วันพฤหัสที่ 29 มีนาคม พ.ศ.2561

วันพฤหัสบดีที่ 29 มีนาคม พ.ศ.2561

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันพฤหัสบดี ที่ ๒๙ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑

วันนี้ เวลา ๐๘.๓๘ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปทรงเปิดงาน “สัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๖” และ “งานสัปดาห์หนังสือนานาชาติ ครั้งที่ ๑๖” ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
เวลา ๑๕.๔๖ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้ คณะบุคคลต่าง ๆ เฝ้าทูลละอองพระบาท ตามลำดับดังนี้
– นางมุกดา จิราธิวัฒน์ รองประธานกรรมการ บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด นำ คณะผู้บริหาร บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศล
ตามพระราชอัธยาศัย เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๑
– นายเขมทัตต์ พลเดช กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท อสมท. จำกัด (มหาชน) นำ
คณะผู้บริหาร พนักงาน และศิลปินลูกทุ่งจากคลื่นลูกทุ่งมหานคร สถานีวิทยุ อสมท. FM 95 MHz
เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดงานคอนเสิร์ตการกุศล
“หวานวันวาน เพื่อมูลนิธิราชสุดา” สมทบทุนมูลนิธิราชสุดา ในโอกาสนี้ นายธนิสร์ ศรีกลิ่นดี
ศิลปินแห่งชาติ เฝ้าทูลละอองพระบาท รับพระราชทาน “รางวัลเกียรติยศพระราชทานลูกทุ่งมหานคร” ประจำปี ๒๕๖๐ ด้วย
– นายวิสุทธิ์ กิตติรวีโชติ ประธานจัดงานวันไลออนส์สากลบริการ ประจำปี ๒๕๖๐
สโมสรไลออนส์สากลภาค ๓๑๐ ดี ประเทศไทย และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อม
ถวายเงินรายได้จากการจัดงานดังกล่าว เพื่อจัดพิมพ์หนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ และโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
– นางสวรส เสริมพรวิวัฒน์ นายกก่อตั้งสโมสรไลออนส์ สยามเซ็นเทนเนียล กรุงเทพ
ภาค ๓๑๐ ดี และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน สมทบทุนสร้างอาคารโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา สภากาชาดไทย และโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
– ศาสตราจารย์พิเศษ นรนิติ เศรษฐบุตร นายกสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และคณะ
เฝ้าทูลละอองพระบาท กราบบังคมทูลเรื่องการจัดเตรียมงานการประชุมนานาชาติ หัวข้อ ชุมทางวัฒนธรรม : ความเชื่อมโยงของภาษาวัฒนธรรมและการศึกษา (Cultural crossroads : Interconnectedness of language, culture and education) ระหว่างวันที่ ๒๐ – ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ สถาบันแห่งชาติ
ด้านภาษาและอารยธรรมตะวันออก กรุงปารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศส และการเตรียมการเพื่อเสนอพระนามสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ให้องค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) เฉลิมพระเกียรติ ในฐานะทรงเป็นบุคคลสำคัญ
ที่มีผลงานดีเด่น ด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ การสังคมสงเคราะห์และการสาธารณสุข และด้าน
การอนุรักษ์พัฒนาศิลปวัฒนธรรม เนื่องในโอกาสที่จะครบ ๑๐๐ ปี วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้า
พี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ในพุทธศักราช ๒๕๖๖
/ เวลา ๑๖.๓๒ น….

– ๒ –

เวลา ๑๖.๓๒ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน
โดยรถยนต์พระที่นั่ง จากอาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต ไปในการพระราชทานเพลิงศพนางสาวนงลักษณ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา ท.ช.,ท.ม. ณ เมรุวัดตรีทศเทพวรวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
เวลา ๑๗.๑๖ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายเดวิด เอ็ม. บีสลีย์ (Mr. David M. Beasley) ผู้อำนวยการบริหารโครงการอาหารโลกแห่งสหประชาชาติ และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทย
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๓.๔๘ น. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จไปทรงเปิดนิทรรศการศิลปกรรม “หลากลาย หลายชีวิต” ในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ณ หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร