วันพฤหัสบดี ที่ 7 ธันวาคม พ.ศ.2560

วันพฤหัสบดีที่ 7 ธันวาคม พ.ศ.2560

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันพฤหัสบดี ที่ ๗ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐

วันนี้ เวลา ๑๗.๓๗ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จลง ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้ศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า นำ นายสรศักดิ์ เพียรเวช กรรมการสภาสถาบันพระปกเกล้า เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับพระราชทานประกาศนียบัตรชั้นสูงกิตติมศักดิ์ พร้อมเข็มพระปกเกล้า คณาจารย์กับบุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่
สถาบันพระปกเกล้า เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับพระราชทานเข็มกิตติคุณสถาบันพระปกเกล้า และนำ ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันพระปกเกล้า ประจำปี ๒๕๕๘ – ๒๕๕๙ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท
รับพระราชทานประกาศนียบัตรชั้นสูง พร้อมเข็มพระปกเกล้า
ในโอกาสนี้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระราชดำรัส ความว่า ทุกคนล้วนแต่เป็นผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงาน ทั้งในภาคการเมือง ภาคราชการ และภาคเอกชน ซึ่งมีบทบาทอย่างสำคัญ
ในการปฏิบัติบริหารงานของชาติ ทั้งได้ผ่านการศึกษาอบรมในเรื่องการเมืองการปกครองมาเป็นอย่างดีแล้ว
จึงเป็นที่คาดหวังของประชาชน ว่าจะเป็นผู้นำในการสร้างสรรค์จรรโลงการเมืองการปกครองของเราให้
พัฒนาก้าวหน้า และบังเกิดผลเป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชนได้เต็มที่. ทุกคนควรทราบ
ตระหนักในข้อนี้ให้มาก และถือเป็นภาระหน้าที่ที่จะต้องร่วมมือร่วมความคิดอ่านกัน โดยเต็มกำลังความรู้ความสามารถ ด้วยความสมัครสมานสามัคคี และด้วยความสุจริตบริสุทธิ์ใจ ในอันที่จะปฏิบัติสร้างเสริม
การเมืองการปกครองของเราให้มีความเข้มแข็งมั่นคง และสามารถอำนวยประโยชน์ที่พึงประสงค์ คือยัง
ความเจริญและความผาสุกร่มเย็นให้เกิดแก่ประเทศชาติและประชาชนได้แท้จริงและยั่งยืนตลอดไป.
เวลา ๑๓.๔๖ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราช
ดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง ไปทรงเปิดอาคารเรียนเฉลิมพระเกียรติ ณ โรงเรียนวัดพลอยกระจ่างศรี
(บุญยังราษฎร์นาวีอุปถัมภ์) อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก
เวลา ๐๘.๒๕ น. พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จออก ณ วังศุโขทัย ทรงบำเพ็ญพระกุศลทรงบาตรพระสงฆ์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๐
ต่อจากนั้น เสด็จไปยังท่าวาสุกรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร เพื่อทรงไถ่ชีวิตโค จำนวน ๑ คู่ กับทรงปล่อย
นก พันธุ์สัตว์น้ำ และเต่า
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๐๙.๓๖ น. พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จออก
ณ ศาลาสหทัยสมาคม พระบรมมหาราชวัง ประทานพระวโรกาสให้คณะบุคคลต่าง ๆ เฝ้าถวายพระพร
เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๐
อนึ่ง เมื่อวันพุธ ที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๙.๑๘ น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้า
โสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปทรงเปิดไฟประดับต้นคริสต์มาส ณ โรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพเขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร