วันพฤหัสบดีที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ.2561

วันพฤหัสบดีที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ.2561

วันนี้ เวลา ๐๖.๐๐ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปทรงเป็นประธานงานสัมมนาทางวิชาการเฉลิมฉลอง เนื่องในโอกาสครบรอบ ๒๐๐ ปี แห่งความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐอเมริกา และราชอาณาจักรไทย ณ กองวิชาประวัติศาสตร์
ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก
เวลา ๑๔.๔๗ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต ทรงเป็นประธานการประชุมสามัญ ประจำปี ๒๕๖๑ ของคณะกรรมการมูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล
เวลา ๑๗.๔๒ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน
โดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปในการพระราชทานเพลิงศพ นายประเวศ ลิมปรังษี ป.ม.,ท.ช.,ภ.ป.ร.๔
ณ เมรุวัดมกุฏกษัตริยาราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
เวลา ๑๓.๕๒ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จแทนพระองค์ ไปทรงเปิดการประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ ๒๐ ประจำปี ๒๕๖๑ เรื่อง ประชาธิปไตยไทย : ก้าวย่างเพื่อการพัฒนา (Thai Democracy on the Move) และ
ทรงเปิดนิทรรศการ เรื่อง “๒๐ ปี สถาบันพระปกเกล้า” ณ ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
เวลา ๑๔.๕๘ น. พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ เสด็จไปทรงเปิดงานประมงรำลึก สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ครั้งที่ ๘ ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
เวลา ๐๘.๕๐ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง องคมนตรี พร้อมด้วยคณะมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบภัยหนาวในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ณ หอประชุม
ที่ว่าการอำเภอขามทะเลสอ อำเภอขามทะเลสอ และหอประชุมที่ว่าการอำเภอเฉลิมพระเกียรติ อำเภอจักราช และอำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๓.๐๐ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง องคมนตรี พร้อมด้วยคณะมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบภัยหนาวในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอโชคชัย อำเภอครบุรี และอำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา