วันศุกร์ ที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567

วันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567
ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันศุกร์  ที่  ๙  กุมภาพันธ์  พุทธศักราช  ๒๕๖๗
วันนี้  เวลา ๑๐.๐๐ น.  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร
มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัย
นครพนม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕  ณ อาคารศรีโคตรบูรณ์ มหาวิทยาลัยนครพนม อำเภอเมืองนครพนม
จังหวัดนครพนม
ในโอกาสนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
พระราชทานพระราโชวาท  ความว่า  บัณฑิตเมื่อสำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยแล้ว  นับว่าเป็นผู้มีความรู้
พร้อมที่จะนำไปใช้ในการดำเนินชีวิตและการประกอบอาชีพการงาน  แต่นอกจากความสามารถทางวิชาการ
ดังกล่าว  ยังมีปัจจัยสำคัญอีกประการหนึ่ง  ที่จะเกื้อกูลให้บัณฑิตประสบผลสำเร็จในหน้าที่การงาน
และดำเนินชีวิตได้อย่างมั่นคงปลอดภัย  คือ  สติ  ความระลึกรู้ตัว  สตินั้น  จะทำให้คนเรายั้งคิดพิจารณาได้ว่า
สิ่งที่จะทำ  คำที่จะพูด  เป็นคุณหรือเป็นโทษ  เป็นประโยชน์หรือมีผลเสียหาย  ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
เมื่อจะนำความรู้ไปใช้ในการดำเนินชีวิตและการทำงาน  สติก็จะช่วยให้นำไปใช้แต่ในทางที่เป็นประโยชน์
ไม่เป็นโทษเสื่อมเสียหาย  จึงขอให้บัณฑิตทั้งหลายหมั่นฝึกฝนพัฒนาตนเอง  ให้เป็นผู้มีสติอยู่เสมอ  พร้อมกันนั้น   ก็ต้องร่วมมือร่วมใจกันด้วยความเสียสละและความรับผิดชอบ  เพื่อสร้างสรรค์ประโยชน์สุขให้แก่สังคมส่วนรวม  การปฏิบัติของแต่ละคน  ก็จะบรรลุผลเป็นความผาสุกมั่นคง  ทั้งแก่ตนเอง  แก่สังคม  และประเทศชาติ
เวลา ๑๓.๒๓ น.  สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานเหรียญกาชาดสมนาคุณ ชั้นที่ ๑ ประกาศเกียรติคุณและเข็มที่ระลึกแก่ผู้บริจาคโลหิต ครบ ๓๖ ครั้ง และ ๑๐๘ ครั้ง ของเหล่ากาชาดจังหวัดภาค ๗ ณ โรงแรมเวลาดี อำเภอเมืองนครพนม
จังหวัดนครพนม
ในวันเดียวกันนี้  เวลา ๑๒.๐๕ น.  สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์
อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จไปทรงบรรยาย เรื่อง การกำเนิดของเซลล์มะเร็ง (Oncogenesis) พระราชทานแก่คณาจารย์ และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรพิษวิทยาสิ่งแวดล้อม
(Principles of Toxicology) สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ ณ อาคารสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร