วันพฤหัสบดีที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ.2561

วันพฤหัสบดีที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ.2561

วันนี้ เวลา ๑๗.๑๑ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน
โดยเครื่องบินของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เที่ยวบินที่ ทีจี ๓๒๔ กลับจากการเสด็จพระราชดำเนิน เยือนสาธารณรัฐอินเดีย ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ
เวลา ๑๐.๓๗ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมให้ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จแทนพระองค์
ไปประทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
และหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต จากวิทยาลัยของกระทรวงสาธารณสุข ที่เป็นสถาบันสมทบทาง
วิชาการกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยมหิดล และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ และประทานประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา
จากสถาบันการศึกษาสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมวายุภักษ์
โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทาราศูนย์ราชการ และคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
เวลา ๑๔.๐๐ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมให้ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จแทนพระองค์
ไปประทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
และหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต จากวิทยาลัยของกระทรวงสาธารณสุข ที่เป็นสถาบันสมทบทาง
วิชาการกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยมหิดล และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ และประทานประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา
จากสถาบันการศึกษาสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมวายุภักษ์
โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทาราศูนย์ราชการ และคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
เวลา ๑๑.๒๘ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ เสด็จออกแทนพระองค์ ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรม
มหาราชวัง ประทานพระวโรกาสให้ นายสุธี มากบุญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย นำ คณะกรรมการ
จัดการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๓๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
เฝ้า รับประทานไฟพระฤกษ์ เพื่อเชิญไปจุดในพิธีเปิดการแข่งขัน ฯ ซึ่งจะจัดระหว่างวันที่ ๑ – ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๑ ที่สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๐.๓๐ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญผ้าห่มพระราชทาน ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบภัยหนาวในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานี ณ หมู่ที่ ๑๐ หมู่ที่ ๕ ตำบลบ้านไร่
และโรงเรียนอีมาดอีทราย อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี