วันพฤหัสที่ 21 มิถุนายน พ.ศ.2561

วันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน พ.ศ.2561

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันพฤหัสบดี ที่ ๒๑ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๑

วันนี้ เวลา ๐๘.๓๓ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จ
พระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปทรงเปิด “อาคารปฏิบัติการ ๒” และทรงหล่อ
“พระพุทธสิริวิชชาธร” (จำลอง) ณ สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
เวลา ๑๔.๐๗ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง ณ ศาลา
ดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต ทรงเป็นประธานการประชุมสามัญประจำปี ๒๕๖๐ ของมูลนิธิ
พระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในโอกาสนี้
พระราชทานเลี้ยงน้ำชาแก่คณะกรรมการมูลนิธิ ฯ ที่เข้าร่วมการประชุมดังกล่าวด้วย
เวลา ๑๗.๐๕ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน
โดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปในการพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ พลตำรวจเอก วสิษฐ เดชกุญชร ม.ป.ช.,ม.ว.ม.,ท.จ.ว.,ภ.ป.ร.๔ ณ ศาลา ๕ วัดมกุฏกษัตริยาราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๕.๓๙ น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปทรงเปิดงาน “เพื่อนพึ่ง (ภา ฯ) เกษตรแฟร์” ประจำปี ๒๕๖๑ ณ สำนักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร