วันพฤหัสที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ.2560

วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ.2560

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันพฤหัสบดี ที่ ๙ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๐

วันนี้ เวลา ๑๘.๑๐ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง
จากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไปยังท่าอากาศยานทหาร ดอนเมือง เพื่อประทับเครื่องบิน
พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ และมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ – ๒๕๕๙ ณ หอประชุม
ทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
เวลา ๐๘.๕๒ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค เขตบางนา กรุงเทพมหานคร
ในโอกาสนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราโชวาท
ความว่า การงานทุกอย่างของคนเรานั้น บางครั้งอาจจะทำได้อย่างราบรื่นไม่ติดขัด แต่บางคราวก็อาจจะมีปัญหาข้อขัดข้องเกิดขึ้นได้บ้างเป็นธรรมดา ด้วยเหตุนี้ ทุกคนที่ทำงานร่วมกัน จึงต้องช่วยกันสอดส่องดูแลงานที่ทำ ว่ามีอุปสรรคปัญหาเกิดขึ้นบ้างหรือไม่ และเกิดขึ้นที่ส่วนใด ขั้นตอนใด เพื่อจะได้ปฏิบัติแก้ไขได้ทันท่วงที ไม่ปล่อยให้ลุกลามบานปลาย สร้างความเสียหายให้แก่งานมากขึ้นไปอีก ข้อสำคัญในการแก้ปัญหา ทุกคนจะต้องตั้งตัวตั้งใจให้หนักแน่นมั่นคงและเที่ยงตรงเป็นกลาง ไม่ลำเอียงเข้าข้างตัวเองหรือเพ่งโทษผู้อื่น แล้วพิจารณาปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างรอบคอบและรอบด้าน จนเห็นสาเหตุที่แท้จริงของปัญหาและหาวิธีปฏิบัติแก้ไขได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ในฐานะที่บัณฑิตจะต้องออกไปทำงานร่วมกับผู้อื่น จึงชอบที่จะทำความเข้าใจเรื่องการแก้ปัญหาร่วมกันให้ทราบชัด และนำไปเป็นแนวทางปฏิบัติต่อไป
เวลา ๑๒.๐๐ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค เขตบางนา กรุงเทพมหานคร
เวลา ๑๕.๐๐ น. พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จไปทรงวางศิลาฤกษ์ ศาลาบูรพาจารย์ ณ วัดสามราษฎร์นุกูล อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์
เวลา ๑๓.๓๐ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
นายเกษม วัฒนชัย องคมนตรี เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก ณ หอประชุมเทศบาลตำบลบางระกำเมืองใหม่ และบ้านวังกุ่ม อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก
เวลา ๑๐.๒๕ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
พลเอก บัณทิตย์ มลายอริศูนย์ พร้อมด้วยคณะมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระราชูปถัมภ์ เชิญถุงพระราชทานไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ณ หอประชุมที่ว่าการ
อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น

/ในวันเดียวกันนี้ …..

– ๒ –

ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๓.๐๐ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมให้ พลเอก บัณทิตย์ มลายอริศูนย์ พร้อมด้วยคณะมูลนิธิราชประชานุเคราะห์
ในพระราชูปถัมภ์ เชิญถุงพระราชทานไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น
ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น
อนึ่ง เมื่อวันพุธ ที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๒๒.๕๐ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ – ๒๕๕๙ ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่