วันพฤหัสบดี ที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ.2566

วันพฤหัสบดีที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ.2566

ข่าวในพระราชสานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันพฤหัสบดี ที่ ๖ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๖
วันนี้ เวลา ๑๒.๔๖ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดาเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปยังท่าอากาศยานดอนเมือง เพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่ง เสด็จพระราชดาเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดน่าน ระหว่างวันที่ ๖ – ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖
ในโอกาสนี้ ประทับแรม ณ พระตาหนักธงน้อย อาเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๔.๔๔ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดาเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพพระธรรมนันทโสภณ (มนต์ คุณธาโร) ณ เมรุชั่วคราววัดพระธาตุช้างค้า อาเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน
อนึ่ง เมื่อวันพุธ ที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เวลา ๒๐.๔๖ น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ เสด็จไปทอดพระเนตรการแสดงคอนเสิร์ตทัพฟ้าคู่ไทยเพื่อ “ชัยพัฒนา” ครั้งที่ ๑๔ ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรม แห่งประเทศไทย เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร