วันพฤหัสบดี ที่ 2 มีนาคม พ.ศ.2560

วันพฤหัสบดีที่ 2 มีนาคม พ.ศ.2560

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันพฤหัสบดีที่ ๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

วันนี้ เวลา ๐๙.๐๖ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง
ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้ คณะบุคคลต่าง ๆ
เฝ้าทูลละอองพระบาท ตามลำดับดังนี้
– นายอภิชัย จันทรเสน นำ พระภิกษุ และคณะบุคคล เฝ้า และเฝ้าทูลละอองพระบาท
ตามลำดับดังนี้
๑. พระเทพวีราภรณ์ เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร พร้อมด้วยพระภิกษุ และฆราวาส เฝ้า และเฝ้าทูลละอองพระบาท ถวาย และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายหนังสือต่าง ๆ และเงิน เพื่อสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กับโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
๒. นายประจักษ์ และนางลออ ตั้งคารวคุณ พร้อมครอบครัว เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย
– พลโท นิรุทธ เกตุสิริ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี และคณะ เฝ้าทูลละออง
พระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการให้เช่าบูชาเหรียญพระพุทธมงคลอุบลประชานาถ สังฆราชอุทิศ รุ่นฉลอง ๑๐๐ ปีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยเสด็จพระราชกุศล
ตามพระราชอัธยาศัย และเหรียญพระพุทธมงคลอุบลประชานาถ สังฆราชอุทิศ กับหนังสือ ๑๐๐ ปี
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
– ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิวัต กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และคณะ
เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายหนังสือชุด “พื้นภูมิเพชรบุรี ประกอบด้วย หนังสือเรื่อง
ภูมิปรัชญา ภูมิบารมี ภูมิลักษณะ ภูมิประวัติ ภูมิประชา ภูมิปัญญา ภูมิพลัง ภูมิศิลปกรรม ภูมิสถาน
และภูมิทัศน์วัฒนธรรมเมืองเพชร เพื่อพระราชทานตามพระราชอัธยาศัย
– พลตรี ชาญณรงค์ นาคสวัสดิ์ ประธานกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้ส่วนหนึ่งจากการจัดงาน “ดนตรีและนาฏศิลป์เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา
สยามบรมราชกุมารี” โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
– ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพัตรา ลีลาภิวัฒน์ กรรมการบริหารและเลขานุการมูลนิธิรามาธิบดี
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี นำ นางวิภา คุปรัตน์ และครอบครัว
เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินเพื่อสมทบทุนโครงการสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์
คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
– นางสาววิลาวรรณ วนดุรงค์วรรณ กรรมการและเหรัญญิกมูลนิธิชัยพัฒนา นำ นางจันดา สายสมร กรรมการบริหารและรองกรรมการผู้จัดการบริษัท เทคโนเซล (เฟรย์) จำกัด และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน ในโอกาสที่บริษัท ฯ ดำเนินกิจการ ครบ ๒๑ ปี เพื่อสมทบทุน มูลนิธิชัยพัฒนา
– คณะกรรมการร้านบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อม
ถวายเงินรายได้จากการออกร้านงานกาชาด ประจำปี ๒๕๕๙ เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย

/คณะกรรมการ…
– ๒ –

– คณะกรรมการร้านธรรมศาสตร์กาชาด เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อม ถวายเงินรายได้จากการออกร้านงานกาชาด ประจำปี ๒๕๕๙ เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย
– หม่อมราชวงศ์ปรียางค์ศรี วัฒนคุณ ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย ฝ่ายการจัดหารายได้ นำ นายแพทย์ประเสริฐ และนางพิจิตรา เฮงสกุล พร้อมคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อม ถวายเงินที่ได้รับจากการจัดงานฉลองอายุ ๗๒ ปี นางพิจิตรา ฯ เพื่อสมทบกองทุน ส.ธ.เพื่อผู้สูงวัย โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
– นางนฤมล ศิริวัฒน์ นายกสมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษา ในพระบรมราชูปถัมภ์
วาระ ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐ และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศล
ตามพระราชอัธยาศัย
– นางสาวสว่างจิตต์ ชมไพศาล ผู้อำนวยการโรงเรียนซางตาครู้สคอนแวนท์ และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดละครการกุศล เรื่อง “จุฬาตรีคูณ” โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
– นายพิเชฏฐ ศุขแพทย์ ประธานสหพันธ์คนดนตรีแห่งประเทศไทย และคณะ เฝ้าทูลละออง
พระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดการแข่งขันแรลลี่การกุศล กรุงเทพ ฯ – หัวหิน
ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อสมทบกองทุนเจ้าฟ้ามหาจักรี
– นายพนม เขียวสาตร์ และนายสมวงษ์ กุลขาล เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อม
ถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายอาหารของพ่อค้า แม่ค้า สมาชิกชมรมผู้ประกอบการค้าตลาดต้นโพธิ์
เทศบาลเมืองกำแพงเพชร อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๔๙
โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
– นายอาทิตย์ นันทวิทยา กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) นำ
คณะผู้ดำเนินการจัดการแข่งขันโครงการ “กล้าใหม่…สร้างสรรค์ชุมชน” ครั้งที่ ๑๐ ชิงถ้วยพระราชทาน
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมด้วยนักศึกษา และอาจารย์ที่ปรึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งชนะเลิศการแข่งขัน ฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท กราบบังคมทูลรายงานผลการแข่งขัน ฯ
– นางสาวกัญญลักษณ์ โชติชนะประสิทธิ์ นายกสโมสรไลออนส์ไมตรีจิต กรุงเทพ ภาค ๓๑๐ – เอ๒ และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเครื่องฟอกอากาศ กำจัดไรฝุ่น พลังน้ำ
“โรโบคลีน อินโนเวชั่น ฟอร์ เฮลท์ ลิฟวิ่ง” (Roboclean Innovation for Healthy Living) พร้อมอุปกรณ์
เพื่อทรงใช้ตามพระราชอัธยาศัย
– นางสาวณัฐวรา แสงวารินทร์ ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการบริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) นำ คณะผู้จัดการแข่งขันสะกดคำภาษาอังกฤษ ครั้งที่ ๑๙ ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมด้วยผู้ชนะเลิศการแข่งขัน ฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท กราบบังคมทูลรายงานผลการจัดการแข่งขัน ฯ ในโอกาสนี้ นายสมชาย เวชากร ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ยูโรเปี่ยนฟู้ด จำกัด (มหาชน) ร่วมเฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย ด้วย

