วันพฤหัสที่ 19 มกราคม พ.ศ.2560

วันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม พ.ศ.2560

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันพฤหัสบดี ที่ ๑๙ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๐
วันนี้ เวลา ๑๕.๒๘ น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
เสด็จออก ณ พระตำหนัก วังสวนกุหลาบ พระราชวังดุสิต ประทานพระวโรกาสให้คณะบุคคลต่าง ๆ เฝ้า
ตามลำดับดังนี้
– พลตรีหญิง บุญรักษา นาควานิช อดีตนายกสมาคมแม่บ้านทหารบก นำ อดีตคณะกรรมการ
สมาคมแม่บ้านทหารบก เฝ้า เพื่อกราบทูลลา ในโอกาสที่พ้นจากตำแหน่งหน้าที่ และถวายเงิน เพื่อทรงใช้สอย
ตามพระอัธยาศัย
– นางอุษณา สุคนธทรัพย์ นายกสมาคมไว ดับยู ซี เอ กรุงเทพ ฯ นำ คณะกรรมการจัดงาน
“ไว ดับยู ซีเอ ดิพพลอมาติก แชร์ริตี้ บาร์ซาร์ ครั้งที่ ๖๒ ประจำปี ๒๐๑๕” (62nd YWCA Diplomatic Charity
Bazaar 2015) พร้อมคณะกรรมการอำนวยการและเจ้าหน้าที่สมาคมไวดับยู ซี เอ กรุงเทพ ฯ เฝ้า ถวายเงิน
ซึ่งเป็นรายได้จากการจัดงาน ฯ เพื่อสมทบทุนมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภา ฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย เพื่อสมทบ
กองทุนนมสำหรับเด็กในโครงการช่วยลดการติดเอดส์จากแม่สู่ลูก สภากาชาดไทย
– รองศาสตราจารย์ นายแพทย์พิชิต สุวรรณประกร รองประธานมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภา ฯ)
ยามยาก สภากาชาดไทย นำ คณะผู้บริหารโรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพ ฯ และกรรมการมูลนิธิอาสา
เพื่อนพึ่ง (ภา ฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย เฝ้า ถวายเงิน ซึ่งเป็นรายได้จากการจัดงานเปิดไฟประดับ
พระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพระบรมโกศ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม
๒๕๕๘ และไฟประดับต้นคริสต์มาส เพื่อสมทบทุนมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภา ฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย
– นายจงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นำ คณะผู้บริหาร
และเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัย ฯ เฝ้า ถวายเงิน ซึ่งเป็นรายได้จากการจัดงาน “เพื่อนพึ่ง (ภา ฯ) เกษตรแฟร์ ปี ๒๕๕๘”
เพื่อสมทบทุนมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภา ฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย
– นายแพททริค โบท ผู้จัดการใหญ่โรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพ ฯ นำ คณะกรรมการจัดงาน
เทศกาลอาหารและไวน์ประจำปี ครั้งที่ ๑๖ (World Gourmet Festival) เฝ้า ถวายเงิน ซึ่งเป็นรายได้จากการ
จัดงาน ฯ เพื่อสมทบทุน “โครงการลดการติดเอดส์ สภากาชาดไทย”
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๐.๑๘ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ เสด็จออกแทนพระองค์ ณ ศาลาสหทัยสมาคม
พระบรมมหาราชวัง ประทานพระวโรกาสให้ นายนเร เหล่าวิชยา อธิบดีกรมพลศึกษา นำ คณะกรรมการ
จัดการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๘ “ย่าโมเกมส์” เฝ้า รับประทานไฟพระฤกษ์ เพื่อเชิญไป
จุดในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาดังกล่าว ณ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา อำเภอเมืองนครราชสีมา
จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งจะจัดระหว่างวันที่ ๒๓ – ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐
อนึ่ง เมื่อวันพุธ ที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๒๑ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนบ้านคลองดินเหนียว ตำบลพรุใน อำเภอเกาะยาว จังหวัด
พังงา เพื่อทรงติดตามการดำเนินงานของโรงเรียน ฯ ซึ่งตั้งขึ้นเมื่อปี ๒๕๑๙ จากความร่วมมือของชาวบ้านใน
ชุมชนคลองดินเหนียวและชุมชนแหลมล้าน เพื่อแก้ปัญหาขาดแคลนสถานศึกษาในพื้นที่ เปิดสอนตั้งแต่ระดับ
ชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปัจจุบันมีนักเรียน ๘๐ คน ในโอกาสนี้ ทอดพระเนตรโรงอาหารและ
อาคารเรียนพระราชทาน ซึ่งกลุ่ม MBA นักบริหารรุ่นที่ ๑๙ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
/จุฬาลงกรณ์…..
-๒-
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสร้างขึ้น เพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเป็นพระราชกุศล สำหรับใช้เป็นที่ประกอบ
อาหาร รับประทานอาหารและจัดการเรียนการสอน สนองพระราชดำริในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนที่
ได้รับผลกระทบจากพิบัติภัยสึนามิ ในการนี้ ทอดพระเนตรกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ ห้องสมุด ห้องพยาบาล และ
การเรียนการสอนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๖ ที่ใช้ระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมมาประกอบ
ในโอกาสนี้ มีพระราชดำริให้กรมชลประทาน แก้ปัญหาเรื่องดินสไลด์และการระบายน้ำในฤดูฝน เนื่องจากเป็น
พื้นที่ฝนตกชุก รวมทั้งสนับสนุนจัดหาแหล่งน้ำให้มีพอใช้ในฤดูแล้ง จากนั้น ทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทาน
ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมออกหน่วยให้บริการตรวจรักษาประชาชน และทรงเยี่ยมราษฎรที่มา
เฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จ จากนั้น เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมโรงพยาบาลเกาะยาวชัยพัฒน์ ตำบล
เกาะยาวน้อย อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ มูลนิธิชัยพัฒนาเข้าไป
พัฒนาตั้งแต่ปี ๒๕๔๙ เพื่อจัดบริการด้านสาธารณสุขแก่ประชาชนบนเกาะยาวน้อย ในโอกาสนี้ พระราชทาน
พระราชวโรกาสให้นักเรียนทุนพระราชทานมูลนิธิชัยพัฒนา ที่สำเร็จการศึกษาแล้ว เฝ้าทูลละอองพระบาท
จากนั้น ทรงเยี่ยมผู้ป่วยที่รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลเกาะยาวชัยพัฒน์ ซึ่งเป็นโรงพยาบาลชุมชนประจำอำเภอ
มีผู้ป่วยมารับบริการวันละ ๖๐ – ๑๐๐ คน ส่วนใหญ่ป่วยเป็นโรคความดันโลหิต เบาหวาน อาหารไม่ย่อย และ
อุจจาระร่วง ปัจจุบันมีแพทย์ ทันตแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ทั้งหมด ๗๑ คน โอกาสนี้ ทอดพระเนตร
นิทรรศการผลการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตน-
ราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ที่องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะยาวน้อย องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะยาวใหญ่
และองค์การบริหารส่วนตำบลพรุใน อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา ร่วมดำเนินการสนองพระราชดำริเพื่อรักษา
ฐานทรัพยากรทางธรรมชาติท้องถิ่นในพื้นที่อำเภอเกาะยาวให้คงอยู่อย่างยั่งยืน จากนั้น เสด็จพระราชดำเนินไป
ทอดพระเนตรการพัฒนาอาชีพเสริมกลุ่มแม่บ้านการทำผ้าบาติก ณ ศูนย์ข้อมูลท่องเที่ยวบ้านท่าเขา ตำบล
เกาะยาวน้อย อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา ซึ่งสมาชิกในชุมชนได้รวมกลุ่มกันตั้งแต่เมื่อปี ๒๕๔๓ โดยทำผ้าบาติก
และแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ อาทิ ผ้าพันคอ หมอนอิง กระเป๋า รวมทั้งผ้าอเนกประสงค์ นอกจากการทำผ้าบาติกแล้ว
ยังมีกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ การทำขนมอบ เต้าซ้อ ขนมปังสอดไส้ ขนมขี้มอด โรตีกรอบ ท๊อฟฟี่กะทิสด และ
การแปรรูปอาหารทะเล จำหน่ายให้นักท่องเที่ยว ทั้งยังเปิดสอนให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศ
ได้เรียนรู้เกี่ยวกับกิจกรรมต่าง ๆ ของกลุ่มสมาชิก เพื่อต่อยอดและขยายกิจกรรมออกสู่ชุมชน สมควรแก่เวลา
จึงประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนิน ไปยังสนามเฮลิคอปเตอร์ค่ายวชิราวุธ กองทัพภาคที่ ๔ เพื่อประทับ
เฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินกลับที่ประทับแรม ณ โรงแรมเคปกูดู อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา
ในวันเดียวกันนั้น เวลา ๑๙.๔๗ น. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
เสด็จโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากโรงแรมฮิลตัน หัวหิน รีสอร์ท แอนด์ สปา อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ไปยังท่าอากาศยานหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง เสด็จไปยัง
โรงไฟฟ้าสุราษฎร์ธานี ตำบลเขาหัวควาย อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ทรงเยี่ยมและพระราชทาน
ความช่วยเหลือแก่ราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในโอกาสนี้
ทรงมีพระดำรัสให้กำลังใจแก่ราษฎรผู้ประสบอุทกภัย จากนั้น พระราชทานถุงยังชีพ เครื่องใช้จำเป็นใน
/ชีวิตประจำวัน…..
-๓-
ชีวิตประจำวัน พร้อมทั้งพระราชทานถุงยังชีพสำหรับสัตว์เลี้ยงแก่ผู้ว่าราชการจังหวัดและตัวแทนราษฎร เพื่อนำไป
แจกจ่ายให้กับสมาชิกตามหมู่บ้าน เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นให้แก่ราษฎร
เสร็จแล้ว ทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทาน ซึ่งโปรดให้หน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ และ
หน่วยแพทย์ พอ.สว. ออกหน่วยให้บริการตรวจรักษาราษฎร โดยมีผู้ไปรับบริการตรวจรักษาโรคทั่วไป จำนวน
๒๖๖ คน โรคที่พบมาก คือ โรคระบบประสาท โรคกล้ามเนื้อ โรคกระดูกและข้อ โรคระบบทางเดินหายใจ
โรคผิวหนัง และโรคระบบทางเดินอาหาร ซึ่งมีผู้ป่วยที่ทรงรับไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์มูลนิธิ พอ.สว.
จำนวน ๒ คน ป่วยเป็นโรครากประสาทไขสันหลังส่วนคอถูกกดทับ โรคหัวใจเต้นผิดจังหวะและภาวะหัวใจวาย
ในโอกาสนี้ พระราชทานเงินช่วยเหลือในเบื้องต้นแก่ผู้ป่วย เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปพบแพทย์ และ
ค่าใช้จ่ายในครอบครัว