วันพฤหัสที่ 22 ธันวาคม พ.ศ.2559

วันพฤหัสบดีที่ 22 ธันวาคม พ.ศ.2559

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันพฤหัสบดี ที่ ๒๒ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙

วันนี้ เวลา ๑๘.๒๙ น. พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศร
รามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ไปพระราชทาน ปริญญาบัตร วุฒิบัตร ประกาศนียบัตร และเข็มวิทยฐานะแก่ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้สำเร็จการศึกษาจาก วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร วิทยาลัยเสนาธิการทหาร วิทยาลัยการทัพบก วิทยาลัยการทัพเรือ วิทยาลัยการทัพอากาศ โรงเรียนเสนาธิการทหารบก โรงเรียนเสนาธิการทหารเรือ และโรงเรียนเสนาธิการ ทหารอากาศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร พระราชวังดุสิต
ในโอกาสนี้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พระราชทานพระราโชวาท
ความว่า ตามที่รายงานให้ทราบว่า หลักสูตรการศึกษาของแต่ละสถาบันมีจุดมุ่งหมายสำคัญ ที่จะให้ผู้บริหาร ระดับสูงของหน่วยงาน ทั้งฝ่ายทหารและพลเรือน มีความรอบรู้ในวิทยาการต่าง ๆ อย่างกว้างขวาง เพื่อให้ ทุกคนทุกฝ่ายสามารถปฏิบัติงานร่วมกันได้อย่างมีเอกภาพและมีประสิทธิภาพนั้น น่าพอใจอย่างมาก ผู้ที่ผ่าน หลักสูตรการศึกษาอบรมพิเศษมาแล้ว จึงจัดได้ว่าเป็นผู้มีความรู้จัดเจนทั้งในหลักวิชาและกระบวนการปฏิบัติ ทุกคนจึงควรถือเป็นหน้าที่อย่างสำคัญที่จะนำความคิดวิทยาการทั้งปวงไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และตั้งใจ ให้มั่นคงแน่วแน่ที่จะร่วมกันปฏิบัติบริหารงานทุกอย่างให้ประสานส่งเสริมกัน ด้วยความเข้มแข็งและบริสุทธิ์ใจ เพื่อให้งานส่วนรวมของชาติดำเนินพร้อมกันไปสู่เป้าหมาย คือความมั่นคงปลอดภัยของบ้านเมือง และความวัฒนาผาสุกของประชาชน
เวลา ๑๘.๐๗ น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไป ทรงเปิดงาน “โครงการหลวง ๒๕๕๙” ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๗.๐๐ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศล ๑๐๐ วัน พระราชทานศพ นายแก้วขวัญ วัชโรทัย ป.จ.,ม.ป.ช.,ม.ว.ม.,ภ.ป.ร.๒ ณ บ้านเลขที่ ๑๕๒/๑ เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
อนึ่ง เมื่อวันพุธ ที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๔๘ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง ไปทรงเยี่ยมศูนย์การเรียนตำรวจตระเวน ชายแดนบ้านพอบือละคี อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก ซึ่งตั้งขึ้นตามกระแสพระราชดำรัสเมื่อปี ๒๕๔๕ เพื่อจัดการศึกษาแก่เยาวชนในพื้นที่ เนื่องจากเป็นถิ่นทุรกันดาร ปัจจุบันเปิดสอนระดับก่อนประถมศึกษาถึง ประถมศึกษา จากนั้น ทอดพระเนตรโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ซึ่งมีผลผลิตพืชผักสวนครัวไม้ผล และเนื้อสัตว์ เพียงพอบริโภค ส่งผลให้เด็กส่วนใหญ่มีภาวะโภชนาการดี ขาดแคลนเพียงถั่วเมล็ดแห้ง จึงมอบ เมล็ดพันธุ์ถั่วมะแฮะให้นักเรียนไปปลูกที่บ้านและรับซื้อผลผลิตคืน นอกจากนี้ ยังปลูกกล้วยพันธุ์พระราชทาน มะลิอ่อง และมีการถนอมอาหารโดยทำไข่เค็มจากไข่เป็ดที่มีปริมาณเกินความต้องการ จากนั้น เสด็จพระราชดำเนิน ไปยังศูนย์การศึกษาเพื่อชุมชนในเขตภูเขาบ้านห้วยมะโหนกคี อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก ซึ่งเป็นการเสด็จ
/ พระราชดำเนิน….

-๒-
พระราชดำเนินเป็นครั้งแรก ภายหลังจากพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ให้ตั้งขึ้นเมื่อปี ๒๕๔๗ มีการจัดการศึกษาในระดับประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๖ และจัดการศึกษาให้กับชุมชนเพื่อฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาไทย และคิดเลขเป็น เพื่อแก้ไขปัญหาการเข้าถึงการศึกษา และการสื่อสารโดยใช้ภาษาไทยแก่ คนในชุมชน ต่อจากนั้น ทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทานจากโรงพยาบาลตาก ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า โปรดกระหม่อมให้ออกหน่วยรักษาประชาชน และทรงเยี่ยมราษฎรที่มาเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จ สมควรแก่เวลา จึงประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินกลับเรือนรับรองเหมืองผาแดง