วันพฤหัสที่ 22 มีนาคม พ.ศ.2561

วันพฤหัสบดีที่ 22 มีนาคม พ.ศ.2561

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันพฤหัสบดี ที่ ๒๒ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑

วันนี้ เวลา ๑๗.๑๒ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง
จากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไปยังท่าอากาศยานทหาร ดอนเมือง เพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา และมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ – ๒๕๕๙ ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
เวลา ๐๘.๔๑ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ไปพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยรามคำแหง ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐ ณ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช มหาวิทยาลัยรามคำแหง เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร เป็นวันที่ ๔
เวลา ๑๑.๒๑ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ไปพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยรามคำแหง ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐
ณ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช มหาวิทยาลัยรามคำแหง เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
เป็นวันที่ ๔
เวลา ๑๔.๐๗ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง ณ อาคาร
ชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้ คณะบุคคลต่าง ๆ เฝ้าทูลละออง
พระบาท ตามลำดับดังนี้
– หม่อมราชวงศ์ปรียางค์ศรี วัฒนคุณ ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย ฝ่ายการจัดหารายได้
นำ นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พีทีที โกลบอล
เคมิคอล จำกัด พร้อมคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายถังเก็บน้ำ และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน สำหรับการสร้างฐานคอนกรีตสำหรับตั้งถังเก็บน้ำ เพื่อใช้ในกิจกรรมปันน้ำใจให้น้ำดื่ม สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย
– หม่อมหลวงจิรพันธุ์ ทวีวงศ์ กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา นำ นางวรากร
วิริยะพันธ์ รองประธานบริหาร บริษัท เมืองโบราณ จำกัด สาขาพัทยา และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท
ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน สมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนา
– ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิวะ วสุนธราภิวัฒก์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ นำ คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน
เพื่อใช้ในกิจการของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
– นายชาญกฤช เดชวิทักษ์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ นำ คณะกรรมการ
จัดงานแข่งขันกอล์ฟการกุศลสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ ๒ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้
จากการแข่งขัน ฯ โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย

/- ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง …..

– ๒ –

– ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ ประธานราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์
แห่งประเทศไทย นำ คณะกรรมการบริหารราชวิทยาลัย ฯ และคณะกรรมการจัดการประชุมวิชาการประจำปี ๒๕๕๙ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้ส่วนหนึ่งจากการจัดการประชุม ฯ
โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
– พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
และคณะกรรมการบริหารหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ ๕ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและข้าราชการ นำ ผู้สำเร็จการศึกษาอบรมหลักสูตรดังกล่าว เฝ้าทูลละอองพระบาท
รับพระราชทานประกาศนียบัตร
วันเดียวกันนี้ เวลา ๑๑.๐๒ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ เสด็จออกแทนพระองค์ ณ ศาลาสหทัยสมาคม พระบรมมหาราชวัง ประทานพระวโรกาสให้ นายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน และผู้แทนโรงเรียน กลุ่มโรงเรียนในพระราชูปถัมภ์ ฯ จำนวน ๑๕ โรงเรียน นำ นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐
เฝ้า รับประทานเข็มเรียนดี วุฒิบัตร ประกาศนียบัตร และกล่าวคำปฏิญาณ
ในโอกาสนี้ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ ประทานพระโอวาท ความว่า ความสำเร็จทางการศึกษา ที่ทุกคนได้รับในครั้งนี้ เห็นได้ว่า เป็นผลจากความตั้งใจมุ่งมั่น และควาขยันหมั่นเพียรของแต่ละคน ความตั้งใจมุ่งมั่น และความขยันหมั่นเพียรนี้ เป็นคุณสมบัติสำคัญ ที่ทำให้คนเราประสบความสำเร็จในกิจการงานทุกอย่าง ต่อไปภายหน้า ไม่ว่าจะไปศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพใดก็ตาม ทุกคน
จึงควรรักษาความตั้งใจมุ่งมั่น และความขยันหมั่นเพียรนี้ไว้ พร้อมทั้งสร้างเสริมให้เพิ่มพูน และกล้าแข็งขึ้น
อยู่เสมอ หากปฏิบัติได้ดังนี้ ก็เชื่อได้ว่า แต่ละคนจะสามารถสร้างสรรค์ความสำเร็จที่สูงขึ้นไปได้อย่างแน่นอน
อนึ่ง เมื่อวันพุธ ที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๒๒.๐๐ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี และมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ – ๒๕๕๙ ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร