วันอังคาร ที่ 7 มิถุนายน พ.ศ.2565

วันอังคารที่ 7 มิถุนายน พ.ศ.2565

ข่าวในพระราชสานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันอังคาร ที่ ๗ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๕
วันนี้ เวลา ๑๔.๔๗ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดาเนิน โดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปในพิธีพุทธาภิเษกพระพุทธรูปไภษัชยคุรุไวฑูรยประภาตถาคตพุทธเจ้า ณ พระอุโบสถวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
เวลา ๑๕.๔๗ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายอิงค์-อัมกาลัน ลูฟซันเซเรน (Mr. Enkh-Amgalan Luvsantseren) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและวิทยาศาสตร์ ประเทศมองโกเลีย และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท กราบบังคมทูลเกี่ยวกับการดาเนินงานโครงการตามพระราชดาริ ในประเทศมองโกเลีย ในโอกาสเดินทางมาเข้าร่วมประชุมระดับรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการของภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก ครั้งที่ ๒
เวลา ๑๐.๐๙ น. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี พระราชทานพระวโรกาสให้ คุณหญิงจรัสศรี ทีปิรัช รองประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ฝ่ายบริหาร และผู้อานวยการสานักองค์ประธาน นา นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย และคณะ เฝ้า กราบทูลถวายรายงานความคืบหน้าของโครงการบูรณะพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา บรมราชินีนาถ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
เวลา ๑๔.๐๔ น. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี พระราชทานพระวโรกาสให้ บุคลากรของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เฝ้า ในโอกาสเริ่มปฏิบัติหน้าที่ ณ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นต์เตอร์แจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๕.๒๔ น. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จไปในพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชพระพุทธรูป พระกริ่งเหรียญ พระพุทธสิรินาคเภษัชยคุรุจุฬาภรณ์ ณ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
อนึ่ง เมื่อวันจันทร์ ที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๒๐.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต พระราชทาน
พระบรมราชวโรกาสให้ นายฐาปน สิริวัฒนภักดี กรรมการผู้อานวยการใหญ่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จากัด (มหาชน) และคณะ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายกล้องถ่ายภาพ “ไลกา ลิมิเต็ด อิดิชัน” (Leica Limited Edition) พร้อมอุปกรณ์ แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เพื่อทรงใช้ตามพระราชอัธยาศัย และถวาย แด่สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร เพื่อทรงใช้ตามพระอัธยาศัย
ซึ่งกล้องถ่ายภาพดังกล่าวนี้ เป็นรุ่นพิเศษ จัดทาขึ้นเป็นที่ระลึก เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ โดยได้รับอนุญาต ให้เชิญตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ ไปประดับบนกล้องถ่ายภาพ