วันพฤหัสที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560

วันพฤหัสบดีที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันพฤหัสบดี ที่ ๒ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๐

วันนี้ เวลา ๐๘.๕๒ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราช
ดำเนินโดยเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง จากสนามบินเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราว โครงการป่าวังจันทร์ อำเภอวังจันทร์
จังหวัดระยอง ไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี ระหว่างวันที่
๒ – ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
เวลา ๐๗.๓๗ น. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
เสด็จโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากตำหนักทิพย์พิมาน อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ไปยังสนามเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราว ศูนย์ฝึกการรบพิเศษ (ค่ายหนองตะกู) อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา เพื่อประทับเฮลิคอปเตอร์
พระที่นั่ง เสด็จไปทรงเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติ “เพียว แอนด์ แอพพลายด์ เคมิสทรี อินเตอร์เนชั่นแนล คอนเฟอเรนซ์ 2017 (แพ็คคอน ๒๐๑๗)” (Pure and Applied Chemistry International Conference 2017 (PACCON 2017)) ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐
เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๐๙.๕๖ น. พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์
เสด็จไปทรงบำเพ็ญพระกุศลถวายภัตตาหารเพลแก่พระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท พระบรมมหาราชวัง
อนึ่ง เมื่อวันพุธ ที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๒๓.๑๐ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จออก
ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ทรงประกอบพิธีสังเวยพระป้าย เนื่องในเทศกาลตรุษจีน