วันพฤหัสที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2560

วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2560

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันพฤหัสบดี ที่ ๓๐ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๐

วันนี้ เวลา ๑๖.๐๕ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง
จากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไปทรงประกอบพิธีพุทธาภิเษกพระสัมพุทธโคดม สิริกิติ์บรมราชินีนาถจตุราสีติวรรษมงคล (อ่านว่า พระ-สัม-พุด-ทะ-โค-ดม-สิ-ริ-กิด-บอ-รม-มะ-รา-ชิ-นี-นาด-จะ-ตุ-รา-สี-ติ-วัด-สะ-มง-คน) พระพุทธรูปประจำพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ พระอุโบสถ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม พระบรมมหาราชวัง
เมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ทรงจุดธูปเทียนท้ายที่นั่งบูชา
พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร พระสัมพุทธพรรณี
พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกย์ พระพุทธเลิศหล้านภาไลย
เสร็จแล้ว ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองใหญ่หน้าธรรมาสน์ศิลา ทรงกราบ
ทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท แล้วประทับพระราชอาสน์ ทรงศีล
ประธานสงฆ์ถวายศีล จบ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กราบบังคมทูลรายงานวัตถุประสงค์
ของการจัดสร้างพระสัมพุทธโคดม สิริกิติ์บรมราชินีนาถจตุราสีติวรรษมงคล พร้อมกราบบังคมทูลเชิญ
เสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธีพุทธาภิเษกพระสัมพุทธโคดม สิริกิติ์บรมราชินีนาถจตุราสีติวรรษมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระดำเนินไปทรงเจิมเทียนชัย จากนั้น ทรงรับเทียนชนวนจากเจ้าพนักงาน
พระราชพิธีทรงจุดไฟจากโคมไฟฟ้าแล้วถวายแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช
สกลมหาสังฆปริณายก ซึ่งทรงรับเทียนชนวนบริกรรมคาถาจุดเทียนชัยแล้วถวายคืน พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา ชาวพนักงานลั่นฆ้องชัย ประโคมสังข์ แตร ดุริยางค์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับเทียนชนวนแล้วพระราชทานเจ้าพนักงานพระราชพิธี ทรงพระดำเนินไปยังหน้าธรรมาสน์ศิลา ทรงเจิมเทียนพระมหามงคลทอง เงิน เทียนวิปัสสี ทรงคม ทรงพระสุหร่าย ทรงเจิม และทรงโปรยดอกมะลิ พระสัมพุทธโคดม สิริกิติ์
บรมราชินีนาถจตุราสีติวรรษมงคล เสร็จแล้ว ทรงประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมถวายพระสงฆ์ แล้วประทับ
พระราชอาสน์ พระสงฆ์ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก พระนั่งปรก และพระสวดภาณวาร จบ
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระดำเนินไปทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการที่ธรรมาสน์ศิลา ทรงรับการถวาย
ความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ทรงจุดเทียนทอง เทียนเงิน และธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุก
หน้าพระสวดภาณวาร ทรงจุดเทียนพุทธาภิเษกที่ขันสาครข้างตู้เทียนชัย ทรงคม สมควรแก่เวลา
จึงประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินกลับ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้คณะสงฆ์โดยมหาเถรสมาคมและรัฐบาลจัดสร้างพระพุทธรูปประจำพระชนมพรรษาองค์นี้ และพระราชทานถวายพระนามว่า “พระสัมพุทธโคดม
สิริกิติ์บรมราชินีนาถจตุราสีติวรรษมงคล” อันมีความหมายว่า “พระสัมพุทธโคดม องค์เป็นมงคล สร้างเมื่อ

/สมเด็จพระนางเจ้า…

– ๒ –

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา”พระพุทธรูปสร้างด้วยเนื้อทองคำบริสุทธิ์ ๙๙.๙๙ เปอร์เซ็นต์ สูงตลอดพระรัศมี ๓๘ เซนติเมตร น้ำหนักประมาณ ๒๐ กิโลกรัม ประดิษฐานบนแท่นฐาน ๘ เหลี่ยมที่สร้างด้วยทองคำขาวน้ำหนัก ประมาณ ๕ กิโลกรัม มีลักษณะและขนาดเดียวกันกับพระพุทธรูปที่จัดสร้างน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ แต่ยกพระหัตถ์ขวา
การนี้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้เสด็จพระราชดำเนินมาทรงหล่อพระพุทธรูปองค์นี้
ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๐
เวลา ๑๗.๔๑ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชทานวโรกาสให้ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นำคณะรัฐมนตรี ที่ทรงพระกรุณา โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งใหม่ จำนวน ๑๘ คน เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายสัตย์ปฏิญาณ ก่อนเข้ารับหน้าที่ ดังนี้
๑. พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี
๒. นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
๓. นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
๔. พลเอก ชัยชาญ ช้างมงคล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม
๕. นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
๖. พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์
๗. นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
๘. นายลักษณ์ วจนานวัช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
๙. นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
๑๐. นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม
๑๑. นายศิริ จิระพงษ์พันธ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน
๑๒. นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตีว่าการกระทรวงพาณิชย์
๑๓. นางสาวชุติมา บุณยประภัศร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์
๑๔. พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รัฐมนตีว่าการกระทรวงยุติธรรม อีกตำแหน่งหนึ่ง
๑๕. พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน
๑๖. นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
๑๗. นายอุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
๑๘. นายสมชาย หาญหิรัญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
ในการนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก วิลาส อรุณศรี เลขาธิการนายกรัฐมนตรี และนายธีระพงษ์ วงศ์ศิวะวิลาส เลขาธิการคณะรัฐมนตรี ร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทด้วย

/สมเด็จพระเจ้า…

– ๓ –

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระมหากรุณาธิคุณช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ของโรงเรียนและผู้ประสบอุทกภัยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เวลา ๑๗.๕๔ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระราชวโรกาสให้ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับพระราชทานเงิน จำนวน ๑๐,๓๑๘,๐๐๐ บาท (สิบล้านสามแสนหนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน) เพื่อพระราชทานความช่วยเหลือ
แก่โรงเรียนและครอบครัวของผู้ประสบอุทกภัยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที่ ๑๖ พฤษภาคม – ๑๘ กันยายน ๒๕๖๐ โดยพระราชทานเพื่อเป็นค่าครุภัณฑ์ โต๊ะ-เก้าอี้ ของโรงเรียนที่ได้รับความเดือดร้อน
และเสียหายจากอุทกภัย จำนวน ๕๒ แห่ง และพระราชทานทุนการศึกษาอย่างต่อเนื่องแก่บุตรหรือผู้อยู่ในความอุปการะของครอบครัวผู้เสียชีวิต จำนวน ๑๑ คน จนจบการศึกษาระดับปริญญาตรี
ในการนี้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระมหากรุณาธิคุณช่วยเหลือแก่ผู้ประสบอุทกภัย ในภูมิภาคต่าง ๆ มาอย่างต่อเนื่อง โดยเมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐ ได้พระราชทานเงิน จำนวน ๔๐ ล้านบาท เพื่อช่วยเหลือครอบครัวผู้ประสบอุทกภัยและโรงเรียนในพื้นที่ภาคใต้ จำนวน ๑๒ จังหวัด ที่ประสบอุทกภัย ตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ – ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ มีผู้เสียชีวิตจำนวน ๙๙ คน และมีบุตรหรือผู้ที่อยู่ในความอุปการะของผู้เสียชีวิตที่อยู่ในวัยศึกษาจำนวน ๒๗ คน ซึ่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานทุนการศึกษาอย่างต่อเนื่องจนจบปริญญาตรี และพระราชทานเงินสำหรับ
จัดหาครุภัณฑ์ที่จำเป็น ได้แก่ โต๊ะ-เก้าอี้ครูและนักเรียนของโรงเรียนที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย
จำนวน ๒๖๗ แห่ง นอกจากนี้ ยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปตรวจเยี่ยมและมอบสิ่งของพระราชทานเพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประสบอุทกภัย รวมทั้งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงสนพระราชหฤทัยให้องคมนตรีติดตามผลการพระราชทานความช่วยเหลือ
อย่างต่อเนื่อง และนำความกราบบังคมทูลถวายรายงาน เพื่อทรงพระกรุณาทราบฝ่าละอองธุลีพระบาท
โดยตลอด
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานที่ดินในพระปรมาภิไธย
แก่ส่วนราชการต่าง ๆ เพื่อใช้ประโยชน์เป็นสถานที่ทำงานและเพื่อประโยชน์ในทางราชการตลอดไป
เวลา ๑๘.๐๓ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระราชวโรกาสให้ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี นำ หัวหน้าส่วนราชการต่าง ๆ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับพระราชทานโฉนดที่ดินใน
พระปรมาภิไธย จำนวน ๙ แห่ง เพื่อใช้ประโยชน์เป็นสถานที่ทำงานและเพื่อประโยชน์ในทางราชการตลอดไป ดังนี้
๑. พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท เข้ารับพระราชทานโฉนดที่ดิน เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร เนื้อที่ จำนวน ๗๙ ไร่ ๒ งาน ๖๐.๙ ตารางวา ให้แก่กองทัพบก เพื่อใช้เป็นสถานที่ก่อสร้างอาคารโครงการพิพิธภัณฑ์ไม้มีค่าของแผ่นดิน
๒. นายชูเกียรติ มาลินีรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท เข้ารับพระราชทานโฉนดที่ดิน วังปารุสก์ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร เนื้อที่ จำนวน ๙ ไร่ ๒๖.๕ ตารางวา
เพื่อใช้เป็นสถานที่ทำงานของสำนักข่าวกรองแห่งชาติ

/๓. พลเอก…

– ๔ –

๓. พลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท ผู้บัญชาการทหารบก เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท เข้ารับพระราชทานโฉนดที่ดิน วังปารุสก์ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร เนื้อที่ จำนวน ๔ ไร่ ๓ งาน ๑.๕ ตารางวา เพื่อใช้เป็นสถานที่ทำงานของกองบัญชาการกองพลที่ ๑ รักษาพระองค์
๔. พลตำรวจโท ชาญเทพ เสสะเวช ผู้บัญชาการตำรวจนครบาล เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท เข้ารับพระราชทานโฉนดที่ดิน วังปารุสก์ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร เนื้อที่ จำนวน ๑๙ ไร่ ๒ งาน ๕๒ ตารางวา เพื่อใช้เป็นสถานที่ทำงานของกองบัญชาการตำรวจนครบาล
๕. พลตรี สุรินทร์ นิลเหลือง ผู้บัญชาการมณฑลทหารบก ที่ ๑๕ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท เข้ารับพระราชทานโฉนดที่ดิน พระรามราชนิเวศน์ (วังบ้านปืน) อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี เนื้อที่ จำนวน ๒๑ ไร่ ๑ งาน ๔๘.๕ ตารางวา เพื่อใช้เป็นสถานที่ทำงานของกองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๑๕
และพิพิธภัณฑ์ทางประวัติศาสตร์ของชาติ และศิลปะจังหวัดเพชรบุรี
๖. พลตำรวจเอก จักรทิพย์ ชัยจินดา ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท
เข้ารับพระราชทานโฉนดที่ดิน ค่ายนเรศวร อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี เนื้อที่ จำนวน ๕๘๔ ไร่ ๒ งาน ๙๙.๕ ตารางวา เพื่อใช้เป็นสถานที่ทำงานของกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน
๗. พลตำรวจตรี ประพันธ์ จันทร์เอม รักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน
เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท เข้ารับพระราชทานโฉนดที่ดิน ค่ายพระรามหก (พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน)
อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี เนื้อที่ จำนวน ๑,๒๔๔ ไร่ ๒๔.๒ ตารางวา เพื่อใช้เป็นสถานที่ทำงาน
ของกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน และพิพิธภัณฑ์ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
๘. พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท
เข้ารับพระราชทานโฉนดที่ดิน พระราชวังสนามจันทร์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม เนื้อที่ จำนวน ๑๔๘ ไร่ ๒ งาน ๘๘.๘ ตารางวา เพื่อใช้เป็นสถานที่ทำงานของกระทรวงมหาดไทย และพิพิธภัณฑ์ของ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
๙. พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท เข้ารับพระราชทานโฉนดที่ดิน คลอง ๖ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี เนื้อที่ จำนวน ๓๐๐ ไร่ เพื่อใช้เป็นสถานที่ก่อสร้างสวนสัตว์แห่งใหม่ และสถานที่ทำงานขององค์การสวนสัตว์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
เวลา ๑๘.๑๕ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระราชวโรกาสให้ พลตำรวจเอก จักรทิพย์ ชัยจินดา ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ และผู้บัญชาการ กองบัญชาการต่าง ๆ เฝ้าทูลละออง ธุลีพระบาท รับพระราชทานตัวอย่างสีผ้าพระราชทาน เพื่อไปใช้เป็นเครื่องแบบของข้าราชการ สำนักงาน ตำรวจแห่งชาติ
เวลา ๐๗.๒๖ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน
โดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปยังท่าอากาศยานกองบัญชาการกองทัพอากาศ ดอนเมือง เพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่ง ซึ่งบริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) จัดถวาย ไปยังท่าอากาศยานแม่ฮ่อสอน

/อำเภอแม่ฮ่องสอน…

– ๕ –

อำเภอแม่ฮ่องสอนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่อำเภอสบเมย อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน และอำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ระหว่างวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน – ๑ ธันวาคม ๒๕๖๐
ในโอกาสนี้ ประทับแรม ณ เรือนประทับแรมโป่งแดง อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน
จังหวัดแม่ฮ่องสอน
เวลา ๑๕.๐๐ น. พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ เสด็จไปทอดพระเนตรภาพยนตร์แอนิเมชัน เรื่อง “ของขวัญจากดิน” รอบปฐมทัศน์ ณ หอประชุมมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
เวลา ๑๐.๒๐ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
พลเอก บัณฑิตย์ มลายอริศูนย์ พร้อมด้วยคณะมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระราชูปภัมถ์ เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทานไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบหนาวในพื้นที่จังหวัดพะเยา ณ หอประชุมเชียงคำ อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๒.๓๐ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมให้ พลเอก บัณฑิตย์ มลายอริศูนย์ พร้อมด้วยคณะมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระราชูปภัมถ์ เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทานไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบหนาวในพื้นที่จังหวัดพะเยา ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา
อนึ่ง เมื่อวันพุธ ที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๙.๒๘ น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปทอดพระเนตรการแสดงวิพิธทัศนาร่วมสมัย “ราตรีศรีอโยธยา”
ณ โรงละครเมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร