วันพฤหัสที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561

วันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันพฤหัสบดี ที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๑

วันนี้ เวลา ๐๘.๔๖ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม สำนักพระราชวัง ๑ สำนักพระราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๒.๕๙ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากอาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต
ไปยังท่าอากาศยานกองบัญชาการกองทัพอากาศ ดอนเมือง เพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่ง
เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์พระมหาธรรมราชาที่ ๑ (พระยาลิไท)
ณ ลานพระยาลิไท วัดพระบรมธาตุ อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร ต่อจากนั้น
เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอเมืองกำแพงเพชร
จังหวัดกำแพงเพชร