วันพฤหัสบดี ที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567

วันพฤหัสบดีที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567
ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันพฤหัสบดี  ที่  ๒๙  กุมภาพันธ์  พุทธศักราช  ๒๕๖๗
เมื่อวันพุธ ที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๒๕ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน
รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการพระราชดำริ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนไลออนส์มหาจักร ๙ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
ซึ่งเปิดทำการเรียนการสอนเมื่อปี ๒๕๓๕ ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปัจจุบันมีนักเรียน
จำนวน ๘๓ คน เป็นนักเรียนบ้านไกล จำนวน ๕๐ คน โรงเรียนให้การศึกษาพัฒนาศักยภาพด้วยกระบวนการเรียนรู้จากการปฏิบัติ เพื่อให้เด็กมีโอกาสศึกษาต่อมากขึ้น และมีนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ที่กำลังศึกษาอยู่ จำนวน
๗ คน ส่วนนักเรียนที่จบแล้วกลับมารับราชการเป็นตำรวจ (ครุทายาท) ปฏิบัติหน้าที่ที่โรงเรียน จำนวน ๑ นาย
และผู้ดูแลเด็กก่อนวัยเรียน จำนวน ๑ คน ต่อจากนั้น เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการเรียนการสอน
และกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ กิจกรรมห้องสมุด “พี่สอนน้องอ่านนิทาน” เพื่อเพิ่มทักษะและฝึกฝนภาษาไทย
ทั้งการอ่าน ฟัง และจับใจความ ส่งผลให้นักเรียนมีผลการเรียนดีขึ้น กิจกรรมการประกอบอาหารกลางวัน
มีผู้ปกครองมาช่วยประกอบอาหาร โดยใช้ผลผลิตจากโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน เน้นรับประทานผัก
ตามฤดูกาล เพื่อลดค่าใช้จ่าย และสอนการแปรรูปอาหาร กิจกรรมฝึกวิชาชีพ เช่น การทอผ้าลายชนเผ่าปกาเกอะญอ
โดยกลุ่มแม่บ้านป่าข้าวหลามมาถ่ายทอดความรู้ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย ในโอกาสนี้ ทรงเยี่ยมราษฎรที่มาเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จ ซึ่งเป็นชาวไทยภูเขาเผ่าปกาเกอะญอ ในการนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หน่วยแพทย์พระราชทานตรวจรักษาราษฎรผู้เจ็บป่วยด้วย เสร็จแล้ว ทอดพระเนตรโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ซึ่งส่งเสริมให้โรงเรียนปลูกผักและไม้ผล เช่น ผักกาดฮ่องเต้ มะเขือยาว และคะน้า
และผลิตปุ๋ยหมักไว้ใช้ภายในโรงเรียน ด้านปศุสัตว์ เลี้ยงปลาดุก ปลานิล ไก่ไข่ ไก่เนื้อ เป็ดไข่ กบ และหมู
ผลผลิตส่งจำหน่ายผ่านร้านค้าสหกรณ์โรงเรียน พร้อมกับส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักการทำบัญชีผ่านกิจกรรมสหกรณ์
เช่น บัญชีผลิตผลทางการเกษตร และบัญชีต้นกล้าเศรษฐกิจพอเพียง สมควรแก่เวลา จึงประทับรถยนต์พระที่นั่ง
เสด็จพระราชดำเนินกลับพระตำหนักดอยตุง อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย