วันพฤหัสที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ.2560

วันพฤหัสบดีที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ.2560

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันพฤหัสบดี ที่ ๒ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๐

วันนี้ เวลา ๐๖.๔๔ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน
โดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปทรงเปิดนิทรรศการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ บริเวณท้องสนามหลวง เขตพระนคร
กรุงเทพมหานคร
เวลา ๐๙.๕๓ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน
โดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปทรงเปิดงาน “คอมมาร์ต เวิร์ก ๒๐๑๗” ณ ศูนย์การประชุม
แห่งชาติสิริกิติ์ เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
เวลา ๑๗.๒๒ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต ทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิ
รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐
เวลา ๑๔.๕๓ น. พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จไปทรงบำเพ็ญ
พระกุศลถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดพัชรกิติยาภาราม อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู
เวลา ๑๕.๒๑ น. พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ เสด็จไปทรงบำเพ็ญ
พระกุศลถวายผ้าพระกฐิน ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานไปทอดถวาย
ณ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
เวลา ๑๐.๕๐ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่
ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลกง วัดกงไกรลาส
อำเภอกงไกรลาส และหอประชุมอำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๑.๑๓ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมให้ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เชิญถุงพระราชทาน และเครื่องอุปโภคบริโภค
ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานี ณ บึงพระชนก และบ้านเกาะสวรรค์
อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี
อนึ่ง เมื่อวันพุธ ที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๗.๒๗ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปยังท่าอากาศยานกองบัญชาการกองทัพอากาศ ดอนเมือง เพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามการดำเนินงานส่งเสริมการศึกษาแก่เยาวชนในท้องถิ่นห่างไกล ในพื้นที่บ้านปายสองแง่ ตำบลเวียงเหนือ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ในการนี้ ทรงเปิดศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบำรุงที่ ๑๑๔ ซึ่งกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๓๓ จัดตั้งขึ้นตามพระราชกระแสรับสั่ง เนื่องจากบ้านปายสองแง่เป็นพื้นที่ช่องว่างที่ยัง
ไม่มีการจัดการศึกษา เปิดสอนครั้งแรกเมื่อปี ๒๕๕๙ ปัจจุบันเปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล
ถึงประถมศึกษาปีที่ ๒ มีนักเรียน ๔๗ คน ซึ่งเป็นชนเผ่ามูเซอแดง โดยได้รับการสนับสนุนการจัดสร้างอาคารเรียน และสนับสนุนการติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์จากหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อให้นักเรียนสามารถใช้
สื่อการเรียนการสอน และคอมพิวเตอร์ได้อย่างสะดวก เนื่องจากหมู่บ้านยังไม่มีไฟฟ้าเข้าถึง โดยพื้นที่ตั้งอยู่
ในเขตอุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง ด้านการศึกษาได้จัดครูเข้าไปฝึกอบรมเสริมสร้างความรู้ พัฒนาขีดความสามารถ

/เพื่อให้นักเรียน….

– ๒ –

เพื่อให้นักเรียนสามารถอ่านออก เขียนได้ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น โดยเฉพาะวิชาภาษาไทย ซึ่งเป็นพื้นฐานการศึกษา เนื่องจากชุมชนใช้ภาษาลาหู่ในการสื่อสาร นอกจากการส่งเสริมการศึกษาให้กับเยาวชน
ยังได้ขยายการพัฒนาความรู้จากโรงเรียนสู่ชุมชน เพื่อให้ชุมชนเข้มแข็ง และพึ่งพาตนเองได้ โดยให้เป็นศูนย์บริการความรู้ด้านการเกษตรแก่ผู้ปกครองและชุมชน ซึ่งสำนักงานเกษตรจังหวัด และหน่วยงานต่าง ๆ
เข้ามาให้ความรู้ด้านการแปรรูปมะก่อ พืชพื้นถิ่น ให้เป็นอาชีพเสริมแก่ราษฎร ต่อจากนั้น สมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดน
พลเอก อรชุน พิบูลนครินทร์ ตั้งอยู่ที่บ้านลุกข้าวหลาม ตำบลปางมะผ้า อำเภอปางมะผ้า กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๓๓ ได้จัดชุดลาดตระเวนสำรวจพื้นที่ เพื่อจัดตั้งศูนย์การเรียน ฯ สนองพระราชดำริ ขยายโอกาสให้เยาวชนชาวไทยภูเขา เผ่ามูเซอดำ บ้านลุกข้าวหลาม ได้มีสถานศึกษา และไม่ต้องเดินทางไกลไปเรียน โดยโรงเรียนอยู่ห่างออกไป ๙ กิโลเมตร หน้าฝนต้องเดินเท้า หน้าหนาวอากาศเย็นจัด เมื่อสร้างอาคารเรียน
แล้วเสร็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้พระราชทานนามโรงเรียนเพื่อเป็นที่ระลึกแก่ พลเอก อรชุน พิบูลนครินทร์ มีหน่วยงานราชการต่าง ๆ เข้าไปสนับสนุน ทั้งด้านอุปกรณ์การเรียน จัดเตรียมแปลงเกษตร ทำคอกปศุสัตว์ ทำระบบชลประทาน วางแผนงานสหกรณ์ และรับฟังข้อคิดเห็นต่าง ๆ จากชุมชน เพื่อให้การจัดการศึกษาของบุตรหลานเกิดประโยชน์สูงสุด หลังเปิดทำการสอนได้ ๒ ปี พบว่า มีจำนวนนักเรียนเพิ่มขึ้น คนในชุมชนเกิดความรัก ความสามัคคี ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน มีโรงเรียนเป็นศูนย์กลางทำกิจกรรมต่าง ๆ สำหรับแผนการดำเนินงานในอนาคต จะเร่งติดตั้งระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม เพื่อแก้ปัญหาบุคลากรทางการศึกษาไม่เพียงพอ และให้นักเรียนรู้เท่าทันโลกภายนอก นอกจากนี้ ยังได้ทำระบบชลประทานให้โรงเรียน และชุมชน มีน้ำใช้ตลอดทั้งปี รวมถึงส่งเสริมให้ทำขั้นบันไดดิน ป้องกันดินพังทลาย มีการปลูกหญ้าแฝกรักษาหน้าดิน ปลูกไม้ผลเพิ่มเติม เพื่อลดการปลูกพืชเชิงเดี่ยว ส่วนการฝึกอาชีพ มีกลุ่มแม่บ้านสอนถนอมอาหาร
ทำผักกาดดอง หน่อไม้ดอง มะขามป้อมดอง และมีการฝึกงานจักสาน และฝึกเย็บผ้าแบบด้นตะลุย ซึ่งเป็นหัตถกรรมของชนเผ่ามูเซอดำ
ในโอกาสนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงติดตามการดำเนินงาน
โครงการสร้างป่า สร้างรายได้ ที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งน้อมนำแนวพระราชดำริไปปฏิบัติตั้งแต่ปี ๒๕๕๙
ปัจจุบันมีสมาชิกมากกว่า ๒,๐๐๐ คน มีพื้นที่ดำเนินงานแล้วกว่า ๖,๐๐๐ ไร่ สมาชิกทุกคนภาคภูมิใจที่ได้
เข้าร่วมโครงการ ฯ เกิดการรวมกลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มสหกรณ์ออมทรัพย์ ทำให้ชุมชนเข้มแข็ง สมาชิก
มีรายได้พอเลี้ยงตนเองและครอบครัว ในการนี้ ทรงส่งเสริมให้ดำเนินโครงการ ฯ อย่างต่อเนื่อง และหาตลาด
เพื่อกระจายสินค้าให้กับสมาชิก เมื่อมีโรงเรียนจึงมีหน่วยงานเข้าไปสนองพระราชดำริ ช่วยเหลือกิจการของโรงเรียน และพัฒนาหมู่บ้านให้เจริญไปพร้อม ๆ กัน ชุมชนเกิดความเข้มแข็ง และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
ที่ทรงเล็งเห็นสภาพปัญหา พระราชทานความช่วยเหลือและหาแนวทางแก้ไข เพื่อให้ราษฎรมีความเป็นอยู่
ที่ยั่งยืน