วันพฤหัสที่ 11 มกราคม พ.ศ.2561

วันพฤหัสบดีที่ 11 มกราคม พ.ศ.2561

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันพฤหัสบดี ที่ ๑๑ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๑

วันนี้ เวลา ๑๐.๔๕ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
พลโท ฐิตะฐาน สุขศรี พร้อมด้วยมูลนิธิราชประชานะเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทานไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบภัยหนาวในพื้นที่จังหวัดพิจิตร ณ หอประชุมที่ว่าการ อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๓.๓๐ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมให้ พลโท ฐิตะฐาน สุขศรี พร้อมด้วยมูลนิธิราชประชานะเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทานไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบภัยหนาวในพื้นที่จังหวัดพิจิตร ณ หอประชุม
ที่ว่าการอำเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร
อนึ่ง เมื่อวันพุธ ที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๕๖ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากบ้านเลขที่ ๙๐๕ อำเภอเมืองอุทัยธานี
จังหวัดอุทัยธานี ซึ่งเป็นที่ประทับแรม ไปยังโรงพยาบาลอุทัยธานี ทรงวางศิลาฤกษ์อาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุฉุกเฉิน ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขให้งบประมาณก่อสร้างขึ้น เพื่อเป็นอาคารบริการด้านการแพทย์
ฉุกเฉิน และตรวจรักษาโรคแผนกผู้ป่วยนอกทุกสาขา ศูนย์ทันตกรรม ศูนย์ไตเทียม และศูนย์เคมีบำบัด
ซึ่งเป็นการพัฒนาให้เป็นโรงพยาบาลที่ทันสมัย รองรับประชาชนในระดับจังหวัด และพัฒนาศักยภาพ
การบริการให้เป็นศูนย์เชี่ยวชาญดูแลโรคที่เป็นปัญหาของจังหวัด อาทิ โรคหัวใจ โรคหลอดเลือดในสมอง
ไตวายเรื้อรัง มะเร็ง และการดูแลผู้สูงอายุ เนื่องจากจังหวัดอุทัยธานี ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ต้องจัดระบบบริการรองรับให้เป็นผู้สูงอายุที่สุขภาพดี จากนั้น เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดศูนย์วงเดือน อาคมสุรทัณฑ์
ซึ่งเป็นศูนย์ฝึกอาชีพราษฎรตามแนวพระราชดำริ ที่สำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดอุทัยธานี สนองพระราชดำริจัดตั้งขึ้นบนที่ดิน ซึ่ง นางวงเดือน อาคมสุรทัณฑ์ น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวาย สำหรับเป็นศูนย์ฝึกทักษะและพัฒนางานอาชีพ รวมถึงให้ราษฎรมีช่องทางประกอบอาชีพสร้างรายได้เสริมแก่ครอบครัว ประกอบด้วยห้องต่าง ๆ อาทิ ห้องเรียนอาหารและขนม ห้องจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ห้องเรียนภาษาและดนตรีไทย ห้องอเนกประสงค์ และห้องสำนักงาน ในการนี้ ทอดพระเนตรห้องจำหน่ายผลิตภัณฑ์
นำผลิตภัณฑ์กลุ่มเครือข่ายของศูนย์ ฯ ที่กระจายอยู่ในพื้นที่อำเภอต่าง ๆ ของจังหวัดอุทัยธานีมาจำหน่าย
อาทิ กล้วยหมูหย็อง กล้วยกรอบธัญพืช สมุดไดอารี่ และน้ำข้าวกล้องงอกจากข้าวสินเหล็ก ห้องเรียนอาหาร
และขนม มีวิทยากรจากแผนกอาหารและโภชนาการ วิทยาลัยอาชีวะศึกษานครสวรรค์ เข้ามาให้ความรู้ในการทำอาหารและขนมไทย โดยเป็นการฝึกอาชีพหลักสูตรระยะสั้น ห้องอเนกประสงค์ มีการฝึกสอนการทำเครื่องแขวน การร้อยพวงมาลัยขั้นพื้นฐาน และการแทงหยวกกล้วย เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมไทย และให้ราษฎร
สามารถนำไปประยุกต์ใช้สร้างรายได้ให้กับตนเอง โดยมีศูนย์กาญจนาภิเษกวิทยาลัยในวัง เข้าไปให้ความรู้
เวลา ๑๓.๕๐ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปบ้านสะนำ อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี ทอดพระเนตรต้นไม้ยักษ์ ซึ่งมีชื่อทางการว่า “ต้นเลียงผึ้ง” และชื่อท้องถิ่นคือ “ต้นเซียง” อายุประมาณ ๓๐๐ ปี เจริญเติบโตอยู่ในที่ดินของนางจีน ชาวป่า มี นายเฮียง ชาวป่า สามี และบุตรหลาน ช่วยดูแล เปิดให้นักเรียน นักศึกษาและประชาชนได้เข้าชมและศึกษาโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ และให้คนในชุมชนตระหนักถึงความสำคัญของธรรมชาติ ร่วมกันสืบสานและอนุรักษ์มรดกของบรรพบุรุษ ต้นเซียงเป็นไม้เนื้ออ่อน มีพูพอนเป็นราก ช่วยค้ำยันลำต้นให้คงอยู่ สำหรับต้นเซียงต้นดังกล่าว
/วัดเส้น…..

– ๒ –

วัดเส้นรอบวงตามพูพอนที่ยื่นออกมา กว้างประมาณ ๔๕ เมตร ใช้คนกางแขนโอบได้ประมาณ ๓๐ คน
สูง ๕๓ เมตร และยังเป็นศูนย์กลางจิตวิญญาณของคนในชุมชน ปัจจุบัน กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ประกาศให้ต้นเซียงต้นนี้เป็นหนึ่งใน ๖๕ ต้นไม้ใหญ่ที่สวยงาม หรือ “รุกข มรดกของแผ่นดิน”
เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