วันพฤหัสบดี ที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2562

วันพฤหัสบดีที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2562

ข่าวในพระราชสำนัก

พระบรมมหาราชวัง

วันพฤหัสบดี  ที่  ๑  สิงหาคม  พุทธศักราช  ๒๕๖๒

 

วันนี้  เวลา  ๑๖.๒๑  น.  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  เสด็จลง  ณ  ศาลาดุสิดาลัย  สวนจิตรลดา  พระราชวังดุสิต  พระราชทานประกาศนียบัตรแก่ผู้สอบไล่ได้ตามหลักสูตร  ของสำนักอบรมศึกษากฎหมาย             แห่งเนติบัณฑิตยสภา  สมัยที่  ๗๑  ปีการศึกษา  ๒๕๖๑

ในโอกาสนี้  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  พระราชทานพระบรมราโชวาท  ความว่า  เนติบัณฑิตไทย   นับว่าเป็นผู้มีส่วนได้สร้างและดำรงความมั่นคงของกระบวนการยุติธรรมของประเทศมาโดยตลอด  เพราะเป็นบุคคลที่จะได้ปฏิบัติงานสำคัญด้านกฎหมาย  มีตำแหน่งและหน้าที่ที่จะต้องใช้กฎหมายเพื่อธำรงความยุติธรรมในบ้านเมือง              จึงใคร่จะปรารภว่า  กฎหมายกับความยุติธรรมนั้น  มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันมาก  เพราะกฎหมายคือสิ่งที่บัญญัติขึ้นเพื่อใช้เป็นปัจจัยสำหรับรักษาความยุติธรรม  กล่าวได้ว่า  ความยุติธรรมเป็นวัตถุประสงค์หรือเป้าหมาย              ส่วนกฎหมายเป็นเครื่องมือที่ใช้ดำเนินการ  เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์  ดังนั้น  การใช้กฎหมายในการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องราวต่าง  ๆ  โดยคำนึงถึงความผิดถูกตามตัวบทกฎหมายเท่านั้น   ก็ดูจะไม่เป็นการเพียงพอ   จำเป็นต้องคำนึงถึงความยุติธรรมอันเป็นวัตถุประสงค์ด้วยเสมอ  การใช้กฎหมายจึงจะมีความหมาย  และได้ผลสมบูรณ์ตาม          ที่ควรจะได้  หากเนติบัณฑิตทั้งหลายจะได้พิจารณาให้เห็นความสำคัญในข้อนี้  และนำไปเป็นหลักในการปฏิบัติ หน้าที่อย่างเคร่งครัดเที่ยงธรรมแล้ว  การใช้กฎหมายก็จะบรรลุผลตามวัตถุประสงค์  คือสามารถอำนวย                        ความผาสุกยุติธรรมให้แก่ประชาชนได้อย่างแท้จริง

ในวันเดียวกันนี้  เวลา  ๑๖.๑๒  น.  สมเด็จพระนางเจ้า  ฯ  พระบรมราชินี  เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง  จากพระที่นั่งอัมพรสถาน  พระราชวังดุสิต  ไปทรงเปิดงานวันสตรีไทย  ประจำปี  ๒๕๖๒ “สายธารแห่งพระบารมี  สู่การพัฒนาสตรีที่ยั่งยืน”  ณ  ห้องรอยัลจูบิลี่  บอลรูม  อาคารชาเลนเจอร์  ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็คเมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

ในการนี้  สมเด็จพระนางเจ้า  ฯ  พระบรมราชินี  พระราชทานพระราชวโรกาสให้  นางวันดี  กุญชรยาคง จุลเจริญ  ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ  ในพระบรมราชินูปถัมภ์  กราบบังคมทูลรายงานความเป็นมาของวันสตรีไทย และนายจุติ  ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  กราบบังคมทูลรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงานวันสตรีไทย  ประจำปี  ๒๕๖๒  จากนั้น  พระราชทานพระราชวโรกาสให้  ผู้มีอุปการคุณ สตรีไทยดีเด่น  และเยาวสตรีไทยดีเด่น  เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท  รับพระราชทานเข็มที่ระลึก  และเกียรติบัตร   เสร็จแล้ว  ทรงจุดเทียนเปิดงาน  “วันสตรีไทย  ประจำปี  ๒๕๖๒”  ต่อจากนั้น  ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ  ฯ กล่าวนำถวายสัตย์ปฏิญาณของสตรีไทย