/เภสัชกรหญิงวาสินา…

– ๓ –

– เภสัชกรหญิงวาสินา ธานี นำ นายกิจจา ธรรมมาวงษ์ และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท
น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายรถดำนาแบบใช้กล้าถอน เพื่อพระราชทานแก่มูลนิธิชัยพัฒนา และโรงสีข้าวพระราชทาน อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศล
ตามพระราชอัธยาศัย
– นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และประธานกรรมการ
คุรุสภา นำ คณะบุคคล เฝ้าทูลละอองพระบาท ตามลำดับดังนี้
๑. คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา เฝ้าทูลละอองพระบาท
ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสารานุกรมการศึกษาร่วมสมัยเฉลิมพระเกียรติในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ
๒ เมษายน ๒๕๕๘ เพื่อพระราชทานตามพระราชอัธยาศัย
๒. คณะผู้บริหารสำนักส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และคณะ
เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายแผ่นศิลาฤกษ์ เพื่อทรงพระสุหร่าย และทรงเจิม สำหรับนำไปประกอบพิธีในการวางศิลาฤกษ์ ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน
จังหวัดแม่ฮ่องสอน
– พลเรือโท บงกช ผาสุข นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ทหาร นำ
คณะบุคคล เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน และน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายอาคารกิจกรรมสหกรณ์ ตามลำดับดังนี้
๑. คณะสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ทหาร เฝ้าทูลละอองพระบาท
ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
๒. ครอบครัวพันจ่าเอก วิสูตร ศิริสวัสดิ์ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน
โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
๓. คณะชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายทุนการศึกษาโรงเรียนจิตรลดา (สายวิชาชีพ) ๕ ชั้นปี ชั้นปีละ ๒ ทุน และทุนการศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา ชั้นปีที่ ๑ และน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายอาคารกิจกรรมสหกรณ์
เพื่อพระราชทานแก่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน บ้านหาดทรายเพ จังหวัดนครพนม โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสันติราษฎร์ประชาบำรุง จังหวัดตรัง โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านรักไทย จังหวัดพิษณุโลก
และโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านควนตะแบก จังหวัดพัทลุง
เวลา ๑๐.๒๓ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง
ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้ คณะกรรมการสภา และผู้บริหาร มหาวิทยาลัยรังสิต เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาบัตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการทูตและการต่างประเทศ และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศล
ตามพระราชอัธยาศัย ต่อจากนั้น

/สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว…

– ๔ –

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลงแทนพระองค์ พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายอำพล เสนาณรงค์
ประธานกรรมการแผนกเกษตรศาสตร์ มูลนิธิอานันทมหิดล พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์วุฒิชัย กปิลกาญจน์ กรรมการแผนกเกษตรศาสตร์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์รัชด ชมภูนิช รักษาการคณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นำ นางสาวมณฑลี กปิลกาญจน์ ผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอานันทมหิดล
แผนกเกษตรศาสตร์ ประจำปี ๒๕๕๒ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท – เอก สาขาเศรษฐศาสตร์เกษตร มหาวิทยาลัยเทกซัสเอแอนด์เอ็ม (Texas A&M University) สหรัฐอเมริกา เฝ้าทูลละอองพระบาท
เพื่อกราบบังคมทูลรายงาน
เวลา ๑๔.๕๘ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน โดยรถยนต์พระที่นั่ง จากอาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต ไปทรงเปิดสวนสาธารณะ
“สวนสิรินธราพฤกษาพรรณ” ตั้งอยู่ ณ ซอยจรัญสนิทวงศ์ ๒๕ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๕.๐๓ น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี
พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปประทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ – ๒๕๕๘ ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร