วันพฤหัสที่ 12 เมษายน พ.ศ.2561

วันพฤหัสบดีที่ 12 เมษายน พ.ศ.2561

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันพฤหัสบดี ที่ ๑๒ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๑
วันนี้ เวลา ๑๔.๐๓ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน
โดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปทรงเปิดอาคารบ้านแห่งความหวังของมูลนิธิเด็กอ่อนในสลัม
ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ และ
ทอดพระเนตรงานครบ ๓๖ ปี ณ บ้านเลขที่ ๓ ซอยอ่อนนุช ๘๘ แยก ๑๐ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร