วันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม พ.ศ.2560

วันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม พ.ศ.2560

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันพฤหัสบดี ที่ ๑๗ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐

วันนี้ เวลา ๑๖.๐๙ น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
เสด็จไปทรงเปิดการประชุมสัมมนาพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม กระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ ๑๒ ประจำปี ๒๕๖๐
ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ คอนเวนชั่น เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
เวลา ๑๓.๓๐ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบ อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ
เวลา ๐๙.๔๐ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่ราษฎร
ที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ณ หอประชุมเทศบาลเมืองบัวใหญ่ อำเภอบัวใหญ่
จังหวัดนครราชสีมา