วันพฤหัสที่ 23 สิงหาคม พ.ศ.2561

วันพฤหัสบดีที่ 23 สิงหาคม พ.ศ.2561

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันพฤหัสบดี ที่ ๒๓ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑

วันนี้ เวลา ๑๔.๐๐ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลงแทนพระองค์ ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา
พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้ ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์จรัญ มหาทุมะรัตน์ กรรมการแผนกแพทยศาสตร์ มูลนิธิอานันทมหิดล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงมัทนา หาญวนิชย์ กรรมการและเลขานุการแผนกแพทยศาสตร์ และศาสตราจารย์ นายแพทย์วีรพันธุ์ โขวิฑูรกิจ กรรมการ และผู้ช่วยเลขานุการแผนกแพทยศาสตร์ นำ นายแพทย์นริศร ลักขณานุรักษ์ ผู้ได้รับพระราชทานทุน มูลนิธิอานันทมหิดล แผนกแพทยศาสตร์ ประจำปี ๒๕๖๑ เฝ้าทูลละอองพระบาท กราบถวายบังคมลา ไปศึกษาต่อเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ทางคลินิกด้านโภชนาการ ที่มหาวิทยาลัยอัลเบอร์ต้า ประเทศแคนาดา จากนั้น
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายคีริลล์ มีไฮโลวิช บาร์สกี (Mr. Kirill Mikhailovich Barsky) เอกอัครราชทูตสหพันธรัฐรัสเซียประจำประเทศไทย เฝ้าทูลละอองพระบาท กราบบังคมทูลลา ในโอกาสพ้นจากตำแหน่งหน้าที่
ในโอกาสนี้ นางออลกา วลาดีมีรอฟนา บาร์สกายา (Mrs. Olga Vladimirovna Barskaya)
ภริยาเอกอัครราชทูต ฯ ร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท ด้วย
เวลา ๑๕.๔๕ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน โดยรถยนต์พระที่นั่ง จากอาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต ไปทรงเป็นประธานการลงนาม ในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือของวิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา และโรงเรียนจิตรลดา (สายวิชาชีพ) ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา สนามเสือป่า เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๖.๐๕ น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปทรงสดับพระธรรมเทศนาเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก กัณฑ์กุมาร ณ อาคาร เฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร