วันพฤหัสที่ 13 กันยายน พ.ศ.2561

วันพฤหัสบดีที่ 13 กันยายน พ.ศ.2561

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันพฤหัสบดี ที่ ๑๓ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๑

วันนี้ เวลา ๑๓.๐๐ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตร และทรงติดตามความก้าวหน้าโครงการเกษตรรวมใจ
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ณ โรงเรียนทหารการสัตว์ กรมการสัตว์ทหารบก อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก
เวลา ๑๗.๑๖ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก
ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้ ศาสตราจารย์ไพรัช ธัชยพงษ์ กรรมการและเลขาธิการ
มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี นำ
ผู้แทนกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี องค์การวิจัยนิวเคลียร์ยุโรป (เซิร์น) และผู้บริหารหน่วยงาน
ที่ดำเนินโครงการร่วมกับองค์การวิจัย ฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท ในโอกาสที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมให้จัดพิธีลงนามความตกลงความร่วมมือระหว่างประเทศ ระหว่างราชอาณาจักรไทย
กับ องค์การวิจัยนิวเคลียร์ยุโรป (เซิร์น) เกี่ยวกับความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านฟิสิกส์
พลังงานสูง พ.ศ. ๒๕๖๑
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๖.๐๕ น. พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จไป
ทรงหล่อพระพุทธรูปปางชนะมาร ณ วัดบ้านดงน้อย อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี