วันพฤหัสที่ 15 ธันวาคม พ.ศ.2559

วันพฤหัสบดีที่ 15 ธันวาคม พ.ศ.2559

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันพฤหัสบดี ที่ ๑๕ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙

วันนี้ เวลา ๐๘.๐๙ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน
แทนพระองค์ ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘
ณ อาคารศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
ในโอกาสนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราโชวาท
ความว่า บัณฑิตกับความรู้นับว่าเป็นของคู่กัน เพราะบัณฑิตคือผู้ทรงความรู้ เนื่องจากได้เล่าเรียนวิชาการต่าง ๆ ในสถาบันการศึกษามาจนครบถ้วนตามหลักสูตร อย่างไรก็ดี บัณฑิตทั้งหลายควรตระหนักว่า ความรู้ไม่ได้มี
อยู่เพียงในตำราหรือในสถาบันการศึกษาเท่านั้น หากยังมีอยู่ในข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ซึ่งทุกคนควรสนใจติดตามเรียนรู้ให้ทันการณ์ทันโลก การเรียนรู้จึงไม่มีวันสิ้นสุด ด้วยมีสิ่งที่แต่ละคนยังไม่รู้อยู่อีกมาก กล่าวได้ว่า
ความรู้ตัวว่าไม่รู้ก็เป็นสิ่งสำคัญเช่นเดียวกัน เพราะเมื่อคนเรารู้ตัวว่ายังขาดความรู้อยู่ ก็ย่อมเปิดใจขวนขวายแสวงหาความรู้เพิ่มเติมโดยไม่หยุดยั้ง ในทางกลับกัน หากบุคคลไม่สำนึกตระหนักถึงความไม่รู้ของตน
ก็อาจหลงคิดว่าตนรอบรู้แล้วทุกอย่าง จนละเลยที่จะพัฒนาตนเอง และกลายเป็นคนล้าหลังในที่สุด
จึงขอให้บัณฑิตทุกคนหมั่นแสวงหาความรู้เพิ่มเติมอยู่เสมอ จะได้เป็นผู้มีความรู้กว้าง รู้ลึกซึ้ง และรู้จริง สามารถนำความรู้ไปใช้สร้างสรรค์ประโยชน์และความเจริญก้าวหน้า ให้แก่ตนเองและแก่ส่วนรวมได้อย่าง
บริบูรณ์
เวลา ๑๒.๓๐ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์
ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘
ณ อาคารศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
ต่อจากนั้น สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิด “อาคาร ๕๐ ปี วิศวะรวมใจ” ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และ “อาคารกัลยาณิวัฒนานุสรณ์” กับ “พิพิธภัณฑ์สมเด็จ
พระศรีนครินทราบรมราชชนนี” ณ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
อนึ่ง เมื่อวันพุธ ที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๕๙ น. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากตำหนักทิพย์พิมาน อำเภอปากช่อง
จังหวัดนครราชสีมา ไปยังสนามเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราว ศูนย์ฝึกการรบพิเศษ (ค่ายหนองตะกู) อำเภอปากช่อง
จังหวัดนครราชสีมา เพื่อประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง เสด็จไปทอดพระเนตรการทำงานของหน่วยแพทย์เคลื่อนที่มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) ที่โปรดให้ไปตรวจรักษาผู้เจ็บป่วย ในโอกาส
ที่เสด็จไปทรงเยี่ยม และพระราชทานสิ่งของแก่ราษฎร ณ โรงเรียนปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

/ ในการนี้ ….

– ๒ –

ในการนี้ พระราชทานของที่ระลึกแก่ผู้ถวายเงินสมทบทุนมูลนิธิ พอ.สว. และพระราชทานเข็ม เครื่องหมายกรรมการและอนุกรรมการ เข็มเครื่องหมาย พอ.สว. เข็มเครื่องหมายพระนามาภิไธย สว. และโล่
แก่กรรมการ อนุกรรมการ อาสาสมัคร และผู้ให้การสนับสนุน ทั้งนี้ ได้พระราชทานเงินส่วนพระองค์ สมทบทุน
ร่วมกับประชาชนจังหวัดนครราชสีมา สำหรับนำไปใช้ในกิจการของมูลนิธิ พอ.สว. รวมทั้งพระราชทานเครื่องแบบนักเรียน ของเล่นเด็ก เสื้อ หนังสือธรรมะ เครื่องนุ่งห่ม และยาตำราหลวง แก่นักเรียน เด็กเล็ก ผู้ใหญ่บ้าน ครู
และคนชรา
จากนั้น ทรงเยี่ยมราษฎรที่ไปเฝ้ารับเสด็จ และทรงเยี่ยมการปฏิบัติงานของหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. และหน่วยแพทย์พระราชทานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ โดยวันนี้มีผู้เข้ารับบริการตรวจรักษาโรคทั่วไปและ
ทันตกรรม รวม ๒๑๐ คน โรคที่พบมาก คือ โรคระบบกล้ามเนื้อและกระดูก มีผู้ป่วยที่ต้องส่งต่อเข้ารับการรักษา
ตามโรงพยาบาลต่าง ๆ ๒๐ คน และมีผู้ป่วยนำเฝ้าเพื่อขอพระราชทานความช่วยเหลือ ๘ คน ป่วยเป็นโรคต่าง ๆ
อาทิ โรคหัวใจพิการแต่กำเนิด มะเร็งกระดูกขา และมะเร็งตับ ซึ่งโปรดให้ส่งไปรักษาที่โรงพยาบาลจุฬาภรณ์
และโรงพยาบาลศิริราช โอกาสนี้ พระราชทานพระวโรกาสให้ สมาชิก พอ.สว. จังหวัดนครราชสีมา เฝ้า และ
ทรงนำสมาชิก พอ.สว. สวดมนต์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ทั้งนี้ จังหวัดนครราชสีมาเป็นจังหวัดแพทย์อาสาลำดับที่ ๔๒ ปัจจุบันมีสมาชิก ประกอบด้วย แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร พยาบาลวิชาชีพ และอาสาสมัครฝ่ายต่าง ๆ รวม ๓,๐๘๖ คน