วันพฤหัสบดี ที่ 1 กรกฏาคม พ.ศ.2564

วันพฤหัสบดีที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2564

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันพฤหัสบดี ที่ ๑ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔

วันนี้ เวลา ๑๔.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า โปรดกระหม่อมให้ พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี เชิญสัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตร ไปถวายแด่
พระธรรมวชิรมุนี ศรีวิปัสสนาคณาจารย์ ไพศาลศาสนกิจดิลกตรีปิฎกบัณฑิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี ณ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร