพระทัยมุ่งมั่นที่จะพัฒนาวงรอยัลแบงค์คอก

ซิมโฟนีออร์เคสตร้า ให้เป็นวงออร์เคสตร้าชั้นนำในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก มีความสามารถเทียบเท่า

วงออร์เคสตร้าระดับนำในประเทศยุโรป ทรงรับเป็นองค์ประธานคณะกรรมการด้านดนตรีของวงรอยัลแบงค์คอกซิมโฟนีออร์เคสตร้า โดยทรงวางแผนงานการจัดการแสดงประจำปี โปรแกรมการแสดง รวมถึงการคัดเลือกนักดนตรี
เข้าเป็นสมาชิกของวงรอยัลแบงค์คอกซิมโฟนีออร์เคสตร้าอีกด้วย