วันพฤหัสบดี ที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2566

วันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม พ.ศ.2566
ข่าวในพระราชสำนัก
                               พระบรมมหาราชวัง
วันพฤหัสบดี ที่  ๑๐  สิงหาคม  พุทธศักราช  ๒๕๖๖
วันนี้  เวลา  ๑๒.๕๗  น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปทรงเปิดงานประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง วิศวกรรม
ฟื้นฟูสมรรถภาพและเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก ครั้งที่ ๑๖ “ไอครีเอท ๒๐๒๓” (iCREATe 2023)
และทรงเปิดนิทรรศการสิ่งประดิษฐ์สำหรับคนพิการและผู้สูงอายุระดับนานาชาติ ณ ศูนย์การประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
เวลา  ๑๕.๑๘  น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เสด็จลงแทนพระองค์ ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา
พระราชวังดุสิต พระราชทานพระวโรกาสให้ นายสุเมธ  ตันติเวชกุล ประธานคณะกรรมการดำเนินงานรางวัล
วรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน (ซีไรต์) นำ นักเขียนที่ได้รับพระราชทานรางวัลวรรณกรรม
สร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน (ซีไรต์) ครั้งที่ ๓๙ ประจำปี ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ เฝ้า รับพระราชทานโล่รางวัล
และผู้สนับสนุนการจัดงาน เฝ้า รับพระราชทานโล่ที่ระลึก กับพระราชทานพระวโรกาสให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธเนศ  เวศร์ภาดา นายกสมาคมภาษาและหนังสือแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และรองศาสตราจารย์ตรีศิลป์
บุญขจร รองประธานคณะกรรมการดำเนินงานรางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน (ซีไรต์)
ร่วมเฝ้า ด้วย
ในโอกาสนี้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา พระราชทานพระดำรัส
ความว่า วรรณกรรม คืองานศิลปะประเภทหนึ่ง ซึ่งมีบทบาทสำคัญ ต่อการพัฒนาสติปัญญา ความคิด และจิตใจ
ของมนุษย์ ในการสร้างสรรค์งานวรรณกรรมนั้น ผู้สร้างจำเป็นต้องมีความรู้ที่กระจ่างชัดเจน และมีความสามารถ
ที่จะเรียบเรียงความคิดอันบริสุทธิ์ เพื่อถ่ายทอดสาระอันทรงคุณค่าแก่ผู้อ่าน อย่างประณีตงดงาม รางวัลอัน
ทรงเกียรติ ที่ทุกคนได้รับในวันนี้ เป็นการประกาศว่า ทุกคนได้มีส่วนอย่างสำคัญ ในการพัฒนาวงวรรณกรรม
แห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของเรา หวังว่าทุกคน จะสร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณค่าเช่นนี้ต่อไป เพื่อ
เสริมสร้างความรู้ความคิด ให้งอกงามยิ่ง ๆ ขึ้น ตลอดจนช่วยส่งเสริมความสัมพันธ์อันดี ระหว่างประเทศต่าง ๆ
ในภูมิภาคนี้ ให้มั่นคงสืบไป
ในวันเดียวกันนี้  เวลา  ๑๖.๕๕  น. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา
เสด็จไปทรงเปิดงาน “เอ็มพาวเวอร์ริ่ง วีเม่น วิท เลิฟ” (Empowering Women with LOVE) และทรงเปิดโครงการ “พริ้นเซส คอลเล็กชั่น” (Princess Collection) ณ ศูนย์การค้าสยามพารากอน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร