วันพฤหัสที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561

วันพฤหัสบดีที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันพฤหัสบดี ที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๑

วันนี้ เวลา ๑๘.๐๗ น. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
เสด็จออก ณ เรือนรับรองที่ประทับสถานีเกษตรหลวงอ่างขาง มูลนิธิโครงการหลวง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ พระราชทานพระวโรกาสให้ ทหารที่ปฏิบัติหน้าที่ตามแนวชายแดน และราษฎรในพื้นที่รอบ ๆ โครงการหลวง ดอยอ่างขาง เฝ้า รับถุงพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภค
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๖.๓๐ น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทิ
นัดดามาตุ เสด็จไปประทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ณ หอประชุมประภากรคอนเวนชั่นฮอลล์ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
อนึ่ง เมื่อวันพุธ ที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๕ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากพระตำหนัก ดอยตุง อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ไปยังสนามเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราว พระตำหนัก ดอยตุง เพื่อประทับเฮลิคอปเตอร์
พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนสามัคคีพัฒนา บ้านม้งเก้าหลัง ตำบลเทอดไทย อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย เพื่อทอดพระเนตรการเรียนการสอน ระดับชั้นประถมศึกษา จากนั้น ทรงเป็นประธาน
การประชุมคณะทำงานโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาไทยสำหรับเด็กที่ไม่ใช้ภาษาไทยเป็นภาษาแม่ ของโรงเรียนในพื้นที่ข้างเคียงโครงการพัฒนาดอยตุง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ซึ่งมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ฯ ได้ดำเนินงานร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเชียงราย เขต ๓ และโรงเรียนในพื้นที่โครงการพัฒนาดอยตุง โดยมุ่งเน้นแก้ปัญหาในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๓ เน้นการอบรมกระบวนการเรียนการสอนแก่ผู้อำนวยการและครู ปรับปรุงอาคารเรียน และระบบน้ำอุปโภคบริโภค จากนั้น
เสด็จพระราชดำเนินไปยังศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านม้งเก้าหลัง ซึ่งเป็นศูนย์อบรมเลี้ยงดูและจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนสำหรับเด็ก อายุตั้งแต่ ๒ – ๕ ขวบ ปัจจุบันมีเด็กชาวไทยภูเขาเผ่าม้ง อาข่า และไทยใหญ่ในความดูแล และทอดพระเนตรการเรียนการสอนในระบบมอนเตสซอรี่ โดยโครงการพัฒนาดอยตุงอันเนื่องมา
จากพระราชดำริ ได้เข้ามาส่งเสริมการดำเนินการ เสร็จแล้ว เสด็จพระราชดำเนินไปยังบ้านนายอาเปียว
มาเยอะ บ้านปางมะหัน ซึ่งเป็นสมาชิกในโครงการศึกษาและพัฒนาการปลูกชาน้ำมัน ตามโครงการสนองพระราชดำริของมูลนิธิชัยพัฒนา ร่วมกับมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ ซึ่งจัดตั้งเมื่อปี ๒๕๔๙ เพื่อสร้างองค์ความรู้และหาแนวทางการบริหารจัดการที่เหมาะสมในการปลูกชาน้ำมัน ควบคู่กับการส่งเสริมอาชีพแก่ราษฎร ต่อจากนั้น เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรหอระวังไฟแปลงปลูกป่า เอฟพีที ๓๓ บ้านปางมะหัน เดิมเป็นพื้นที่ป่าถูกทำลายจากการบุกรุก ทำไร่เลื่อนลอย เผาป่า และเป็นที่อยู่อาศัย โดยมูลนิธิ
แม่ฟ้าหลวงและหน่วยงานภาคเอกชนได้ร่วมฟื้นฟูป่า จึงน้อมนำแนวพระราชดำริปลูกป่าในใจคน และการรักษาป่า ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เพื่อทำความเข้าใจให้กับชาวไทยภูเขาในพื้นที่ถึงการส่งเสริมการอนุรักษ์ป่าไม้
ในช่วงบ่าย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยัง
แปลงชาน้ำมันของนายแงะกะ ยะป่า บ้านปูนะ ซึ่งเป็นสมาชิกในโครงการศึกษาและพัฒนาการปลูกชาน้ำมันบ้านปูนะ ในการนี้ และทอดพระเนตรกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ การตัดแต่งกิ่งต้นชาน้ำมัน การเพาะงอก

/และการเสียบกิ่ง …..

– ๒ –

และการเสียบกิ่งเปลี่ยนยอดต้นชาน้ำมันในแปลงปลูกชาน้ำมัน เสร็จแล้ว เสด็จพระราชดำเนินไปยังสำนักงานโครงการศึกษาและพัฒนาการปลูกชาน้ำมันบ้านปูนะ ทรงฟังคณะนักวิจัยโครงการศึกษาและพัฒนาการปลูกชาน้ำมัน และพืชน้ำมัน จังหวัดเชียงราย กราบบังคมทูลรายงานผลการวิจัยและผลการปฏิบัติงานประจำปี ๒๕๖๐ เพื่อคัดเลือกพันธุ์ชาน้ำมันที่เหมาะสมกับพื้นที่และการปรับปรุงพันธุ์ ต่อจากนั้น เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านจะนู ตำบลห้วยชมภู อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ซึ่งจัดตั้งขึ้นเมื่อปี ๒๕๖๐ เพื่อรองรับนักเรียนที่มีจำนวนเพิ่มขึ้น และเพื่อให้นักเรียนไม่ต้องเดินทางไกลบ้าน โดยจะเริ่มเปิดทำการเรียนการสอน ในระดับชั้นอนุบาล ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ นักเรียนส่วนใหญ่เป็นชาวไทยภูเขาเผ่ามูเซอ นอกจากนี้ ยังได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานต่าง ๆ ในการจัดสร้างอาคารเรียน เพื่อเพิ่มศักยภาพการเรียนการสอน โอกาสนี้ ทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทาน
ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ออกให้บริการตรวจรักษาราษฎร และทรงรับผู้ป่วยยากไร้
ไว้เป็นคนไข้ในพระราชานุเคราะห์ และทรงเยี่ยมราษฎรที่มาเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จอย่างทั่วถึง สมควรแก่เวลา จึงเสด็จพระราชดำเนินกลับที่ประทับแรม ณ พระตำหนัก ดอยตุง อำเภอแม่ฟ้าหลวง
จังหวัดเชียงราย