วันพฤหัสที่ 18 มกราคม พ.ศ.2561

วันพฤหัสบดีที่ 18 มกราคม พ.ศ.2561

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันพฤหัสบดี ที่ ๑๘ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๑

วันนี้ เวลา ๑๓.๕๖ น. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จออก ณ ตำหนักทิพย์พิมาน อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา พระราชทานพระวโรกาสให้คณะทำงานโครงการนิทรรศการภาพวาด ชุด “หลากลาย หลายชีวิต” เฝ้ารับพระราชทานแนวพระนโยบาย
ในการจัดนิทรรศการ ฯ ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๕ มีนาคม – ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ หอศิลป์
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๐.๓๐ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมให้ พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปวางพุ่มดอกไม้ถวาย
ราชสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ พระบรมราชานุสรณ์ อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี
อนึ่ง เมื่อวันพุธ ที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๑๕ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากพระตำหนักธงน้อย อำเภอเมืองน่าน
จังหวัดน่าน ไปยังท่าอากาศยานน่านนคร อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน เพื่อประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง
เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดนาราบวิทยา อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน
ครั้นเสด็จพระราชดำเนินถึง ทรงจุดธูปเทียนบูชาพระธาตุวัดนาราบ ทรงจุดธูปเทียนบูชา พระประธาน แล้วทรงติดตามการดำเนินงานของกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดน่าน ๑๕ โรงเรียน ซึ่งมีสามเณร นักเรียน ๑,๓๘๒ รูป ซึ่งบริษัทกัลฟ์เข้ามาร่วมจัดทำโครงการอบรมปฏิบัติการ
การพัฒนาทักษะการบรรยายและเทศนาธรรมสำหรับสามเณรต้นแบบ รุ่นที่ ๑ จำนวน ๖ โรงเรียน เพื่อให้มี ความรู้และทักษะด้านการพูดในที่สาธารณะและพัฒนาเป็นพระนักพูดที่ดีต่อไป พร้อมทั้ง ทรงติดตาม
การดำเนินโครงการตามพระราชดำริของโรงเรียนวัดนาราบวิทยา ซึ่งดำเนินงานครบ ๘ เป้าหมายหลัก
ปัจจุบันมี สามเณรนักเรียน ๕๘ รูป เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๖ ด้านสหกรณ์ ได้รับรางวัลพระราชทานโรงเรียนจัดการเรียนรู้สหกรณ์ดีเด่นระดับประเทศ ประจำปี ๒๕๕๙ ประเภทโรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร ส่วนกิจกรรมเรียนรู้ สอนเรื่องขนมสีสวยด้วยสีธรรมชาติ และโครงงานวิทยาศาสตร์เรื่อง
“เครื่องรดน้ำอัตโนมัติในโรงเพาะเห็ดนางฟ้า” ได้รับรางวัลเหรียญทองแดงจากกิจกรรมประกวดโครงงานสิ่งประดิษฐ์สมองกลฝังตัวประจำปี ๒๕๕๙ และเรื่อง “ราวตากผ้าอัจฉริยะ” ได้รับรางวัลเหรียญเงิน ประจำปี ๒๕๖๐ ด้านอาชีพ ส่งเสริมการทำน้ำยาล้างจาน ทำขนมทองม้วน พรมเช็ดเท้า และงานช่างสิบหมู่ ด้านสุขภาพอนามัย พบว่าเริ่มมีภาวะอ้วน จึงได้ให้ความรู้ด้านโภชนาการและจัดภัตตาหารเพลในปริมาณที่พอเหมาะ รวมทั้งส่งเสริมการออกกำลังกายด้วยการกวาดลานวัดและเก็บขยะรอบ ๆ โรงเรียน ต่อจากนั้น ทอดพระเนตรต้นมะขามหลวง อายุกว่า ๗๐๐ ปี ในบริเวณโรงเรียน ซึ่งได้รับรางวัลชนะเลิศโครงการประกวดต้นไม้ยักษ์
ในพื้นที่จังหวัดน่าน

/เวลา ๑๑.๔๘ น…

– ๒ –

เวลา ๑๑.๔๘ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนิน
ไปยังโครงการพัฒนาที่ดินมูลนิธิชัยพัฒนาบ้านแดนชล อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ ซึ่งนายอนันต์ สุกแก้วณรงค์
ได้น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวาย เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๕ โดยสำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนาได้เข้าสำรวจพื้นที่พร้อมวางแผนการดำเนินงานเพื่อให้เป็นแหล่งผลิต และพัฒนากิ่งพันธุ์ไม้พระราชทานพันธุ์ดีแก่เกษตรกร
เพื่อนำไปขยายผลเป็นรายได้เสริม รวมทั้งเป็นแหล่งให้ความรู้แก่เกษตรกรและผู้สนใจ นำความรู้ไปประยุกต์ใช้
ในพื้นที่ของตนจนเกิดผลสัมฤทธิ์ ทั้งให้เป็นแบบอย่างของการจัดสรรพื้นที่ทำการเกษตรแบบพออยู่ พอกิน
และพึ่งพาตนเองได้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง นอกจากนี้ ได้สร้างโรงเรือนเพื่อเลี้ยงเป็ดและไก่
รวมทั้งเลี้ยงปลาในสระน้ำที่มีอยู่เดิม เพื่อใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ผลจากการดำเนินโครงการ ฯ
จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนในพื้นที่ รวมถึงบริเวณใกล้เคียงกว่า ๓,๗๐๐ ครัวเรือน
เวลา ๑๔.๓๒ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน
ไปยังโรงเรียนเชตวันวิทยา แผนกสามัญศึกษา อำเภอลอง จังหวัดแพร่ ในการนี้ ทรงประเคนสิ่งของแด่
พระมหาภาณุพงศ์ วชิระปัญญา รองผู้อำนวยการโรงเรียน ฯ จากนั้น ทรงติดตามผลการดำเนินงานของกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดแพร่ ๖ โรงเรียน พบว่า ระหว่างปีการศึกษา ๒๕๕๘ -๒๕๖๐ สามเณรนักเรียนมีจำนวนลดลง ผลการดำเนินโครงการตามพระราชดำริด้านสุขภาพ ส่วนใหญ่มีสุขภาพสมส่วน แต่บางรูปมีภาวะโรคอ้วน จึงให้ความรู้ด้านการฉันภัตตาหารในปริมาณที่พอดี และส่งเสริมการออกกำลังกาย, ด้านวิชาการ ผลคะแนนเฉลี่ยในวิชาธรรม, พุทธประวัติ, วินัย และบาลี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ของชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย สูงขึ้นในระดับต้นสังกัดกลุ่ม ๖ ภาคเหนือ และระดับประเทศ
ด้านการงานและอาชีพ ส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม รวมถึงวัตถุดิบที่มีในท้องถิ่น อาทิ สบู่หอมสมุนไพร งานช่างสิบหมู่, การตัดตุง และตอกลายผ้า โอกาสนี้ ทรงติดตามผลการดำเนินโครงการตามพระราชดำริโรงเรียนเชตวันวิทยา ซึ่งเป็นศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงผนวกสะเต็มศึกษา หรือซีม (SEEM) ต้นแบบที่จัดทำฐานการเรียนรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง แบบพึ่งพาตนเอง คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมมากกว่ารายได้ให้แก่สามเณรนักเรียน และชุมชน อาทิ การปลูกผักอินทรีย์, การเรียนรู้การทำจุลินทรีย์และฮอร์โมนสำหรับพืชผัก จากไข่และหน่อกล้วย, การเรียนรู้เพาะเห็ดโคนน้อย หรือ เห็ดถั่ว จากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร ที่โรงเรียนกำหนดให้เป็นอาชีพที่ส่งเสริมให้สามเณรนักเรียนทุกรูปได้เรียนรู้ ในโครงการ ๑ โรงเรียน ๑ อาชีพ, การทำก๊าซชีวภาพจากเศษอาหาร เพื่อลดค่าใช้จ่าย ก๊าซหุงต้ม ใช้ทดแทนอาทิตย์ละ ๒ วัน และเตาชีวมวลโดยใช้แกลบเป็นเชื้อเพลิง ซึ่งในอนาคต จะนำมาใช้แทนการใช้ก๊าซหุงต้มทั้งหมด สำหรับผลผลิตในศูนย์ฯ จะนำเข้ากิจกรรมสหกรณ์ และกิจกรรมภัตตาหารเพลของโรงเรียน ฯ ด้านการเรียนการสอน มีห้องเรียนอัจฉริยะ สอนวิชาภาษาบาลีโดยใช้สื่อเทคโนโลยี, ส่วนห้องสมุด จัดกิจกรรมซ่อมหนังสือเพื่อให้รู้คุณค่า เป็นการฝึกสมาธิ และนำความสามารถด้านศิลปะ การตกแต่งมาปรับใช้ นอกจากนี้ การแก้ไขปัญหาเด็กอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้
ได้จัดกิจกรรมบทเรียนเสริมการอ่าน โดยใช้หลักสูตรสถาบันภาษาไทยสิรินธร รวมทั้งการเทศน์คัมภีร์พื้นเมือง เพื่อให้เข้าใจได้ง่าย พบว่าสามเณรนักเรียนมีพัฒนาการด้านการอ่านและการเขียนดีขึ้น โรงเรียนเชตวันวิทยา
เปิดสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๖ ปัจจุบัน มีสามเณรนักเรียน ๙๑ รูป โดยพักประจำวัด ๑๐ รูป มีพระครูโสภณปัญญาธร เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน ฯ สมควรแก่เวลา จึงประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินกลับที่ประทับแรม พระตำหนักธงน้อย อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน