วันอาทิตย์ ที่ 7 สิงหาคม พ.ศ.2565

วันอาทิตย์ที่ 7 สิงหาคม พ.ศ.2565

ข่าวในพระราชสานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันอาทิตย์ ที่ ๗ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕
วันนี้ เวลา ๑๗.๑๓ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดาเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปในการพระราชทานเพลิงศพ
นายจิระ รัตนะรัต ณ เมรุวัดธาตุทอง เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๐๘.๑๙ น. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์
อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จไปยังท่าอากาศยานดอนเมือง เพื่อประทับเครื่องบิน
พระที่นั่ง เสด็จไปทรงปฏิบัติพระกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดสกลนคร และจังหวัดกาฬสินธุ์ ระหว่างวันที่ ๗ – ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๕
ในโอกาสนี้ ประทับแรม ณ พระตาหนักภูพานราชนิเวศน์ อาเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
อนึ่ง เมื่อวันเสาร์ ที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๒๘ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดาเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม
ไปยังท่าอากาศยานดอนเมือง เพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่ง ไปทอดพระเนตรการดาเนินงานโครงการทหารพันธุ์ดี ค่ายศรีสองรัก มณฑลทหารบกที่ ๒๘ อาเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
ครั้นเสด็จพระราชดาเนินถึงโครงการทหารพันธุ์ดี ค่ายศรีสองรัก พระราชทานพระราชวโรกาสให้
พลตรี สุระ สินโสภา ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๒๘ กราบบังคมทูลรายงานการดาเนินโครงการทหารพันธุ์ดี ค่ายศรีสองรัก ในโอกาสนี้ ทอดพระเนตรการดาเนินงานโครงการทหารพันธุ์ดี ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้า โปรดกระหม่อมให้มูลนิธิชัยพัฒนา โดยศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ อาเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย จัดอบรมการปลูกผักปลอดภัยแก่กาลังพลที่มีความสนใจในด้านการเกษตร เพื่อให้มีโอกาสเรียนรู้การปลูกผัก ปลอดภัย โอกาสนี้ พระราชทานพ่อแม่พันธุ์ไก่ประดู่หางดา รวมทั้ง พ่อพันธุ์ไก่ซี แม่พันธุ์ และลูกไก่ พร้อมตู้ฟักไข่ ตู้เกิด และจานกก ซึ่งกรมปศุสัตว์ น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวาย ฯ แก่ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๒๘ โดยมณฑลทหารบกที่ ๒๘ มีกิจกรรมการทดลองต่าง ๆ อาทิ ปลูกผักปลอดภัยที่ได้รับพระราชทานเมล็ดพันธุ์ เช่น ผักบุ้งจีน มะเขือยาว น้าเต้า และบวบงู ปลูกพืชสมุนไพร อาทิ ฟ้าทะลายโจร ขิง และกระชายดา เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และส่งเสริมการใช้สมุนไพรดูแลรักษาประชาชน และผู้ป่วยในโรงพยาบาลค่ายศรีสองรัก นอกจากนี้ ยังเลี้ยงเป็ดไข่บางปะกง เพาะเลี้ยงแหนแดง และกระบือ เพื่อนามูลมาทาปุ๋ยหมัก เลี้ยงปูนา เลี้ยงอึ่งปากขวด หรือ อึ่งเผ้า ที่นิยมเลี้ยงในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อนามาประกอบอาหาร เลี้ยงกบทุ่งกุลาพระราชทาน ผลิตน้าส้มควันไม้เพื่อใช้ปรับปรุงดินและกาจัดศัตรูพืช การทดลองเพาะถั่วงอกปลอดภัย ผลผลิต ที่ได้นาไปประกอบเลี้ยงทหารกองประจาการ จาหน่ายให้กาลังพล และประชาชน และแปลงปลูกผักเชียงดา ช่วยลดน้าตาล เป็นยารักษาโรคเบาหวาน แก้ไข้และหวัด ช่วยกาจัดสารพิษที่ตกค้างในร่างกาย รวมทั้ง การปลูกไม้ผลพระราชทาน ในโครงการ “ทางนี้มีผล ผู้คนรักกัน” น้อมนาพระราชดาริ มาดาเนินการให้เห็นผล เป็นรูปธรรม และจะขยายผลให้กาลังพลนาไปต่อยอดเป็นอาชีพหลังปลดประจาการ จากนั้น ทอดพระเนตรโครงการ ทหารพันธุ์ดีของกองพันทหารราบที่ ๑ กรมทหารราบที่ ๘ อาทิ การเลี้ยงสัตว์ปีกพระราชทาน ปลูกพืชสมุนไพร
/สู่โควิด…
– ๒ –
สู่โควิดและพืชสมุนไพรไล่แมลง รวมทั้ง ปลูกผักพื้นบ้านอีสาน ผักปลอดภัย ปลูกชะอมช่วยเศรษฐกิจ และโครงการ “ทางนี้มีผล ผู้คนรักกัน” นอกจากนี้ สนองพระราชดาริโครงการทหารพันธุ์ดี “ชุมชนเบิกบาน อาหารปลอดภัย” ขยายผลไปยังโรงเรียนบ้านเลยวังไสย์ อาเภอภูหลวง และโครงการ “บ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง” ไปยังชุมชนในค่าย ฯ และจะทดลองปลูกผักเมืองหนาว เพื่อทดสอบ และคัดเลือกชนิดพันธุ์ที่เจริญเติบโตได้ดี กับสภาพดินและอากาศต่อไป สมควรแก่เวลา จึงประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดาเนินไปยัง
ท่าอากาศยานเลย เพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่ง เสด็จพระราชดาเนินกลับกรุงเทพมหานคร