วันพฤหัสที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2560

วันพฤหัสบดีที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2560

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันพฤหัสบดี ที่ ๑ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๐

วันนี้ เวลา ๐๘.๐๑. น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปทรงเปิดอาคารเรียน ณ โรงเรียนวัดธรรมจริยา
และทรงเยี่ยมโรงเรียนวังน้อย (พนมยงค์วิทยา) อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา กับทรงเปิดอาคาร
ศูนย์เด็กเล็กสอนดีชัยพัฒน์ ณ โรงเรียนสอนดี (ประชารัฐอนุสรณ์) จากนั้น ทรงเปิด “อาคารพระราชทาน ๑๙”
ณ โรงเรียนสัตตปทุมบำรุง อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
อนึ่ง เมื่อวันพุธ ที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๕๖ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง จากสนามเฮลิคอปเตอร์ พระตำหนัก
ภูพานราชนิเวศน์ อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร ไปทรงติดตามผลการดำเนินโครงการตามพระราชดำริ
ของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนชูทิศวิทยา อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม เป็นครั้งที่ ๖ โรงเรียนแห่งนี้ ปัจจุบันเปิดสอนตั้งแต่ชั้นปฐมวัยถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ มีนักเรียนจำนวน ๑๓๓ คน ที่ผ่านมาได้ดำเนินกิจกรรม ส่งเสริมให้นักเรียนพัฒนาศักยภาพตามวัย จัดการเรียนรู้ทั้งด้านวิชาการ การอาชีพ ดนตรี และโครงการเกษตร
เพื่ออาหารกลางวัน ดำเนินกิจกรรมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยการปลูกพืชผักสวนครัว ไม้ผล
เพาะเห็ด เลี้ยงไก่ไข่ ไก่เนื้อ เป็ดเทศ และสุกร จากนั้น ทรงเยี่ยมราษฎร และหน่วยแพทย์กับหน่วยทันตกรรม พระราชทานจากคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ที่ออกให้บริการตรวจรักษาแก่นักเรียนและราษฎร
ในพื้นที่ เสร็จแล้ว เสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านนาสามัคคี อำเภอนาทม
จังหวัดนครพนม ที่ปัจจุบันเปิดสอนระดับชั้นปฐมวัยถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ มีนักเรียน จำนวน ๔๘ คน ทอดพระเนตรกิจกรรมของโรงเรียน ฯ ที่สามารถดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริ ฯ ประสบผลสำเร็จ
ครบทั้งหมด ทำให้ได้รับรางวัลผลงานยอดเยี่ยมวิธีปฏิบัติที่ดีการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร
ปีการศึกษา ๒๕๕๙ นอกจากนี้ยังคัดเลือกนักเรียนเข้าแข่งขันทางวิชาการในรายการต่าง ๆ และในปี ๒๕๕๙ นี้
ได้รางวัลเหรียญทองจากการแข่งขันหุ่นยนต์ยุวชนอาชีวศึกษาด้วย ในการนี้ ทอดพระเนตรโครงการเกษตร
เพื่ออาหารกลางวัน ที่มีการปลูกพืชสวนครัว เลี้ยงสัตว์ ประมงน้ำจืด โดยนำสารไอโอดีนไปผสมกับอาหารสัตว์
รวมทั้งผสมน้ำฉีดพ่นพืชผัก ผลผลิตที่ได้เพียงพอต่อการประกอบอาหารกลางวัน ทำให้นักเรียนไม่มีภาวะโรค
ขาดสารไอโอดีน และโครงการฝึกอาชีพ ซึ่งมีวิทยาลัยนาหว้า มหาวิทยาลัยนครพนม เข้ามาอบรมงานออกแบบ
ภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และการพิมพ์ภาพลงบนวัตถุ รวมทั้งซ่อมจักรยาน เป็นโครงการระยะสั้น ๑ เดือน
ให้นักเรียนมีทักษะนำไปประกอบอาชีพ ส่วนวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง ฝึกอาชีพทำดอกไม้จันทน์จากไม้กันเกรา
และมีปราชญ์ชาวบ้านสอนการทอเสื่อกก และการปลูกหญ้าแฝก สมควรแก่เวลา ประทับเครื่องบินพระที่นั่ง
เสด็จพระราชดำเนินกลับกรุงเทพมหานคร