วันพฤหัสบดีที่ 15 มีนาคม พ.ศ.2561

วันพฤหัสบดีที่ 15 มีนาคม พ.ศ.2561

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันพฤหัสบดี ที่ ๑๕ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑
วันนี้ เวลา ๑๗.๑๐ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต
พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่าง ๆ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ตามลำดับดังนี้
– พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ประธานกรรมการอำนวยการจัดสร้าง
พระพุทธรูปประจำพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ พร้อมผู้แทนคณะกรรมการ
อำนวยการจัดสร้าง ฯ ฝ่ายคฤหัสถ์ และสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก กับคณะกรรมการอำนวยการจัดสร้าง ฯ ฝ่ายบรรพชิต เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวาย และเฝ้าถวาย พระสัมพุทธโคดม สิริกิติ์บรมราชินีนาถจตุราสีติวรรษมงคล
– นายอากิโอะ โตโยดะ ประธานบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ คอร์ปอเรชั่น ประเทศญี่ปุ่น
และคณะผู้บริหารบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท น้อมเกล้า
น้อมกระหม่อมถวายรถยนต์
– นายชีพ จุลมนต์ ประธานศาลฎีกา นำ ผู้สำเร็จการอบรมหลักสูตร “ผู้บริหารกระบวนการ
ยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.)” รุ่นที่ ๒๑ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับพระราชทานวุฒิบัตร เข็มวิทยฐานะ
ในโอกาสนี้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระราโชวาท ความว่า กระบวนการยุติธรรม เป็นกระบวนการสำคัญที่อำนวยประโยชน์ในการจรรโลงรักษาความสงบมั่นคงของประชาชนและประเทศชาติ แต่ประโยชน์ดังกล่าวนั้นจะบังเกิดขึ้นได้แท้จริงหรือไม่ เพียงใด ขึ้นอยู่กับปัจจัยที่ประกอบพร้อมกันหลายส่วน ทั้งตัวบทกฎหมาย ประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมาย และสำคัญที่สุด ก็คือความรู้ความสามารถ
และความยุติธรรมเที่ยงตรงของบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม การที่ทางราชการได้จัดให้ผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรม ได้เข้ารับการอบรมเป็นพิเศษเช่นนี้ จึงมีความจำเป็นและ
มีประโยชน์มาก ขอแสดงความชื่นชมด้วยกับผู้สำเร็จการอบรม และหวังว่าทุกคนจะได้ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่
โดยเต็มกำลังความรู้ความสามารถ และโดยความถูกต้องเป็นธรรม เพื่อให้กระบวนการยุติธรรมของไทย อำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนทุกคนได้โดยเสมอหน้า อันจะนำมาซึ่งความเจริญมั่นคงและความร่มเย็นเป็นปรกติสุขของชาติบ้านเมือง
ในการนี้ คณะผู้บริหาร และข้าราชการศาลยุติธรรม ร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทด้วย
– พลเอก สาธิต พิธรัตน์ ประธานกรรมการ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด และคณะ
เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน ซึ่งเป็นรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจากการจำหน่าย
ตราไปรษณียากรที่ระลึกเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ โดยเสด็จ
พระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
– นางเพ็ญศรี ลิขิตจิตถะ และครอบครัว เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อม
ถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๖.๐๕ น. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์
อัครราชกุมารี เสด็จออก ณ ห้องประชุม ตำหนักทิพย์พิมาน อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
ทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรค
พิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

/อนึ่ง …

– ๒ –

อนึ่ง เมื่อวันพุธ ที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๒๐.๐๗ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จออก
ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์
ประธานองคมนตรี นำ นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง
ให้ดำรงตำแหน่งองคมนตรี เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายสัตย์ปฏิญาณตนก่อนเข้ารับหน้าที่ ต่อจากนั้น
พระราชทานพระราชวโรกาสให้ พลอากาศเอก สถิตย์พงษ์ สุขวิมล เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท กราบพระบาทสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในโอกาสที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง
ให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการพระราชวัง และผู้อำนวยการทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์