วันพฤหัสที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ.2560

วันพฤหัสบดีที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ.2560

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันพฤหัสบดี ที่ ๖ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐

วันนี้ เวลา ๐๙.๑๒ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง
ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต ทรงเป็นประธานพิธีไหว้ครู ของคณะเจ้าหน้าที่ ครู
และช่างศิลปาชีพ สถาบันสิริกิติ์ ประจำปี ๒๕๖๐
เวลา ๑๐.๓๕ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง
ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้ ดาโต๊ะ นาซีระห์ บินตี
ฮุสซัยน์ (Dato’ Nazirah binti Hussain) เอกอัครราชทูตมาเลเซียประจำประเทศไทย เฝ้าทูลละอองพระบาท
กราบบังคมทูลลา ในโอกาสที่พ้นจากตำแหน่งหน้าที่
เวลา ๑๗.๐๖ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน โดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปทรงเปิดนิทรรศการ “อนุสรณ์ ๔๐ ปี วิภาวดีรังสิต ” เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวิภาวดีรังสิต เนื่องในโอกาสสิ้นพระชนม์ ครบ ๔๐ ปี ณ ศูนย์การค้าสยามพารากอน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๕.๔๓ น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทิ
นัดดามาตุ เสด็จไปทรงเปิดงานสัมมนาวิชาการธาลัสซีเมียแห่งชาติ ครั้งที่ ๒๒ ประจำปี ๒๕๖๐
เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เนื่องในโอกาส
ทรงเจริญพระชันษา ๖๐ ปี ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร