วันพฤหัสที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ.2560

วันพฤหัสบดีที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ.2560

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันพฤหัสบดี ที่ ๑๓ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐

วันนี้ เวลา ๑๓.๐๕ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปยังกองพลทหารม้าที่ ๒ รักษาพระองค์ สนามเป้า
เพื่อประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางศิลาฤกษ์อาคารภาคบริการโลหิต
แห่งชาติ ที่ ๘ จังหวัดนครสวรรค์ เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
ในรัชกาลที่ ๙ ณ ที่ดินราชพัสดุ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
เวลา ๐๙.๒๗ น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
เสด็จไปยังท่าวาสุกรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร เพื่อทรงไถ่ชีวิตโค ทรงปล่อยนก และพันธุ์สัตว์น้ำ
เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๑.๐๐ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมให้ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปทรงบำเพ็ญ
พระราชกุศลฉลองพระชันษา ๕ รอบ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม พระบรมมหาราชวัง
เมื่อเสด็จเข้าพระอุโบสถ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
ทรงประเคนพัดรองที่ระลึกงานฉลองพระชันษา ๕ รอบ แด่พระสงฆ์ ๖๑ รูป ที่เจริญพระพุทธมนต์
และถวายพระธรรมเทศนา เสร็จแล้ว เสด็จไปทรงจุดเทียนพระมหามงคล ซึ่งตั้งอยู่หลังธรรมาสน์ศิลา
และเทียนเท่าพระองค์ ซึ่งตั้งอยู่ในตู้หลังธรรมาสน์ศิลา แล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัย พระสงฆ์ ๖๑ รูป เจริญพระพุทธมนต์ เมื่อพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ถึงบทเสกน้ำพระพุทธมนต์ ทรงจุดเทียน
ที่ฝาครอบเฟือง แล้วทรงประเคนครอบเฟืองแด่ผู้เป็นประธานสงฆ์ พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ จบแล้ว เสด็จไปทรง ประเคนภัตตาหารแด่ผู้เป็นประธานพระสงฆ์ สำรับภัตตาหารนอกนั้น โปรดให้พระราชวงศ์ทรงประเคนพระสงฆ์รูป ต่อไปตามลำดับ พระสงฆ์รับพระราชทานฉัน เสร็จแล้ว ทรงจุดเทียนดูหนังสือเทศน์ประทานแก่
เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปปักที่โต๊ะข้างธรรมาสน์ ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรม พระพรหมเวที
วัดพระปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐม ถวายศีล และถวายพระธรรมเทศนา จบแล้ว พระเจ้าวรวงศ์เธอ
พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปทรงประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมบูชากัณฑ์เทศน์
และจตุปัจจัยไทยธรรม แด่พระสงฆ์ที่ถวายพระธรรมเทศนาและเจริญพระพุทธมนต์ ทรงหลั่งทักษิโณทก
พระสงฆ์ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก จากนั้น เสด็จไปทรงกราบที่หน้าเครื่องมนัสการ แล้วประทับรถยนต์ที่นั่ง
เสด็จกลับ