วันพฤหัสที่ 8 มิถุนายน พ.ศ.2560

วันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน พ.ศ.2560

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันพฤหัสบดี ที่ ๘ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๐

วันนี้ เวลา ๐๙.๑๓ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง
ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้ คณะบุคคลต่าง ๆ
เฝ้าทูลละอองพระบาท ตามลำดับดังนี้
– นางจันทร์ประภา วิชิตชลชัย รองผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย
นำ พันเอกหญิง อังคณา สุเมธสิทธิกุล นายกสมาคมส่งเสริมบุคลิกสตรี และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท
ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดกิจกรรม เพื่อสมทบกองทุน ๓๐ พฤษภา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
– นายโนบุโยชิ โอซาวะ ประธานบริษัท เอ็นทีเอ็น แมนูแฟคเจอริ่ง (ไทยแลนด์) จำกัด
และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการประกอบกิจการ ฯ เพื่อสมทบทุนมูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล
– นายเมธี พิทักษ์สิทธิ์ ประธานกรรมการกลุ่มบริษัท อีซูซุอึ้งง่วนไต๋ และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน เพื่อสมทบทุนสร้างอาคารนวมินทรบพิตร ๘๔ พรรษา โรงพยาบาลศิริราช
– นายไชยวัฒน์ อนุตระกูลชัย ผู้แทนบริษัท เอส แอนด์ เอส มีเดีย จำกัด และคณะ พร้อมด้วย ผู้ชนะเลิศการแข่งขันตอบปัญหาทางด้านการศึกษาจากการจัดทำรายการโทรทัศน์ “เวทีคนเก่ง”
ปีที่ ๑๕ ชิงถ้วยพระราชทานของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย กับทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย
แผ่นวีซีดีรายการ “เวทีคนเก่ง”
– พันเอก แพทย์หญิงสุมล นาคเฉลิม วิทยากรพิเศษค่ายพุทธบุตร และคณะกรรมการมูลนิธิ
พระธรรมสัจจะ ผู้แทนครู และนักเรียนโรงเรียนค่ายพุทธบุตร เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อม
ถวายเงินรายได้จากพิธีทำบุญอายุวัฒนมงคลครบ ๔ รอบ พระภิกษุสิริจนฺโท เมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙และทอดผ้าป่าการกุศล เพื่อสมทบทุนมูลนิธิอานันทมหิดล ในโอกาสนี้ พระครูพิทักษ์ทีปรัตน์ เจ้าอาวาส
วัดเกาะแก้วนครสวรรค์ ตำบลพนัสนิคม อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ร่วมเฝ้าด้วย
– พลโท สุรินทร์ แพโต ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ กองทัพบก และคณะผู้ร่วมจัดกิจกรรมจำหน่าย
ขนมชิฟฟ่อนเค้กมะพร้าวอ่อนของดีเมืองแปดริ้ว และทองม้วนไส้หมูหยองของอร่อยบ้านบึง รอบการกุศล
เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน เพื่อสมทบทุนมูลนิธิอานันทมหิดล
– นายสุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย และคณะ นำ ผู้บริหาร
และผู้สนับสนุนสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ผู้สำเร็จการอบรมหลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง (วปส.) รุ่นที่ ๖ เฝ้าทูลละอองพระบาท รับพระราชทานเข็มวิทยฐานะ
และประกาศนียบัตร และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน เพื่อสมทบทุนมูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล ต่อจากนั้น
เวลา ๐๙.๔๗ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง ณ
อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้ คณะบุคคลต่าง ๆ
เฝ้าทูลละอองพระบาท ตามลำดับดังนี้
/ – ศาสตราจารย์…

– ๒ –

– ศาสตราจารย์ นายแพทย์จรัส สุวรรณเวลา รองประธานมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ
และพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา
กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.) นำ นักเรียนที่จะเดินทางไปแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระหว่างประเทศ ประจำปี ๒๕๖๐ และคณาจารย์ เฝ้าทูลละอองพระบาท กราบถวายบังคมลา และรับพระราชทานพร
– ศาสตราจารย์คลินิก เกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นำ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข
และผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา เฝ้าทูลละอองพระบาท กราบบังคมทูลรายงานความก้าวหน้าผลการพัฒนาโรงพยาบาลชุมชน เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา จำนวน ๑๐ แห่ง ได้แก่
๑. โรงพยาบาลพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์
๒. โรงพยาบาลเบญจลักษณ์ จังหวัดศรีสะเกษ
๓. โรงพยาบาลนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู
๔. โรงพยาบาลเขาชะเมา จังหวัดระยอง
๕. โรงพยาบาลพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา
๖. โรงพยาบาลห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี
๗. โรงพยาบาลยี่งอ จังหวัดนราธิวาส
๘. โรงพยาบาลวัดจันทร์ จังหวัดเชียงใหม่
๙. โรงพยาบาลเสาไห้ จังหวัดสระบุรี
๑๐. โรงพยาบาลหาดสำราญ จังหวัดตรัง
เวลา ๑๕.๐๖ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง ณ อาคาร
ชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้ คณะบุคคลต่าง ๆ เฝ้าทูลละอองพระบาท ตามลำดับดังนี้
– พันเอกหญิง ท่านผู้หญิงจิตรวดี จุลานนท์ ประธานร้านสมเด็จองค์สภานายิกาสภากาชาดไทย พร้อมด้วยภริยาองคมนตรี และผู้ร่วมดำเนินการออกร้านสมเด็จองค์สภานายิกาสภากาชาดไทย
ในงานกาชาด ประจำปี ๒๕๕๙ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านสมเด็จองค์สภานายิกาสภากาชาดไทย ประจำปี ๒๕๕๙ และงานสัปดาห์พยากรณ์เพื่อสภากาชาดไทย
ประจำปี ๒๕๕๙ เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย
– ศาสตราจารย์สมนึก ตั้งเติมสิริกุล ประธานคณะกรรมการอำนวยการสถาบันเทคโนโลยี
นานาชาติสิรินธร และผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธรมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นำ คณะกรรมการอำนวยการ และผู้บริหารของสถาบัน ฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน
โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย และกราบบังคมทูลรายงานผลการดำเนินงานของสถาบัน ฯ
– นายอดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง นำ ข้าราชการกรมประมง ข้าราชการกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน และผู้บริหารบริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายอาหารสัตว์น้ำ สำหรับใช้ในการดำเนินงานโครงการสานต่อความพอเพียงสู่ประมงโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนไทย
/ นายธัชชัย …

– ๓ –

– นายธัชชัย สุมิตร ประธานกรรมการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(สสวท.) และคณะ นำ ผู้บริหารบริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล (ประเทศไทย) จำกัด เฝ้าทูลละอองพระบาท
ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล เพื่อสนับสนุนการศึกษาโรงเรียน
มัธยมพระราชทานนายาว จังหวัดฉะเชิงเทรา
– คณะกรรมการร้านสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านงานกาชาด ประจำปี ๒๕๕๙
เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย
– นายพรชัย จุฑามาศ รองผู้อำนวยการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี นำ คณะผู้บริหารบริษัท เอ็ม พี บี ๕ (ประเทศไทย) จำกัด
เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ฯ ในโครงการวิจัยฟื้นฟูปะการังแบบอาศัยเพศ
– เภสัชกร อภิสิทธิ์ ฉัตรทนานนท์ ประธานคณะกรรมการมูลนิธิคุณแม่คุณภาพ นำ คณะบุคคล
เฝ้าทูลละอองพระบาท ดังนี้
๑. นางสาวพรเพ็ญ เดชวิไลศรี และครอบครัว เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อม
ถวายเงิน เพื่อสมทบทุนมูลนิธิรามาธิบดี
๒. นายชนินทร์ สังขธรรมวงศ์ พร้อมด้วยนางจุลัย สังขธรรมวงศ์ และครอบครัว เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน เพื่อสมทบทุนมูลนิธิรามาธิบดี
– นางสาวอสิตา วิมลไชยจิต กรรมการผู้จัดการอสิตา อีโค รีสอร์ท อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้โดยไม่หักค่าใช้จ่าย
จากการจำหน่ายของที่ระลึกแก่ผู้ที่มาใช้บริการที่รีสอร์ท โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายของที่ระลึก เพื่อทรงใช้ตามพระราชอัธยาศัย
– นายธีระชัย บุญอารีย์ ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสมุทรสาคร นำ นางฐิติพันธ์
รัตนศิริวิไล ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสมุทรสาคร และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท
ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสิ่งของต่าง ๆ เพื่อพระราชทานตามพระราชอัธยาศัย
– นายมานะ พงศานรากุล นายกสมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้
จากการแข่งขันกอล์ฟการกุศล ประจำปี ๒๕๕๙ ชิงถ้วยพระราชทานของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
– นางอนุตตรา วิชยภิญโญ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายปฎิบัติการ เคเอฟซี บริษัท ยัม
เรสเทอรองตส์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดโครงการ “KFC เติมฝัน…เติมสุข ร่วมยกระดับคุณภาพชีวิตเด็กไทย ด้วยการเติมเต็มด้านอาหารและโภชนาการที่ดี” เพื่อสนับสนุนโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน
– นายธีระยุทธ แสงสุริยจันทร เลขาธิการคณะกรรมการชมรมนวภัทร และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน เพื่อสมทบทุนโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร

/ นางวันดี …
– ๔ –

– นางวันดี กุลชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ สมัยที่ ๒๕ (พ.ศ.๒๕๕๘ – ๒๕๖๑) นำ คณะกรรมการจัดงานกาชาดร้านสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ประจำปี ๒๕๕๙ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดงานกาชาด ประจำปี ๒๕๕๙
เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย
ต่อจากนั้น เวลา ๑๖.๑๓ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง
ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้ พลเอก วาภิรมย์ มนัสรังษี ประธานคณะกรรมการอำนวยการโครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา นำ คณะกรรมการ และผู้แทนสถาบันการศึกษาในประเทศไทย และนักเรียนทุนพระราชทาน ฯ ประจำปี ๒๕๕๙
เฝ้าทูลละอองพระบาท เพื่อแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และขอรับพระราชทานพระราโชบาย
เกี่ยวกับการก่อสร้างสถาบันเทคโนโลยีกำปงสปือ ราชอาณาจักรกัมพูชา
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๑.๕๙ น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทิ
นัดดามาตุ เสด็จไปทรงวางพุ่มดอกไม้ถวายสักการะพระอนุสาวรีย์พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระจันทบุรีนฤนาถ เนื่องในโอกาส “วันกิติยากร” ณ พระอนุสาวรีย์ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระจันทบุรีนฤนาถ
กระทรวงพาณิชย์ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี