วันพฤหัสที่ 8 มีนาคม พ.ศ.2561

วันพฤหัสบดีที่ 8 มีนาคม พ.ศ.2561

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันพฤหัสบดี ที่ ๘ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑

วันนี้ เวลา ๑๗.๓๙ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง
จากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ – ๒๕๕๙ ณ อาคารอเนกนิทัศน์ มหาวิทยาลัย สุโขทัยธรรมาธิราช อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
เวลา ๐๙.๑๑ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ไปพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ณ หอประชุม
เฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง
ในโอกาสนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราโชวาท
ความว่า เมื่อครั้งที่บัณฑิตทั้งหลายยังศึกษาเล่าเรียนอยู่ แต่ละคนคงจะเคยประสบปัญหาอันอาจเป็นอุปสรรคในการเรียนมากบ้างน้อยบ้างแตกต่างกันไป แต่ที่สุดก็สามารถผ่านพ้นมาได้จนได้รับความสำเร็จทางการศึกษาในวันนี้ ข้อนี้แสดงให้เห็นว่า ปัญหาทุกอย่างมีหนทางที่จะปฏิบัติแก้ไขได้เสมอ ต่อไปภายหน้า เมื่อมีอุปสรรคปัญหาใด ๆ เกิดขึ้นในการทำงาน จึงไม่ควรที่บัณฑิตจะย่อท้อหวั่นเกรง แต่ควรเร่งหาวิธีการแก้ไข โดยใช้สติปัญญาพิจารณาให้เห็นสาเหตุของปัญหา แล้วแก้หรือระงับที่สาเหตุหากปัญหามีหลายประการ ก็ควรเรียงลำดับความสำคัญ แล้วปฏิบัติแก้ไขไปตามลำดับจนลุล่วง และถ้าไม่อาจแก้ไขตามลำพังได้ ก็ประสานความร่วมมือหลาย ๆ คนหลาย ๆ ฝ่าย ช่วยกันคิด ช่วยกันแก้ไข ด้วยความสมัครสมานสามัคคีกัน จึงขอให้บัณฑิตทุกคนทำความเข้าใจเรื่องการแก้ปัญหาให้ทราบชัด จะได้สามารถนำพาตนนำพางานผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาทุกอย่าง จนบรรลุถึงความสำเร็จและความเจริญก้าวหน้าได้โดยสวัสดี
เวลา ๑๓.๑๓ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานเหรียญกาชาดสมนาคุณ ชั้นที่ ๑ ใบประกาศเกียรติคุณและเข็มที่ระลึกแก่ผู้บริจาคโลหิต
ครบ ๓๖ ครั้ง และครบ ๑๐๘ ครั้ง ของเหล่ากาชาดจังหวัดภาค ๑๒ ณ โรงแรมเรือรัษฎา อำเภอเมืองตรัง
จังหวัดตรัง และทรงเยี่ยมโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสันติราษฎร์ประชาบำรุง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง
เวลา ๑๕.๓๖ น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
เสด็จไปประทานโล่รางวัลสตรีทำงานดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๑ ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๕.๓๒ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมให้ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จออกแทนพระองค์ ณ ศาลาสหทัยสมาคม พระบรมมหาราชวัง ประทานพระวโรกาสให้ นายบัญชร จันทร์ดา ผู้อำนวยการโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย
ในพระบรมราชูปถัมภ์ ผู้แทนครู ผู้แทนสมาคมผู้ปกครองและครู และผู้แทนสมาคมนักเรียนเก่าโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ฯ นำ ครูที่ปฏิบัติงานโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ฯ มาเป็นเวลา ๒๐ ปี และ ๑๐ ปี
เฝ้า รับประทานเครื่องหมายที่ระลึก กับนำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐
เฝ้า รับประทานเหรียญกระดานชนวน และกล่าวคำสัตย์ปฏิญาณ กับถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศล
ตามพระราชอัธยาศัย

/ในโอกาสนี้ …..

– ๒ –

ในโอกาสนี้ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ประทานพระโอวาท ความว่า
รู้สึกยินดีมาก ที่มีโอกาสได้พบกับผู้บริหาร ครู และนักเรียน โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย
ในวาระที่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายได้สำเร็จการศึกษาออกไปอีกรุ่นหนึ่ง ความสำเร็จของนักเรียนทั้งนี้ เป็นผลจากการที่แต่ละคนมีความหมั่นขยันในการศึกษาเล่าเรียน และประพฤติปฏิบัติตนดีมาโดยตลอด ซึ่งก็ถือเป็นความสำเร็จของโรงเรียนด้วย ที่ได้ปฏิบัติภารกิจในการให้การศึกษาอบรมแก่นักเรียนเป็นอย่างดี ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา จึงขอให้ผู้บริหารและครูทุกท่าน รวมทั้งนักเรียนทุกคน ตั้งใจพยายามปฏิบัติหน้าที่ของตนด้วยดีต่อไป อย่าได้หยุดยั้ง เพราะความดีความเจริญทั้งปวงจะบังเกิดขึ้นได้ ก็ด้วยอาศัย
การประพฤติดีปฏิบัติชอบอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ ไม่เสื่อมคลาย ไม่ขาดช่วง และไม่เลิกล้มไปกลางคัน
ต่อจากนั้น พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ประทานพระวโรกาสให้
คุณหญิงชดช้อย โสภณพนิช นายกกิตติมศักดิ์สมาคมกีฬาบริดจ์ แห่งประเทศไทย นำ คณะกรรมการบริหารสมาคม ฯ เฝ้า ถวายเงิน ซึ่งเป็นรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจากการจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาบริดจ์ชิงชนะเลิศ
แห่งประเทศไทย ประจำปี ๒๕๖๐ เพื่อทรงใช้สอยตามพระอัธยาศัย
อนึ่ง เมื่อวันพุธ ที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๒๐.๔๙ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
และมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ – ๒๕๕๙ ณ อาคารอเนกนิทัศน์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
ในวันเดียวกันนั้น เวลา ๐๙.๐๑ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากเรือนรับรองที่ประทับคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา
ไปยังสนามเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราว เพื่อประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตร
การดำเนินงานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้กับราษฎร ซึ่งเป็นสมาชิกวิสาหกิจชุมชนกลุ่มพริกแกงบ้านตีน
อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา ซึ่งได้รวมกลุ่มแปรรูปวัตถุดิบในพื้นที่ โดยเฉพาะพืชสมุนไพร เช่น ข่า ตะไคร้
พริกขี้หนู ขมิ้น มะกรูด ผลิตเป็นเครื่องแกงหลายชนิด เช่น เครื่องแกงส้ม แกงกะทิ แกงมัสมั่น และแกงเลียง
เพื่อเป็นรายได้เสริมให้กับกลุ่มแม่บ้าน เป็นการดำเนินงานตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่ว่า “ปลูกทุกอย่างที่กิน กินทุกอย่างที่ปลูก
ชีวิตอยู่ได้อย่างยั่งยืน” ทางกลุ่มได้พัฒนาการผลิตทั้งรสชาติ และรูปแบบผลิตภัณฑ์ให้ตรงตามความต้องการ
ของตลาด โดยร่วมกับวิสาหกิจชุมชนอื่น ๆ เช่น วิสาหกิจชุมชนผลิตเส้นขนมจีนจากจังหวัดเลย ทำชุดขนมจีนแกงกะทิ น้ำยาแกงใต้สำเร็จรูป จากการพัฒนาอย่างต่อเนื่องทำให้ผลิตภัณฑ์ได้รับเครื่องหมายมาตรฐานการผลิต เช่น เครื่องหมายรับรองอย. มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน เครื่องหมายฮาลาล
และยังได้รับรางวัล อย.ควอลิตี้ อวอร์ด และจากปัญหาน้ำเอ่อล้นจากพรุกระจูดเข้าท่วมพื้นที่เพาะปลูกของเกษตรกร ทำให้ผลผลิตได้รับความเสียหาย จึงได้มีพระราชดำริให้กรมชลประทานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมพิจารณาปรับปรุงอาคารบังคับน้ำเดิมที่ชำรุดเสียหาย และถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับชุมชนในการ
บริหารจัดการน้ำในพรุ รวมถึงการบำรุงรักษาอาคารบังคับน้ำ เพื่อควบคุมระดับน้ำ ป้องกันปัญหาน้ำท่วม
รักษาระบบนิเวศภายในพรุกระจูด และเป็นแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค ในโอกาสนี้ ทรงประกอบอาหาร
จากน้ำพริกแกงเขียวหวาน ในเมนูแกงเขียวหวานเห็ดเผาะ สูตรพระราชทาน

/ เวลา ๑๐.๓๕ น. …..

