วันพฤหัสที่ 20 กันยายน พ.ศ.2561

วันพฤหัสบดีที่ 20 กันยายน พ.ศ.2561

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันพฤหัสบดี ที่ ๒๐ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๑

วันนี้ เวลา ๐๘.๓๖ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ณ มหิดลสิทธาคาร
มหาวิทยาลัยมหิดล อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
ในโอกาสนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราโชวาท
ความว่า ความสำเร็จของคนเรานั้น มีอยู่หลายด้าน หลายระดับ แต่โดยทั่วไปก็สรุปรวมลงได้ว่า
มีความสำเร็จในการศึกษา ความสำเร็จในอาชีพการงาน และความสำเร็จในชีวิต เป็นความสำเร็จหลัก ๆ
ที่สำคัญ ความสำเร็จในการศึกษา ถือเป็นความสำเร็จขั้นต้น ซึ่งบัณฑิตทั้งหลายต่างก็ได้รับแล้ว
จากการที่ได้ทุ่มเทกำลังกาย กำลังใจ กำลังสติปัญญา ในการพากเพียรศึกษาเล่าเรียนมาโดยตลอด
ส่วนความสำเร็จในอาชีพการงานกับความสำเร็จในชีวิต เป็นความสำเร็จที่สูงขึ้นไป อันแต่ละคนจะ
สามารถสร้างสรรค์ขึ้นได้ ด้วยมีความสำเร็จในการศึกษาเป็นพื้นฐาน คือนำความรู้ที่ได้เล่าเรียนมานั้น
ไปใช้ประกอบอาชีพการงานที่สุจริต ให้บังเกิดผลเป็นประโยชน์ที่แท้จริงและยั่งยืนทั้งแก่ตนเองและ
ชาติบ้านเมือง จึงขอให้บัณฑิตทุกคนตั้งใจพยายามประพฤติตนปฏิบัติงาน ให้บรรลุถึงความสำเร็จ
ให้ได้จริง และให้ได้ครบทุกด้าน
เวลา ๑๓.๔๐ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ณ มหิดลสิทธาคาร
มหาวิทยาลัยมหิดล อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๔.๐๐ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมให้ พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปเปิดงานวันเยาวชน
แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑ ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
อนึ่ง เมื่อวันพุธ ที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๑๕ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปยังกองพลทหารม้าที่ ๒
รักษาพระองค์ สนามเป้า เพื่อประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ
ในพื้นที่จังหวัดลพบุรี
ครั้นเสด็จพระราชดำเนินถึง ประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดบ้านคลอง
ตำบลหนองทรายขาว อำเภอบ้านหมี่ เพื่อทอดพระเนตรบ่อบาดาลพระราชทาน ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ กรมทรัพยากรน้ำบาดาลขุดเจาะ เมื่อเดือนมิถุนายน ๒๕๖๐ เพื่อทดแทนบ่อเดิมที่ตื้นเขิน
มีความลึก ๑๐๐ เมตร โดย ๑ ชั่วโมงสามารถสูบน้ำได้ ๘,๐๐๐ ลิตร นอกจากนี้ กรมป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย ยังได้เตรียมพร้อมนำรถผลิตน้ำดื่มเคลื่อนที่ไปให้บริการเมื่อเกิดภาวะน้ำท่วม สามารถผลิตน้ำดื่มได้ ๑,๐๐๐ ลิตรต่อชั่วโมง จากนั้น เสด็จพระราชดำเนินไปยังที่ทำการกองทุนหมู่บ้าน ทรงเยี่ยมกลุ่มพัฒนาสตรี
และครอบครัวบ้านคลอง โดยมีสมาชิก จำนวน ๓๐ ราย ซึ่งสมาชิกจะใช้เวลาว่างจากการทำนา
/ผลิตกระเป๋าผ้า…

– ๒ –

ผลิตกระเป๋าผ้าเพื่อเป็นรายได้เสริม โดยมูลนิธิชัยพัฒนาได้เข้ามาส่งเสริม พัฒนารูปแบบให้มีความทันสมัย
และสวยงาม โดยใช้ผ้าทอมือลายผ้าขาวม้าจากกลุ่มทอผ้าโนนโพธิ์ จังหวัดสุรินทร์ ซึ่งมีสีสันสวยงาม
มาตัดเย็บเป็นกระเป๋ารูปแบบต่าง ๆ ส่งไปจำหน่ายที่ร้านจันกะผักในจังหวัดเชียงรายและกรุงเทพมหานคร
เสร็จแล้ว เสด็จพระราชดำเนินไปยังบ้านโคก ตำบลพุคา อำเภอบ้านหมี่ ทรงฟังบรรยายสรุป เรื่องการเลี้ยงแพะพันธุ์แบล็คเบงกอล และแพะลูกผสมแบล็คเบงกอลพระราชทาน ที่มูลนิธิชัยพัฒนานำพันธุ์จากจังหวัดเชียงราย มอบให้ นางถาวร ศูนย์ปาน ทดลองเลี้ยงเป็นอาชีพเสริม จำนวน ๑๖ ตัว เริ่มเลี้ยงเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมา จากนั้น ทอดพระเนตรแปลงนาของนางสาวสีดา นรสิงห์ เกษตรกรตำบลพุคา ที่เข้าร่วมโครงการผลิตเมล็ดพันธุ์
ข้าวพระราชทาน “เพื่อนช่วยเพื่อน” ของศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ จังหวัดสระบุรี เสร็จแล้ว
เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรแปลงนาของว่าที่ร้อยตรี ณรงค์ฤทธิ์ ทองดี เกษตรกรที่ผลิตพันธุ์ข้าวพระราชทานได้ผลผลิตดี มีคุณภาพ ต่อจากนั้น เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรและทรงติดตาม
การดำเนินงานโครงการ “รวมกันสู้ อยู่อย่างพร้อม” ตำบลพุคา อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี ซึ่งเป็นโครงการ
ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิชัยพัฒนา จัดทำขึ้นเมื่อปี ๒๕๕๔ เพื่อเตรียมการ
รับการเกิดอุทกภัยให้กับชุมชนที่ประสบภัย โดยศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ เป็นผู้ดำเนินโครงการ
โดยยึดหลักสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง จัดหาพื้นที่อพยพให้กับผู้ประสบภัยในชุมชน เตรียมอาหารและน้ำดื่ม
เพื่อให้ราษฎรพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยที่อาจจะเกิดขึ้น โดยร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลพุคา
เนื่องจากเมื่อปี ๒๕๕๑ – ๒๕๕๔ ชุมชนดังกล่าวประสบอุทกภัยถูกน้ำท่วมขังนาน ๑ – ๓ เดือน เป็นเวลา ๔ ปี ราษฎรได้รับความเดือดร้อน และที่ผ่านมาศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ จังหวัดสระบุรี ได้ส่งเสริม
สนับสนุนด้านอาชีพให้แก่ประชาชนด้วย สมควรแก่เวลาจึงประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนิน
กลับกรุงเทพมหานคร