วันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม พ.ศ.2560

วันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม พ.ศ.2560

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันพฤหัสบดี ที่ ๑๐ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐
วันนี้ เวลา ๑๗.๐๙ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง
จากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไปในการพระราชทานเพลิงศพ นายชาญชัย ลิขิตจิตถะ
ม.ป.ช.,ม.ว.ม. ณ เมรุหลวงหน้าพลับพลาอิศริยาภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
กรุงเทพมหานคร
ในการนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และพระเจ้าหลานเธอ
พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา โดยเสด็จด้วย
เวลา ๑๘.๑๒ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต
พระราชทานพระราชวโรกาสให้ คณะบุคคลต่าง ๆ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ตามลำดับดังนี้
– นายเอนโน โดรฟีนิก (Mr. Enno Drofenik) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐออสเตรีย
ประจำประเทศไทย เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท กราบถวายบังคมทูลลา ในโอกาสที่พ้นจากตำแหน่งหน้าที่
ในโอกาสนี้ นางจูลิ เซกิงูจิ – โดรฟีนิก (Mrs. Juli Sekiguchi – Drofenik) ภริยาเอกอัครราชทูต ฯ
ร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทด้วย
– นายหลี บุนค้ำ (Mr. Ly Bounkham) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ประจำประเทศไทย เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท กราบบังคมทูลลา ในโอกาสที่พ้นจากตำแหน่งหน้าที่
ในโอกาสนี้ นางอ่อนแก้ว บุนคํ้า (Mrs. Onekeo Bounkham) ภริยาเอกอัครราชทูต ฯ
ร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทด้วย
– นายเบนจามิน คิง (Mr. Benjamin King) เอกอัครราชทูตนิวซีแลนด์ประจำประเทศไทย
เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท กราบบังคมทูลลา ในโอกาสที่พ้นจากตำแหน่งหน้าที่
เวลา ๐๘.๒๖ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน
โดยรถยนต์พระที่นั่ง จากเรือนรับรองสถานพักฟื้นและพักผ่อนกองทัพบก สวนสนประดิพัทธ์ แห่งที่ ๒
ไปทรงเปิด “อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๕” ณ โรงพยาบาลหัวหิน อำเภอหัวหิน
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และทอดพระเนตรนิทรรศการ “รูปของพ่อ…ที่บ้านหนู” ณ โครงการตามพระราชประสงค์
หุบกะพง อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี
เวลา ๑๕.๑๕ น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
เสด็จไปทรงเปิดงาน “ปทุมมาราชินีป่าฝน” (EMPORIUM THE QUEEN OF TROPICAL RAIN FOREST)
ณ ศูนย์การค้า ดิ เอ็มโพเรียม เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
เวลา ๑๗.๓๑ น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
เสด็จไปทอดพระเนตรสารคดี ละครเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙
เรื่อง “ไหมของแม่” รอบปฐมฤกษ์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม
๒๕๖๐ ณ โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการ และคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
/เวลา ๑๘.๑๖ น……
– ๒ –
เวลา ๑๘.๑๖ น. พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จออก ณ
ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง ประทานพระวโรกาสให้ คณะบุคคลต่าง ๆ เฝ้า ตามลำดับดังนี้
– พลโท นายแพทย์ธำรงรัตน์ แก้วกาญจน์ ที่ปรึกษามูลนิธิมหาวชิราลงกรณ นำ คณะกรรมการ
มูลนิธิ ฯ และคณะผู้อำนวยการโรงเรียนต่าง ๆ ทั่วประเทศที่ได้รับเลือก เฝ้า รับประทานฟุตบอล และอุปกรณ์กีฬา
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐
– คุณหญิงพวงรัตน วิเวกานนท์ ประธานกรรมการที่ปรึกษาสมาคมผู้บริหารโรงเรียนประถม
ศึกษาแห่งประเทศไทย คณะกรรมการบริหารและอนุกรรมการสมาคม ฯ นำ นักเรียนที่ได้รับทุนเรียนดี
แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ เฝ้า รับประทานทุนการศึกษา
เวลา ๐๙.๓๐ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่ราษฎร
ที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสกลนคร ณ ศาลาศูนย์การเรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดิน อำเภอเมือง
สกลนคร จังหวัดสกลนคร
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๐.๐๐ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมให้ พลโท ฐิตะฐาน สุขศรี พร้อมด้วยคณะมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระราชูปถัมภ์
เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ
ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอกันทรลักษณ์ และหอประชุมที่ว่าการอำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ
อนึ่ง เมื่อวันพุธ ที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๙.๔๔ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ ณ อาคารอเนกนิทัศน์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี
ในวันเดียวกันนั้น เวลา ๐๗.๑๓ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปยังโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า อำเภอเมือง
นครนายก จังหวัดนครนายก เพื่อประทับเฮลิคอปเตอร์ เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ
ในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระหว่างวันที่ ๙ – ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ ในโอกาสนี้
ประทับแรม ณ เรือนรับรองสถานพักฟื้น และพักผ่อนกองทัพบก สวนสนประดิพัทธ์ แห่งที่ ๒ อำเภอหัวหิน
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
เมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงสนามเฮลิคอปเตอร์ มณฑลทหารบกที่ ๑๕ อำเภอเมืองเพชรบุรี
จังหวัดเพชรบุรี สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระราช
ดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพ นางสายหยุด ทับสี ณ เมรุวัดทองนพคุณ อำเภอเมืองเพชรบุรี
จังหวัดเพชรบุรี