– ๓ –

เวลา ๑๐.๓๕ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อำเภอหาดใหญ่ ทรงเปิด
“วิหารหลวงปู่ทวด” บริเวณหน้าอาคารเฉลิมพระบารมี เพื่อประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุและพระพุทธรูป
ปางมารวิชัยทรงเครื่องจักรพรรดิ์ และองค์หลวงปู่ทวด โดยนายภิญโญ สุวรรณคีรี ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ สถาปัตยกรรม เป็นผู้ออกแบบวิหาร ตามแบบสถาปัตยกรรมทางพุทธศิลป์และศิลปกรรมทางภาคใต้ องค์ประกอบลวดลายเป็นแม่ลายของภาคใต้ คือ ลายดอกพุดตาน ทั้งใบระกา ลายหน้าบัน และลายดาวเพดาน โดยใช้ไม้สักทองแกะสลัก ปิดทองคำเปลว
จากนั้น เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิด “ศูนย์ถันยเวชช์เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี” ที่ชั้น ๕ อาคารเฉลิมพระบารมี เพื่อเป็นศูนย์รักษาผู้ป่วยมะเร็งเต้านมแบบครบวงจร มุ่งเน้นความเป็นเลิศด้านโรคมะเร็งเต้านม เพื่อให้บริการผู้ป่วยทั้งด้านการส่งเสริม, การเฝ้าระวังโรค
ในระยะเริ่มแรก และการวินิจฉัย และรักษาแบบครบวงจร เน้นให้บริการผู้ป่วยใน ๑๔ จังหวัดภาคใต้ โดยเฉพาะภาคใต้ตอนล่าง ในโอกาสนี้ ทอดพระเนตรการให้บริการของศูนย์ ฯ และผลงานนวัตกรรมเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก เพื่อตรวจขอบเขตทางรังสีของก้อนเนื้อเต้านมในห้องผ่าตัด เป็นเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์แบบ ๓ มิติ ขนาดเล็ก เครื่องแรกของโลก ที่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ร่วมกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ หรือ สวทช. และศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ออกแบบและพัฒนาร่วมกัน จุดเด่น คือ มีขนาดเล็ก วางในห้องผ่าตัดได้ เมื่อแพทย์ผ่าตัดชิ้นเนื้อผู้ป่วยแล้ว สามารถส่งตรวจได้ทันที ให้ผลการตรวจที่รวดเร็วและแม่นยำสูง โดยเป็นเครื่องต้นแบบที่ทดสอบประสิทธิภาพและความปลอดภัยเบื้องต้นแล้ว สามารถพัฒนาต่อยอดไปใช้ทางการแพทย์ด้านอื่นได้
เวลา ๑๒.๓๒ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน
ไปยังโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ทรงเปิดอาคารนามพระราชทาน
“อาคารเทพรัตนานุรักษ์” เพื่อเป็นสถานที่จัดการเรียนการสอนให้เพียงพอต่อจำนวนนักเรียน โดยเปิดสอนตั้งแต่
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๖ และมีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ออกแบบให้สอดคล้องกับแนวคิดของโรงเรียนเกี่ยวกับการประหยัดพลังงาน เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีการจัดวางรูปแบบเพื่อให้เกิดการไหลเวียนของอากาศภายในอาคาร ทำให้พื้นที่ภายในมีลมเย็นพัดผ่านตลอดเวลา ก่อสร้างเมื่อปี ๒๕๕๗ แล้วเสร็จและเปิดให้บริการอย่างไม่เป็นทางการตั้งแต่ปี ๒๕๕๘ ในโอกาสนี้ ทอดพระเนตรกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ ศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ ให้บริการยืม – คืนหนังสือ หนังสือวิชาการและหนังสืออ่านนอกเวลา, การเรียนการสอนปฏิบัติการหุ่นยนต์ ส่งผลให้นักเรียนมีพัฒนาการต่าง ๆ โดยเฉพาะการลำดับความคิดและการแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผลและสร้างสรรค์ จากนั้น ทอดพระเนตรการเรียนการสอนทางไกลแบบสื่อสารสองทาง พร้อมมีพระราชดำรัสแก่นักเรียนห้องเรียนต้นทาง และห้องเรียนปลายทาง ผ่านระบบการสื่อสารสองทาง จากนั้น ทอดพระเนตรนิทรรศการห้องเรียนทางไกล โดยโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ ได้สนองพระราชดำริจัดทำห้องเรียนทางไกลแบบสื่อสารสองทาง ภายใต้การกำกับดูแลของมูลนิธิชัยพัฒนา และห้องเรียนทางไกลแบบสื่อสารสองทาง

/ ของสำนักงาน …..

– ๔ –

ของสำนักงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อช่วยเหลือโรงเรียนและ
เพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน โดยเป็นโรงเรียนต้นทาง และมี ๖ โรงเรียนในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ปัตตานี ยะลา และพังงา เป็นโรงเรียนปลายทาง ซึ่งประสบผลสำเร็จ และในอนาคตจะพิจารณานำแนวทาง
การเรียนการสอนของห้องเรียนทางไกลแบบสื่อสารสองทางนี้ ขยายไปสู่โรงเรียนในพื้นที่อื่น เพื่อสร้างโอกาส
ในการเข้าถึงความรู้ด้านวิชาการแก่นักเรียนในโรงเรียนต่าง ๆ มากขึ้น ต่อจากนั้น ทอดพระเนตรการสอนศิลปะ นาฏศิลป์ และดนตรี พร้อมกับทรงพระอักษรพู่กันจีนคำว่า “ช่าน เหลียง ชื่อ จุ้ย จ้ง เหย้า เตอะ ผิ่น จึ๊”
มีความหมายว่า “คนดีสำคัญกว่าทุกสิ่ง” ณ ศูนย์การเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมจีน สมควรแก่เวลา
จึงประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินกลับที่ประทับแรม เรือนรับรองที่ประทับคลองหอยโข่ง
จังหวัดสงขลา