วันพฤหัสที่ 29 มิถุนายน พ.ศ.2560

วันพฤหัสบดีที่ 29 มิถุนายน พ.ศ.2560

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันพฤหัสบดี ที่ ๒๙ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๐

วันนี้ เวลา ๑๗.๒๘ น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
เสด็จไปทรงจัดตู้ปลางานวันประมงน้อมเกล้า ฯ ครั้งที่ ๒๙ ณ ศูนย์การค้าฟิวเจอร์ พาร์ค รังสิต อำเภอธัญบุรี
จังหวัดปทุมธานี
อนึ่ง เมื่อวันพุธ ที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๒๒.๕๘ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปยังท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อประทับเครื่องบินของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เที่ยวบินที่ ทีจี ๙๒๐
เสด็จพระราชดำเนินเยือนสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี และสมาพันธรัฐสวิส ระหว่างวันที่ ๒๘ มิถุนายน ถึง
วันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๐
ในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี จะทรงร่วมพิธีปิดการประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบล ณ เมืองลินเดา ครั้งที่ ๖๗
ณ เกาะไมเนา และจะทรงเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ และสภาการประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบล และมูลนิธิการประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบล
และบันทึกความเข้าใจ ความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สถาบันวิจัยแสงซินโครตอน
(องค์การมหาชน) และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ราชอาณาจักรไทย กับศูนย์วิจัยไอออนหนัก จีเอสไอ เฮ็ล์มโฮลทซ์ และสถาบันวิจัยด้านแอนติโปรตอนและไอออน สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี นอกจากนี้ จะทอดพระเนตร
สถานที่สำคัญต่าง ๆ อาทิ โบสถ์รัสเซีย พิพิธภัณฑ์เหล่าศิลปินแห่งเมืองดาร์มชตัดท์ และสวนพฤกษศาสตร์
แห่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีดาร์มชตัดท์