ในโอกาสนี้  สมเด็จพระนางเจ้า  ฯ  พระบรมราชินี  พระราชทานพระราชดำรัส  ความว่า  ข้าพเจ้ารู้สึกมีความยินดีและปลาบปลื้มเป็นอย่างยิ่ง  ที่ได้รับเกียรติให้มาร่วมงานวันสตรีไทยประจำวันที่  ๑  สิงหาคม พุทธศักราช  ๒๕๖๒  ขอแสดงความยินดีต่อสตรีไทยดีเด่น  และเยาวสตรีไทยดีเด่นที่ได้ผ่านการคัดเลือกให้เป็นสตรีไทยดีเด่น  และเยาวสตรีไทยดีเด่นประจำปีนี้  ข้าพเจ้ามีความตั้งมั่นที่จะสนองพระเดชพระคุณ  พระมหากรุณาธิคุณ ในการ  สืบสาน  รักษา  และต่อยอด  พระราชปณิธานแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ  พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  เหมือนดังที่  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ทรงตั้งพระราชปณิธานที่จะสืบสาน  รักษา  และต่อยอด

 

/และแผ่ขยาย…

 

 

 

 

– ๒ –

 

และแผ่ขยายพระบารมีแห่งสมเด็จพระบรมชนกนาถ  และสมเด็จพระบรมราชชนนี  ขอให้ทุกท่าน  ณ  ที่นี้             โปรดร่วมมือร่วมใจและเป็นกำลังร่วมกับข้าพเจ้า  ในการเผยแผ่สายธารแห่งพระบารมี  สู่การพัฒนาสตรีที่ยั่งยืน เหมือนดังที่ท่านได้ตั้งแนวความคิดของการจัดงานในปีนี้  คำสัตย์ปฏิญาณที่ทุกท่านได้กล่าวนั้น  ทำให้ข้าพเจ้ารู้สึกซาบซึ้ง  และแอบกล่าวตามในใจอยู่ในที  ทำให้ข้าพเจ้ารู้สึกภูมิใจที่ได้เกิดมาเป็นสตรีไทยคนหนึ่ง  บทบาทหน้าที่สำคัญที่สตรีไทยมีต่อสถาบันครอบครัว ตลอดจนการถ่ายทอด สั่งสอนการเป็นสตรีไทยที่ดีไปสู่รุ่นลูก  รุ่นหลานนั้น นับเป็นรากฐานสำคัญสำหรับความมั่นคงของครอบครัว  และจะนำพาไปสู่ความมั่นคงของสังคม  และประเทศชาติต่อไป  ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย  รวมทั้งพระบารมีแห่งบูรพมหากษัตริยาธิราช                 แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์  จงปกป้อง  คุ้มครอง  ให้ท่านทั้งหลายมีความสุขความเจริญ  โดยทั่วกัน

จากนั้น  สมเด็จพระนางเจ้า  ฯ  พระบรมราชินี  เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า  ฯ  พระบรมราชินี  และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ  พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  และนิทรรศการของสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ  ในพระบรมราชินูปถัมภ์  และทอดพระเนตรกิจกรรมของหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เข้าร่วมงาน  อาทิ  กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น  กระทรวงมหาดไทย ร้านจิตอาสา  ๙๐๔  และร้านโกลเด้นเพลส  มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ  ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ มูลนิธิสายใจไทย  ในพระบรมราชูปถัมภ์  และนิทรรศการของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สมควรแก่เวลา  จึงประทับรถยนต์พระที่นั่ง  เสด็จพระราชดำเนินกลับ

อนึ่ง  เมื่อวันพุธ  ที่  ๓๑  กรกฎาคม  ๒๕๖๒  เวลา  ๑๙.๐๐  น.  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้  พลเอก  เฉลิมชัย  สิทธิสารท  องคมนตรี  เป็นผู้แทนพระองค์

ไปในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมศพ  พลเอก  เปรม  ติณสูลานนท์  น.ร.,ป.จ.,ส.ร.,ม.ป.ช.,ม.ว.ม.,ป.ภ.,

ภ.ป.ร.๑,ว.ป.ร.๑  ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ  ณ  พระที่นั่งทรงธรรม  วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม  เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร