วันพฤหัสที่ 31 สิงหาคม พ.ศ.2560

วันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม พ.ศ.2560

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันพฤหัสบดี ที่ ๓๑ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐

วันนี้ เวลา ๑๑.๓๐ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
พลเอก ธีรชัย นาควานิช องคมนตรี เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่ราษฎร
ที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม