วันพฤหัสที่ 12 มกราคม พ.ศ.2560

วันพฤหัสบดีที่ 12 มกราคม พ.ศ.2560

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันพฤหัสบดี ที่ ๑๒ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๐

วันนี้ เวลา ๐๗.๐๕ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายภัตตาหารเช้าแก่พระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรม
พระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพระบรมโกศ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท พระบรมมหาราชวัง
เวลา ๐๙.๐๐ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง
ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต ทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิ
เทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐
เวลา ๑๓.๔๐ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลงแทนพระองค์ ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา
พระราชวังดุสิต ทรงพระสุหร่ายเทวรูปพระอิศวร พระอุมา พระพิฆเนศวร พระนารายณ์ และพระพรหม
ในการประกอบพิธีตรียัมปวายตรีปวาย เสร็จแล้ว พระราชทานเงินแก่หัวหน้าคณะพราหมณ์ ผู้เป็นประธาน
ในการประกอบพิธี ฯ
เวลา ๑๔.๔๖ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน
โดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปยังท่าอากาศยาน กองบัญชาการกองทัพอากาศ ดอนเมือง
เพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดสกลนคร
จังหวัดมุกดาหาร และแขวงสะหวันนะเขต สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ระหว่างวันที่ ๑๒ – ๑๓
มกราคม ๒๕๖๐
ในโอกาสนี้ ประทับแรม ณ พระตำหนัก ภูพานราชนิเวศน์ อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๐.๑๒ น. พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา
เสด็จไปทรงเป็นประธานพิธีลงนามบันทึกความตกลงขยายความร่วมมือทางวิชาการระหว่างเนติบัณฑิตยสภา
ในพระบรมราชูปถัมภ์ สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย และคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยคอร์แนล สหรัฐอเมริกา ณ อาคารสถานศึกษาและฝึกอบรม เนติบัณฑิตยสภา เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร
อนึ่ง เมื่อวันพุธ ที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๕.๑๕ น. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จไปยังโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ๑
(บ้านเก่าวิทยา) อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อทรงติดตามการปฏิบัติงานของหน่วยแพทย์ พอ.สว. จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
เป็นจังหวัดแพทย์อาสาลำดับที่ ๑๖ เมื่อปี ๒๕๑๒ ปัจจุบันมีสมาชิก รวม ๒,๐๐๔ คน ในการนี้ พระราชทาน
ของที่ระลึกแก่ผู้ถวายเงินสมทบทุนมูลนิธิ พอ.สว. และพระราชทานเข็มเครื่องหมายกรรมการและอนุกรรมการ
เข็มเครื่องหมาย พอ.สว. เข็มเครื่องหมายพระนามาภิไธย สว. และโล่ แก่กรรมการ อนุกรรมการ อาสาสมัคร
และผู้ให้การสนับสนุน พร้อมทั้งพระราชทานเครื่องแบบนักเรียน ของเล่นเด็ก เสื้อ หนังสือธรรมะ เครื่องนุ่งห่ม
และยาตำราหลวง แก่นักเรียน เด็กเล็ก ผู้ใหญ่บ้าน ครู และคนชรา พร้อมกับทรงเยี่ยมราษฎรที่มาเฝ้ารับเสด็จ
ตำบลบ้านเก่า มีราษฎร ๑,๗๒๒ คน ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมและค้าขาย เมื่อเจ็บป่วยจะไปรับบริการ

/ที่โรงพยาบาล…
– ๒ –

ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเก่า และโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา จากนั้น ทรงเยี่ยมการปฏิบัติงาน
ของหน่วยแพทย์ พอ.สว. และหน่วยแพทย์พระราชทาน สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ที่โปรดให้ไปบริการตรวจรักษา
ราษฎรที่เจ็บป่วย โดยมีผู้มารับบริการ ๑๗๗ คน และมีผู้ป่วยนำเฝ้าเพื่อขอพระราชทานความช่วยเหลือ ๕ คน
ซึ่งป่วยเป็นโรคระบบกล้ามเนื้อและทางเดินหายใจ โดยจะส่งตัวไปรักษาในโรงพยาบาลต่าง ๆ ในการนี้
พระราชทานพระวโรกาสให้ สมาชิก พอ.สว. จังหวัดกาญจนบุรี เฝ้า จากนั้น มีพระดำรัสกับสมาชิก พอ.สว.
เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน