วันพฤหัสที่ 18 ตุลาคม พ.ศ.2561

วันพฤหัสบดีที่ 18 ตุลาคม พ.ศ.2561

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันพฤหัสบดี ที่ ๑๘ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑

วันนี้ เวลา ๑๓.๔๗ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปทรงเปิดอาคารที่ทำการสมาคมฝรั่งเศสกรุงเทพ (แห่งใหม่)
ณ สมาคมฝรั่งเศสกรุงเทพ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
เวลา ๑๖.๕๓ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ไปพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ณ อาคาร ๖๐ พรรษา ราชสุดาสมภพ วิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
ในโอกาสนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราโชวาท ความว่า ขอแสดงความชื่นชมต่อบัณฑิตรุ่นแรกทุกคน ที่ได้รับเกียรติและความสำเร็จ บัณฑิตทั้งหลายสำเร็จการศึกษา มีศักดิ์และสิทธิ์แห่งปริญญาทั่วกันแล้ว หมายความว่า แต่ละคนมีกำลังความรู้ความสามารถ และมีอำนาจอันชอบธรรมที่จะนำกำลังความรู้ความสามารถนั้น ไปใช้ประกอบกิจการงานให้เป็นประโยชน์ แก่ตนเองและส่วนรวม ผู้เป็นบัณฑิตจึงมีหน้าที่หลายอย่าง ตามศักดิ์และสิทธิ์ที่มีอยู่ อย่างหนึ่ง คือจะต้อง หมั่นศึกษาหาความรู้และฝึกฝนปฏิบัติเพิ่มเติม เพื่อให้มีกำลังความสามารถเพิ่มพูนขึ้นอยู่เสมอ อย่างหนึ่ง คือจะต้องนำความรู้ความสามารถออกใช้ ให้บังเกิดผลเป็นประโยชน์แก่ตนเองและประเทศชาติให้ได้จริง อีกอย่างหนึ่ง คือจะต้องประพฤติปฏิบัติตนให้ดี รู้ว่าสิ่งใดควรกระทำก็มุ่งกระทำ สิ่งใดควรละก็ละ เพื่อนำพาชีวิตไปในทางที่ดีที่เจริญ จึงขอให้บัณฑิตทุกคนทำความเข้าใจหน้าที่ของตนดังที่กล่าว แล้วตั้งใจพยายามปฏิบัติหน้าที่ทั้งนั้น ให้สมกับที่มีศักดิ์และสิทธิ์แห่งปริญญาทุกประการ
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๘.๐๐ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า โปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ณ อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
ในโอกาสนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราโชวาท ความว่า ขอแสดงความชื่นชมต่อบัณฑิตรุ่นแรก ที่ได้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาด้านการพยาบาลแห่งนี้อย่างเต็มภาคภูมิ วิชาชีพพยาบาลนั้น เป็นวิชาชีพที่มีความสำคัญมาก เพราะเกี่ยวข้องกับการดูแลช่วยเหลือผู้เจ็บป่วยและให้บริการด้านสุขภาพอนามัยแก่ประชาชนอย่างใกล้ชิด ผู้ประกอบวิชาชีพนี้จึงต้องมีทั้งความรู้ในหลักวิชา และสามารถนำไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ ผู้รับบริการ ครอบครัว และชุมชน ทั้งจะต้องมีคุณธรรมคือความเมตตากรุณาต่อเพื่อนมนุษย์เป็นอย่างสูง จึงจะสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีผลดี และมีประสิทธิภาพ บัณฑิตทุกคนได้เข้ามาศึกษาในสถาบันแห่งนี้ เชื่อว่าแต่ละคนย่อมมีความหวังตั้งใจ ที่จะเป็นพยาบาลที่ดี จึงขอให้ทุกคนหมั่นฝึกฝนพัฒนาตนเอง ให้เป็นผู้มีคุณสมบัติพร้อมที่จะประกอบวิชาชีพพยาบาล พร้อมทั้งยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ อุดมการณ์ของสภากาชาดไทย และอัตลักษณ์บัณฑิตของสถาบันไว้ตลอดไป