วันพฤหัสบดีที่ 28 มิถุนายน พ.ศ.2561

วันพฤหัสบดีที่ 28 มิถุนายน พ.ศ.2561

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันพฤหัสบดี ที่ ๒๘ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๑

วันนี้ เวลา ๑๖.๔๖ น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
เสด็จไปทรงเปิดงาน “ฝ้ายทอใจ” ครั้งที่ ๑๑ ณ อาคารศาลาพระมิ่งมงคล ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพ
ระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา