วันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม พ.ศ.2560

วันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม พ.ศ.2560

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันพฤหัสบดี ที่ ๒๖ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๐

วันนี้ เวลา ๑๐.๐๐ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศล ๗ วัน พระราชทานศพ นายชาญชัย ลิขิตจิตถะ ม.ป.ช.,ม.ว.ม. อดีตองคมนตรี ณ ศาลาบัณณรศภาค วัดเบญจมบพิตร ดุสิตวนาราม เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๐.๐๐ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า โปรดกระหม่อมให้ พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ เชิญถุงยังชีพพระราชทานไปมอบแก่ ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดชุมพร
อนึ่ง เมื่อวันพุธ ที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๗ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากหมู่บ้านสัมมากร อำเภอเมืองเชียงใหม่
จังหวัดเชียงใหม่ ไปยังท่าอากาศยานกองบิน ๔๑ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง
เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านตุน อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ซึ่งโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านตุนตั้งอยู่ในพื้นที่ทุรกันดาร เส้นทางคมนาคมยากลำบาก โดยราษฎรร่วมกันจัดตั้งขึ้นเมื่อปี ๒๕๒๖ ซึ่งเปิดสอนตั้งแต่เด็กก่อนวัยเรียนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ มีนักเรียนทั้งหมด ๔๕ คน
ส่วนใหญ่เป็นชาวไทยภูเขาเผ่าลั๊วะ โดยได้ดำเนินโครงการตามพระราชดำริ เพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนใน
ถิ่นทุรกันดาร ระยะที่ ๔ โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันสอนทักษะพื้นฐานทางการเกษตรอย่างยั่งยืน
เพื่อการบริโภคให้ได้ฝึกปฏิบัติและส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมควบคู่กันไป ภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง นอกจากนี้ ยังเข้าร่วมโครงการโรงเรียนพี่โรงเรียนน้องร่วมกับโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี
ซึ่งให้การสนับสนุนสื่อการเรียนการสอน พร้อมทุนการศึกษา นอกจากนี้ ยังมีการจัดกิจกรรมเรียนรู้การทอผ้า
ทำไม้กวาดดอกหญ้าจักสาน และปลูกหญ้าแฝก รวมทั้งสอนความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับระบบสหกรณ์ ต่อจากนั้น
เสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านใหม่พัฒนาสันติ
อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ โดยจัดตั้งขึ้นตั้งแต่ปี ๒๕๓๕ เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นก่อนวัยเรียนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ มีนักเรียนทั้งหมด ๗๖ คน ในการนี้ ทรงเปิดอาคารบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ซึ่งสร้างขึ้นเป็นอาคารเรียน แห่งที่ ๗ ให้กับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ปัจจุบันมีการดำเนินโครงการ
ตามพระราชดำริ เพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เริ่มตั้งแต่การส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยของเด็กตั้งแต่อยู่ในครรภ์มารดา ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ได้ร่วมสนอง
แนวพระราชดำริ จัดชุดห้องสมุดและห้องเรียนเด็กก่อนวัยเรียนมาอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ได้จัดตั้งเครือข่ายการศึกษาตำบลแม่นาจร และฝึกอาชีพเสริมให้กลุ่มแม่บ้านและผู้ปกครองที่สนใจ โอกาสนี้ ทรงเยี่ยมราษฎร
และหน่วยแพทย์พระราชทานที่ไปบริการตรวจรักษาโรคให้กับผู้ป่วย ซึ่งโรคที่พบส่วนใหญ่เป็นโรคกล้ามเนื้อและโรคกระดูก สำหรับผู้ป่วยที่ครอบครัวยากจนต้องเดินทางไปรับการรักษาอย่างต่อเนื่อง แต่ขาดแคลนค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และได้พระราชทานเงินช่วยเหลือค่าใช้จ่าย และทรงรับเป็นคนไข้ในพระราชานุเคราะห์
ในตอนบ่าย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแม่ลอง อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดาร โดยจัดตั้งขึ้นในพื้นที่เขตป่าสงวน เพื่อให้บุตรหลานของราษฎรในพื้นที่ซึ่งส่วนใหญ่เป็น

/ชาวไทยภูเขา…..

-๒-

ชาวไทยภูเขาเผ่ากะเหรี่ยงให้สามารถอ่านเขียนภาษาไทยได้ ปัจจุบันมีนักเรียนทั้งหมด ๑๐๔ คน เป็นนักเรียน
ที่บ้านไกลพักอาศัยอยู่ที่โรงเรียนจำนวน ๑๔ คน มีการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียมร่วมด้วย ทุกกลุ่มสาระวิชา เพื่อช่วยพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน และลดปัญหาการขาดแคลนครูและสื่อการเรียน
และจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ซึ่งโครงการพัฒนาเกษตรที่สูง โครงการหลวงปางหินฝน ได้เข้าไปให้ความรู้แก่ชุมชนและ ร่วมปลูกป่าทดแทนและจัดทำโรงเรือนวางแผนการปลูกพืชผักผลไม้เมืองหนาวให้เกษตรกรได้มีอาชีพเป็นหลักแหล่ง เพื่อช่วยลดปัญหาการบุกรุกแผ้วถางพื้นที่ป่า โดยกรมชลประทานได้จัดหาแหล่งน้ำและสร้างฝายที่บ้านแม่ลอง พร้อมติดตั้งระบบ ท่อส่งน้ำเข้าไปสนับสนุนกิจกรรมทางการเกษตรสนองแนวพระราชดำริที่ได้พระราชทานไว้ โอกาสนี้ ทรงเยี่ยมราษฎรและผู้ป่วยที่ไปรับบริการจากหน่วยแพทย์พระราชทาน โดยทรงรับผู้ป่วยที่ครอบครัวยากจนและมีปัญหาเรื่องค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลซึ่งอยู่ห่างไกล ไว้เป็นคนไข้ ในพระราชานุเคราะห์ จำนวน ๔ คน โดยที่ผ่านมาได้มีการจัดตั้งสถานีอนามัยขึ้น พร้อมยกระดับสถานีอนามัยขึ้น เป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เพื่อสนองแนวพระราชดำริในการให้บริการดูแลสุขภาพอนามัยแก่ราษฎร ในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดารได้อย่างทั่วถึง สมควรแก่เวลา จึงเสด็จพระราชดำเนินกลับที่ประทับแรม ณ หมู่บ้าน สัมมากร อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่